Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2 - 2017


Norrland och president Trump

Parisavtalet och den svenska Energiöverenskommelsen är sannolikt betydligt viktigare för Norrland än Landsbygdskommissionens förslag. Investeringarna i vind- och befintlig vattenkraft gör den norra landsdelen till etableringsområde för elintensiv industri.

Energiöverenskommelsen sätter som mål att all elproduktion år 2040 ska vara förnybar. Med dagens teknik och den överblickbara framtida teknikutvecklingen innebär det att den landbaserade vindkraften byggs ut ordenligt, och kanske blir fyra gånger mer omfattande än dagens.

Näringslivsnoden i Nätverket för vindbruk har undersökt de tillstånd som finns för att bygga ny vindkraft. En del kommer inte att hinna byggas innan tillstånden går ut. En del har teknikutvecklingen sprungit förbi genom att ange relativt låga turbinhöjder.

Genomgången visar att 93 procent av de potentiellt byggbara projekten ligger i elområdena ett och två, det vill säga i norra Sverige. Det är ju också i Norrland stordelen av den förnybara energin redan utvinns – vattenkraften.

Läs mer>>


Tydligare spelregler för vindkraft om kommunal tillstyrkan tas bort

Etablering av vindkraft underlättas och blir mer rättssäker om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort. Det anser Energimyndigheten och Naturvårdsverket, som har haft regeringens uppdrag att se över hur tillståndsprocessen för vindkraft fungerar. Kommunerna kommer ändå att ha inflytande över vindkraftens lokalisering genom miljöprövning och översiktsplanering, bedömer myndigheterna.

Syftet med förslaget är att underlätta processen för att få tillstånd att etablera vindkraftverk och att göra processen mer rättssäker. Bestämmelsen om att kommunens tillstyrkan ska vara avgörande för en etablering infördes i lagstiftningen 2009. Samtidigt togs kravet på bygglov och detaljplan för större tillståndspliktiga vindkraftsetableringar bort. Kommunens rätt att avgöra vindkraftverkens lokalisering har varit omdiskuterad sedan dess.

Läs mer>>


Ny rapport. Utbildningsformer och rekryteringsbehov vindkrafttekniker åren 2017-2021

Enligt beräkningar i rapporten kommer antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin och vingar att behöva öka till 900 personer under perioden 2017-2021. Med branschorganisationens scenarier som grund uppskattas rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker vara drygt 100 personer årligen de närmaste fem åren.

Bakgrunden till rapporten är att tidigare studier har visat att pågående utbildningar av vindkrafttekniker inte täcker det kommande behovet i branschen. Denna situation har uppkommit främst på grund av:

  • Yrkeshögskolemyndigheten ställer högre krav på att tekniska yrkeshögskoleutbildningar ska bygga vidare på tekniska och/eller teoretiska kunskaper från gymnasiet. Detta har lett till att färre utbildningar har fått statsstöd och därmed har färre utbildningar startat.
  • Högre förkunskapskrav vid nu pågående vindkraftteknikerutbildningar har gett färre behöriga sökanden. Därmed har det blivit svårt att fylla alla utbildningsplatser samt att få ekonomi i utbildningen.

Antalet utbildningsanordnare för vindkrafttekniker har minskat från ett tiotal till idag endast två. Detta har medfört att antalet utbildningsplatser minskat från närmare 200 till 20.

Läs mer>>


Vindkraftcentrum.se gör studie om drift och underhåll

Vindkraftcentrum.se får en extra miljon kronor för att göra kartlägga jobb och affärsmöjligheter under vindkraftsparkernas drifttid.

- Det är de långsiktiga jobben som är verkligt intressanta och vi vill hjälpa till med att de utförs av företag i de regioner där vindkraft byggs, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum.se är en del av Energimyndighetens Nätverket för vindbruk och har särskilt ansvar för arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor.

Nu har Energimyndigheten beviljat Strömsunds kommun och därmed Vindkraftcentrum.se 1 121 000 kronor för att göra en Fördjupad studie – drift och underhåll, ett uppdrag som kommer att utföras under ett år.

"Genom att få en bättre bild av framtida kompetensområden, behov av specialister samt omfattning kan regionala företag bättre förbereda sig och utbildningar anpassas” skriver Energimyndigheten i sitt beslut.

Läs mer>>


Goda förutsättningar för fortsatt vindkraftsutbyggnad, ny rapport.

Det finns många vindkraftverk med tillstånd och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Men låga ersättningsnivåer och utvecklingen av elmarknader framöver skapar en stor osäkerhet inför investeringsbeslut. Samtidigt finns nu ett mål om 100 % förnybart och ett behov av att ersätta cirka 100 TWh av befintlig kraftprodukt under 2030-2045. Mycket kommer att hända, men vad?

