Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

September 2017


Står Sverige inför en tillitskris?

Från vänster: Lars Trägårdh, Anna Lexelius, Stig Montin och Helena Söderbäck.

Vad innebär ett samhälle som baseras på tillit mellan förvaltningar och invånare? Står Sverige inför en tillitskris? Kan en demokratisk misstro också innebära en möjlighet? GRs förbundsstyrelse hade tillit som tema på sin septemberkonferens.

När kommunerna bestämmer sig för att arbeta tillsammans inom ramen för ett kommunalförbund är tilliten helt central för att för att arbetet ska bli framgångsrikt, sa GRs förbundsdirektör Helena Söderbäck och fortsatte:

- Vi arbetar med frågor där medlemskommunerna har identifierat att gemensamt och gränsöverskridande arbete bidrar till att den enskilda kommunen bättre uppnår sina målsättningar i leveransen till medborgarna. Vi lever i en komplex och snabbt föränderlig värld som ställer krav på oss. Olika krav över tid. Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen debatteras just nu och därför valde vi det ämnet för fördjupning vid vår förbundsstyrelsekonferens, sa Helena Söderbäck.  

Läs mer här

Kontakt: Helena Söderbäck


EU-handslaget i Västsverige är genomfört

Foto: Paul Björkman

GRs förbundsordförande Jonas Ransgård genomförde i fredags ett EU-handslag med EU-minister Ann Linde och representanter från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Regeringen har genomfört omkring 25 EU-handslag med organisationer runtom i Sverige. Initiativet grundar sig i utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades i februari i år och som visar på att kunskapen om EU är låg. Handslaget i Västsverige innebär ett antal åtaganden kring att öka kunskapen om EU, bättre synliggöra arbetet i Göteborgsregionen samt att öka möjligheten för regional och lokal nivå att tidigt delta i EUs lagstiftningsprocess.

Handslaget följdes av ett kunskaps-seminarium med Centrum för Europa-forskning vid Göteborgs universitet (CERGU) om aktuella europeiska utmaningar och vad de betyder för Europasamarbetet och Västsverige.

Handslaget är ett avstamp för flera evenemang som arrangeras i Göteborg under hösten med fokus på EU.

Läs mer här.

Läs debattarktikel i GP här

Kontakt: Christel Bäckström


Koll på nätet – nytt läromedel om kränkningar på Internet

Foto: Madelein Larsson-Wollnik

Skolan har en skyldighet att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter samt rättigheter och utmaningar i den digitala världen.

I samarbete med Attention Hisingen Kungälv och Statens medieråd har Pedagogiskt Centrum tagit fram webbverktyget Koll på nätet, som handlar om risker och möjligheter för unga på nätet.

Verktyget riktar sig till alla elever på högstadiet och gymnasiet, men är särskilt framtaget för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), då det visat sig att denna målgrupp är mer utsatta på nätet än barn och unga utan NPF.

Koll på nätet består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex och stöds av en utförlig lärarhandledning. Tanken är att komma igång med diskussioner kring risker och möjligheter på nätet.

Webbverktyget är framtaget inom ramen för projektet Nätkoll och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Läs mer och ladda ner materialet här.

Se trailern om webbverktyget här.

Kontakt: Fredrik Åkerlind


Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst

Läs senaste nytt från AllAgeHub. Tillsammans med pensionärs- och funktionshinder-organisationer samt de tolv medverkande GR-kommunerna kommer vi i höst att identifiera de utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som de och slutanvändarna står inför.

Workshopparna är ett första steg i utvecklingen av innovationsprocessen inom AllAgeHub med målsättningen att starta utvecklingsprojekt där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samarbetar.

Läs mer här

Kontakt: Carolina Fornell


Arbetsgivare träffade nyanlända samhällsbyggare på GR

Fullsatt lokal, fullspäckat program och förväntningar i luften. Nätverksträffen inom projektet På rätt plats var en lyckad mötesplats mellan nyanlända samhällsbyggare och arbetsgivare inom branschen. 

PEAB, Serneke, Kungälv Energi, Renova och Bengt Dahlgrens var några av arbetsgivarna som deltog på träffen. Arbetsförmedlingen berättade om vilket anställningsstöd som går att söka och Sveriges Byggindustrier var på plats för att prata om utmaningarna i samhällsbyggnadsbranschen.  

Arbetsgivarna var samstämmiga: vi behöver bli fler om vi ska kunna bygga i den takt vi vill! På minglet fick arbetsgivarna och kandidaterna chansen att prata med varandra för att se om behovet och kompetensen matchade. Många nya kontakter skapades och CV:n delades ut.  

Nätverksträffen arrangerades inom GR:s projekt På rätt plats som är ett praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. Projektet har pågått i ett halvår och samtliga femton praktikanter som har gått praktikprogrammet har gått vidare i någon form av sysselsättning, genom fortsatt praktik, anställning eller studier.  

Projektet avslutas i september. En kompetensmatchningsmodell har tagits fram för att fler ska kunna använda sig av denna metod för att hitta nya sätt att rekrytera.  

Läs hur kompetensmatchningsmodellen är uppbyggd här

Kontakt: Lisa Ström 


De har chans att vinna Utmärkelsen 2017

Edin Filipovic, årets yrkeslärare 2016

Den 11 oktober avgörs vilka skolor och företag som vinner Utmärkelsen – för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Efter många ansökningar om att vinna priset 2017 har finalister utsetts i fem olika kategorier: grundskola, gymnasieskola, större företag, mindre företag samt årets yrkeslärare.

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Nu är finalister i fem kategorier utsedda och nästa steg är att en jury bestående av SAK-rådet och presidiet för Utbildningsgruppen, som är GR:s politiska styrgrupp för utbildning, kommer att utse en vinnare i varje kategori.

Läs mer här

Kontakt: Johanna Redelius


Heldagskonferens 2018 kring de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom – anmälan öppen nu

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna.

Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner samt ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och prioriteringar på gruppnivå med fokus på utvalda områden t.ex. utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, olika typer av stödinsatser, läkemedelsbehandling samt utbildning av personal med syfte att erbjuda en jämlik vård och omsorg av god kvalitet utifrån begreppet personcentrerad vård.

Målgrupp: Förtroendevalda och chefer i kommuner och i Västra Götalandsregionen.

När? Onsdag den 7 februari kl. 9.30–16.15. Registrering från kl. 09.00.
Var? Scandic Crown i Göteborg.
Hur? Anmälan senast 20 december.

Frågor kring anmälan: GRkurskonferens
Vid frågor: Linda Macke, 031-335 52 90, 


Minimeringsmästarnas nästa utmaning: mindre textil i soporna!

Foto från Borås Textile Fashion Center.

I Minimeringsmästarna tävlar hushåll i Göteborgs- och Boråsregionen samt Sörmland om att minska sitt hushållsavfall under ett års tid. Året är uppdelat i teman: hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier, delningsekonomi och elektronik. Nu har textiltemat startat!

– Mer än hälften av all textil som slängs i hushållsavfallet skulle kunna användas längre eller få ett nytt liv hos någon annan, säger Hanna Hellström, projektledare för Minimeringsmästarna på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Textil är ett viktigt tema ur ett hållbarhetsperspektiv då produktionen av textilier innebär en stor miljöpåverkan gällande vattenförbrukning, kemikalieanvändning och transporter. Textilier genererar också en stor mängd avfall. 2014 var konsumtionen av kläder och textil drygt tolv kilo per person. Av dessa slängs cirka åtta kilo i soporna. Idag finns ingen materialåtervinning av textila material vilket innebär att den textil som slängs i soporna inte kommer till användning. 

– Ett exempel på vad man kan göra som konsument är att investera i tidlösa plagg av god kvalitet som står sig oavsett trender, säger Hanna Hellström. 

Andra tips är att handla second hand, att laga eller sy om istället för att slänga och att anordna klädbytardagar med vänner och bekanta. Minimeringsmästarna har fått tre nya utmaningar: anordna en bytardag, fota sitt äldsta plagg och att göra om en textil till något annat.  

Följ deltagarna på bloggen och i sociala medier på facebook eller instagram 

Kontakt: Hanna Hellström 


Obligatorisk prao i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen

Regeringen föreslår obligatorisk prao i grundskolan. Det meddelandes under torsdagen. GR som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyfts som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget praktikplatsen.se.

I verktyget samordnas årligen 12 000 praktikplatser för olika skolformer. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser. Verksamheten bakom verktyget är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund, som har lång erfarenhet och bred kompetens kring att samordna praktik i olika skolformer, liksom andra samverkansaktiviteter kring skola-arbetsliv.

I dagsläget samordnar GR prao åt cirka 120 grundskolor i Göteborgsregionen varje år.

För mer information om hur GR arbetar med prao, kontakta Rasim Avdic.


Nyckeltal personalhälsa: "Kommunerna måste ta frågan på stort allvar"

Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun.

En ny rapport med statistik över årets fyra första månader visar bland annat att sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare.

Rapporten innehåller ett antal nyckeltal som rör personalhälsa. Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk. En av deltagarna i nätverket är Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun. Såhär reflekterar han över resultaten i rapporten:

– Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare. Under årets första fyra månader har sjukfrånvaron ökat i alla kommuner. Även om den brukar vara högre i början av året är det illa att den inte vänt nedåt i någon kommun när man ser till den senaste 12-månadersperioden. Nivåerna är alldeles för höga även när det gäller personalomsättningen. Läget är såpass allvarligt att kommunerna måste ta frågan på stort allvar och hitta strategier för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen.

Ett exempel på vad GR-kommunerna gör gemensamt inom det här området är ESF-projektet HälsoGReppet. Det övergripande målet för HälsoGReppet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

Läs mer här

Kontakt: Åsa Nilsson


Ny rapport om hållbar täthet i stationssamhällen

Vilken täthet behövs i stationsnära lägen för att utvecklingen ska vara hållbar? Nu finns svaren i en ny rapport, Hållbar täthet i stationssamhällen, där riktlinjer och indikatorer har sammanställts.

Utgångspunkten är de indikatorer för hållbara städer som UN habitats har tagit fram. Med riktlinjerna som grund exemplifieras rapporten genom att visa vilken potential för förtätning det finns i stationssamhället Ytterby i Kungälvs kommun.

Rapporten är samfinansierad av EU-projektet SMART-MR och Kungälv och är en del i arbetet med fördjupad översiktsplan för Ytterby. Översiktsplanen ska bland annat redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och ut samt öka andelen kollektivtrafikresenärer. Kartläggningen av täthet och service i stationssamhällen visar på att sambandet mellan mängden boende och arbetande och utbudet av urbana verksamheter är starkt. När det kommer till mångfald av service behövs en viss blandning av boende och arbetande.

Läs rapporten Hållbar täthet i stationssamhällen
Rapporten finns även på engelska: Sustainable density in station communities

Rapporten är en del av EU-projektet SMART-MR, där stationssamhället Ytterby ingår som fallstudie.
Läs mer om SMART-MR

Kontakt: Per Kristersson


Ny kommunal- och förvaltningslag

GR erbjuder två dagar med genomgång av de nya lagarna.

Kommunallagen är beslutad i riksdagen och träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter den nuvarande från 1991. För första gången på 30 år kommer riksdagen också att besluta om en ny förvaltningslag, som väntas träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer här 

Kontakt: Staffan Nyqvist


Nytt projekt ska stärka gymnasieskolors arbete med elever i riskzon för studieavbrott

Nu är det ESF-finansierade projektet FSGR (Fullfölja studier GR) igång. Totalt sju fristående och en kommunal skola deltar i projektet, vars syfte är att stärka arbetet med elever i riskzon för studieavbrott och främja fullföljda gymnasiestudier.

- Det här projektet innebär en ny mötesplats för både kommunala och fristående skolor och ger dem en möjlighet till erfarenhetsutbyte som kanske inte finns någon annanstans, säger John Nelander, projektledare.

Under två och ett halvt år kommer de medverkande skolorna att arbeta i delprojekt på sina respektive skolor. Varje delprojekt utgår från en lokal projektplan och en nulägesanalys av skolans förutsättningar.

Läs mer här

Kontakt: John Nelander


Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg

Marina Johansson inledde konferensen.

Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades.

– Jag är glad och imponerad över hur frågan om den sociala barn- och ungdomsvården har tagits om hand, med en positiv ingång för att lyfta socialtjänsten och dess medarbetare. Tillsammans behöver vi lyfta perspektiven och det goda arbete som görs varje dag. I samtalen har vi lyckats peka på brister och förbättringsområden. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna, men utan att skuldbelägga.

Så inledde Marina Johansson, kommunalråd i Göteborgs Stad och ledamot i styrgruppen för social välfärd vid GR, den slutkonferens som den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve genomförde i Göteborg den 4 september.

Läs mer om Cecilia Grefves uppdrag på hennes blogg

Yrkesresan – ett regionalt exempel

Vid konferensen presenterades många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar i sådana frågor som uppmärksammats under utredningen gång, bland annat hur dokumentationen kan effektiviseras och hur barn och unga kan bli mer delaktiga.

Från GR presenterades Yrkesresan, ett samlat program för introduktion och fortbildning för socialsekreterare.

Ladda ner anteckningar från konferensen

Kontakt:  Cristina Dahlberg och Elisabeth Beijer


Förbättringsverkstad – från idé till praktik

FoU i Väst/GR bjuder in till en utbildning för dem som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation.

De som går utbildningen får en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Förmågan att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar stärks genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Läs mer här

Kontakt: Karin Westberg och Anna Melke


AllAgeHubs deltagande kommuner kan nu boka besök i den interaktiva miljön via allagehub.se

AllAgeHub välkomnar våra tolv deltagande kommuner att boka visningar i den interaktiva miljön.

Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas.

Läs mer här

Kontakt: Ulrica Björner