Göteborg den 2 oktober 2017

Hej ##firstname##!

 

Sustainability Circle Meeting

11 oktober

Den 11 oktober arrangerar Sustainability Circle en konferens om Smart Industri. Under en hel dag får du chansen att följa utvecklingen när det gäller digitalisering och Smart Maintenance. Konferensen ger dig möjlighet att diskutera och reflektera över framtidens underhåll tillsammans med kollegor i branschen.

 

Fyra praktiska case om Smart Maintenance

Vi tar tid på oss för fördjupning och förståelse. Ta del av fyra case. Efter varje presentation har vi en gemensam diskussion och en mingelpaus – allt för att budskapet skall hinna sjunka in. På konferensen den 11 oktober är det Fortum, Göteborgs Spårvägar, Norconsult och Dynamate som presenterar sina case.


Smart Maintenance-analysen

Underhåll håller på att bli en av våra viktigaste verksamheter. Från att inte ha utvecklats särskilt mycket, är utvecklingen idag enorm.

Våren 2016 bestämde styrelsen att Sustainability Circle skulle ta fram en Smart Maintenance-analys. Syftet var att våra medlemmar skulle jämföra var de befann sig för tre år sedan, var de befinner sig idag och var de vill befinna sig om tre år i jämförelse med övriga medlemmar i genomsnitt.

 

Metoden utvecklades i augusti-september 2016 av en arbetsgrupp som bestod av såväl praktiker som forskare. Därefter har vi använt analysen för att kartlägga ett tiotal av Sveriges viktigaste företag.

Analysen bygger på ett antal påståenden som deltagarna instämmer mer eller mindre starkt i. Det gör de genom att ange en siffra mellan 0 och 5.

Analysen har gjorts i samband med Sustainability Circles Smart Start-utbildning vilket visat sig vara nödvändigt för den gemensamma förståelsen av frågeställningarna. I flertalet företag är siffrorna resultatet av företagsinterna grupparbeten.

Givetvis får varje företag reda på sina egna värden. Däremot offentliggör vi bara genomsnittsvärden.

Här kommer den första offentliga avrapporteringen.

Del 1: Teknik:

På frågan om det förebyggande underhållet bygger på faktabaserade data ligger genomsnittssvaret 2017 på drygt 2.  Värdet för tre år sedan var ungefär 1. Ambitionen, de kommande tre åren, är att komma strax över 3,5.

Nästa fråga är om det teknikutvecklande underhållet styrs av faktabaserade data. Här är svaret 2017 knappt 3. Det kan jämföras med drygt 1 för tre år sedan och knappt 4 om tre år.

Den tredje frågan är om företaget använder realtidsdata för underhåll. För tre år sedan var värdet knappt knappt 1. Idag är det ungefär 1,5 och om tre år förväntas det vara drygt 3,5.

På frågan om data skickas trådlöst går svaren från nästan 0 för tre år sedan, via drygt 1 idag och till 3 om tre år.

Många klagar på att tillgången på data visserligen är stor, men att man inte klarar av att tillgodogöra sig dem. Anses underhållsdata vara relevanta? Siffran 2017 är 2. Den kan jämföras med 1 för tre år sedan och ett förväntat värde på 4 om tre år.

En näraliggande fråga är om underhållsdata är tillförlitliga? Här var värdet för tre år sedan 1, idag 2,8 och förväntas om tre år vara knappt 4.

Del 2: Kompetens

Första frågan om kompetens är om underhållsverksamheten anses ha rätt kompetens. Värdet för 3 år sedan var 1,5. Värdet 2017 är 2,8 och förväntas om tre år ha kommit upp i 3,7.

Nästa fråga är om underhållsverksamheten har bra planer för kompetensutvecklingen. Här är svaren 2,1, 2,7 och 4.

Många fabriksanläggningar ligger på landet. Medelåldern bland de anställda är hög och ungdomar tenderar att flytta från orten. Industrijobben uppfattas inte alltid som så attraktiva. Har underhållsverksamheten lätt att rekrytera relevant kompetens? För tre år sedan var svaret 1,2. 2017 är det drygt 2. Om tre år förväntas svaret vara 2,5.