Det finns 3 140 stycken vindkraftverk på land med tillstånd var av 1 550 stycken med tillstånd att bygga 200 meter eller högre samt med igångsättningstillstånd som löper ut år 2020 eller senar. Detta skulle kunna möjliggöra en produktion på cirka 16 TWh.  Vindkraften har utvecklats snabbt de senaste 5 åren och vindkraftverken blir både effektivare och billigare. Det finns exempel där användandet av morden teknik skulle öka årsproduktionen 41 % dessutom till en lägre investeringskostnad vilket skulle ge minskad produktionskostnaden med cirka 36 %

Läs mer>>


Mångmiljoninvestering i Görvik för vindkraftsboende

SSVAB:s vindkraftparker är nu i full drift.

37 personer bosatta i trakten har arbete med drift och underhåll.
Förutom detta måste många specialister utifrån flygas in för garantiarbeten och specialservice. Dessa behöver
någonstans att bo och äta vilket har gjort att Marian Stranne och hennes man Björn nu investerar runt 3 miljoner kronor i en ny utvecklad boendelösning. Ett antal av de tidigare cointainerrummen byts nu ut till boende i nyproducerade moderna hus.


Husen är tillverkade av ett lokalt företag, Ottsjö Snickeri, vilket Marian sett som viktigt.

Läs mer>>

Branschforum i Östersund den 29 september

Boka upp kalendern för det årliga branschforumet för företag, organisationer och offentlig verksamhet.

Vad händer med de 100 miljarder som ska investeras i vindkraft i Norrland. Etableringar av elintensiv industri kopplat till elproduktion, vad händer? Och mycket mer.

Detaljerat program och inbjudan i mitten på augusti


SCA inbjuder investerare att fortsätta utbyggnaden av vindkraft på SCA-mark i Västernorrland och Jämtland.

Under de senaste åren har det byggts vindkraft på SCA-mark som motsvarar stor-Stockholms behov av elenergi och satsningen på vindkraft kommer att fortsätta. Det nya SCA välkomnar mer vindkraft:

– Vi ser gärna att den vindkraft som byggs framgent byggs på SCA-mark. Vi kommer att erbjuda investerare att få en fortsatt fin utveckling på vindkraftsidan, säger SCAs koncernchef Ulf Larsson.

Läs mer>>


Sverige och Nederländerna samarbetar om vindkraft i kallt klimat

RISE är på väg att inrätta ett testcenter i norra Sverige där den globala vindindustrin kan testa sin utrustning under kalla klimatförhållanden.

ECN, Energy Research Centre of The Netherlands, och RISE har nu kommit överens om att samarbeta om utveckling och drift av detta testcenter.

Läs mer>>


Klicka här för att komma till vår facebooksida>>

Håll dig uppdaterad med det senaste från branschen.

Om du går in och gillar vår Facebooksida kommer våra nyheter att dyka upp löpande i ditt Facebookflöde så fort de publiceras.


Ny Vindvalrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindvals syntesrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss ligger i hög grad till grund för den rättsliga praxis som utarbetas i miljöprövningen av vindkraftparker. Nu har en uppdatering skett.

I den pekas Jämtlands och Västerbottens länsstyrelser ut som alltför ambitiösa i sina örnstrategier och att andra samhällsintressen därmed inte ges tillräcklig tyngd.

Läs mer>>


Bli vindkrafttekniker, tio veckors yrkes-introduktionskurs.

Till hösten erbjuder Hjalmar Strömerskolan i Strömsund en yrkesintroduktionskurs på 10 veckor för dig med elektrikerbakgrund.

Ett högintressant omväxlande jobb i en framtidsbransch med säkra anställningar lång tid framåt. Bygger man en vindkraftpark räknar man med att använda den i 20-25 år. Perfekt för den som vill bo och verka i sin hembygd och med den livskvalitet detta kan innebära.

Sista ansökningsdag är den 15/6 för kursen som startar 21/8 och för kursen med start 25/9 är det den 30/8 som gäller. Hjälp gärna till att sprida information om detta i era nätverk samt hos släktingar, potentiella hemvändare och bekanta.

Läs broschyren genom att klicka här>>


Registrera ditt företag i våra databaser

Registrera dig i företagsdatabasen här.


Vindkraftcentrums hemsida är nu mobilanpassad. Det senaste inom vindkrafts-branschen rätt in i din mobil.

vindkraftcentrum.se


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.