Del 3: Strategisk inriktning:

Nästa frågeställning handlar om underhållsverksamheten arbetar mot en nolltolerans mot fel. Värdet för tre år sedan var strax under 1. 2017 är det 2,4. Om tre år förväntas värdet vara 2,6.

På frågan om visionen avseende företagets underhåll stöttar utvecklingen av Smart Maintenance på företaget är svaren 0,8 (för tre år sedan), 2,8 (idag) och 4,1 (om tre år).

En nära liggande fråga är om underhållsstrategin stöttar utvecklingen av Smart Maintenance på företaget. Svaren går från 0,8 (för tre år sedan), 2,8 (idag) och 4 (om tre år).

Den sista frågeställningen som rör strategi är om underhållsstrategin är väl kommunicerad andra avdelningar inom företaget som produktion, logistik och inköp. Värdet för tre år sedan var 0,5. Idag anses det vara 2,2. Om tre år skall det vara 3,8.


Del 4: Hållbar utveckling

Präglas underhållsverksamheten av en hög innovationstakt? Bedömningen avseende läget för tre år sedan är 0,5. 2017 har det ökat till 2. Om tre år förväntas det uppgå till 3,3.

Tar inköp vara på underhållsverksamhetens erfarenheter? Här utvecklas värdena från 1,2 (för tre år sedan) till 2,5 (idag) och 3,9 (om tre år).

Tar produktionsutveckling vara på underhållsverksamhetens erfarenheter? Här är värdena 0,8 (för tre år sedan), 2,7 (idag) och 3,8 (om tre år).

 

Upplevs den högsta ledningen vara intresserad av utvecklingen av underhåll? Värdet för tre år sedan var 1. 2017 uppgår det till 2,5 och om tre år förväntas det vara 3,8.

Betraktas underhåll i företaget som en del av arbetet med hållbar utveckling? Avseende för tre år sedan var svaret 1. Idag är det 2,3 och om tre år förväntas det vara 3,4.

Tillämpar företaget ett livscykeltänkande vid investeringar? Här går värden från 0,8 (för tre år sedan) via 2,3 (idag) till 3,8 (om tre år).

Slutligen; anser de som fyllde i enkäten att företaget följer lagar och bestämmelser som påverkar underhållsrelaterad säkerhet, hälsa och miljö? Värdet för tre år sedan var 1,7. Idag är det 2. Om tre år förväntas det vara 2,3.

Slutsatser

Vilka slutsatser kan vi dra?

- Utvecklingen är enorm, säger Anders Frid, som är en av de projektledare som genomför undersökningen i samband med Smart Start-utbildningen. När siffrorna placeras in i ett spindeldiagram ser vi hur en ganska liten yta växer år för år. Och den växer snabbt. Det händer mycket nu, om än från en ganska låg nivå för tre år sedan. Om den höga utvecklingstakten fortsätter kommer de flesta företagen att vara nära 5 inom tio år.

- Men, spridningen är stor, säger Caroline Seleryd. Skillnaden mellan de företag som ligger långt fram i utvecklingen och de som släpar efter är stor. Det är aldrig ett enda företag som leder i alla avseenden. Det kommer vi att ta fasta på när vi utvecklar våra program. Vi kommer, helt enkelt, att be dem som ligger före att lära de som ligger efter.

- Det är ärligt talat skönt att ambitionerna är så stora, säger Sustainability Circles ordförande Anders Källström. Många varnar för att utslagningen av företag kommer att bli stor på grund av digitaliseringen. Smart Maintenance bidrar till företagens hållbarhet. Smart Maintenance är en överlevnadsfråga.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 22 november - Värd Chalmers
  • 24 april - Värd SSAB

 

Nyttan Med Underhåll

  • 25 januari - Värd Trafikverket
  • 22 maj - Värd Sandvik

 

Arbetsgruppen, Säkerhet och Hälsa

  • 19 september - Värd Chalmers
  • 7 december - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen, Att Köpa Underhåll

  • 7 februari - Värd Enerco och Sandvik
  • 19 april - Värd Jernbro

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube