Göteborg den 12 juni 2017

Hej ##firstname##!

 

Hur blir industrin socialt hållbar?

Sustainability Circles arbtsgrupp Hälsa & Säkerhet konstaterade i samband med sitt senaste möte att gruppens intresseområde borde utvidgas. Hälsa & säkerhet handlar i hög grad även om trivsel.

 

Utmaningarna är stora.

  • Digitaliseringen kommer att ställa stora krav på ett livslångt lärande och nytänkande hos oss alla. Det är spännande för alla som orkar. Men, hur många av oss kommer att orka?
  • Många jobb kommer att försvinna. Många nya jobb kommer att vara en typ som inte funnits tidigare. Kommer vi som jobbar redan idag att fungera i dessa?
  • Känner vi oss tillräckligt trygga för att våga ta de risker som en snabb utveckling kräver?
  • Är skolan relevant för de krav som arbetslivet ställer? Ger skolan en bra start på karriären? Hur skall ”professional updates” utformas?
  • Är dagens ledarskap tillräckligt bra för att vi skall göra mesta möjliga nytta? Hur skall morgondagens ledarskap se ut?

 

2013 dog 1.400 svenskar pga arbetsrelaterade sjukdomar och självmord. 30.000 skadades och 45 dog i olyckor. Sjukskrivningstalen är alldeles för höga och tenderar att öka.

 

Det finns förstås många förklaringar till dessa siffror. Vi kan åstadkomma mycket med skyddsutrustning och annan teknik liksom en företagskultur som värnar säkerheten.

 

Samtidigt är det viktigt att våra anställda mår bra, känner sig stimulerade och trygga. Det skall bli spännande att se hur Hälsa & Säkerhet hanterar dessa frågor under den kommande säsongen.

 


 

Verktyg för ett säkert underhåll i en smart industri

Det är fortfarande alldeles för många människor som skadas inom svensk industrin idag. Underhåll bidrar till en stor del av alla arbetsplatsolyckor. Men kan delar av dessa problem lösas av digitala hjälpmedel och verktyg? Hur kan underhåll och säkerhet utvecklas tillsammans i den digitala industrin?

Samuel Obum Godians och Rajasgar Ramachandra är två masterstudenter i Production Engineering på Chalmers som skriver sitt examensarbete inom underhållssäkerhet. Där syftet är att undersöka vilka verktyg och metoder som kan användas för att minimera risker och förbättra säkerhetsarbetet inom underhåll. 

 

 

Det har skett en enorm utveckling inom industrin de senaste åren. Smart industri eller Industry 4.0 är en vision som börjar bli allt verkligare. Samuel och Rajasgar säger att det är viktigt att vi börjar ta vara på den digitala teknikens möjligheterna när det gäller riskhantering och säkerhetsarbetet inom industrin. De ser en stor potential inom området och därför tycker de att frågeställningen är speciellt relevant just nu.

 

I studien kommer de undersöka vilka digitala verktyg och metoder företag använder för att minska riskerna inom underhåll. Och vilka hjälpmedel är både är både kosteffektiva och pålitliga.

En ytterligare aspekt de är intresserade av är kopplingen mellan produktionsstörning och säkerhet. Till exempel, hur påverkar driftbortfallet risktagandet? Om produktionsstörningarna kan reduceras så minskar riskerna vilket leder till att både säkerheten och produktiviteten ökar.

 

Dataanalys är ett digitalt verktyg som kan vara användingsbart inom säkerhetsarbetet. Torbjörn Ylipää, forskare inom Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap, är handledare för Samuel och Rajasgars examensarbete. Torbjörn beskiver att få industriföretag använder datadriven analys i säkerhetsarbetet idag. Detta beror främst på att företagen saknar själva datan eftersom störningar fortfarande dokumenteras på papper och inte digitalt. Torbjörn visar ett exempel på ett digitalt verktyg som heter Windchill Quality Solutions som kan användas för att analysera produktionsstörningar i en maskinpark.

 

Samuel och Rajasgar fortsätter med att diskutera att de även är intresserade av att titta på vilka säkerhetsverktyg används globalt. De är speciellt intresserade av USA och Australien som enligt marknaden anses kommit längst. Samuel och Rajasgar menar att det är eftersom USA och Australien har högre standards och arbetar mer strukturerat med säkerhetsfrågor inom industrin.

 

Examensarbetet kommer att vara en jämförande studie med syftet att identifiera best practice i Sverige. De håller just nu på att utveckla en enkät som de kommer att skicka ut till företag inom Sustainability Circles nätverk.

 

Samuel och Rajasgar kommer att presentera resultatet av studien den 19 september på Sustainability Circles nästa träff för arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa på Chalmers i Göteborg.

 


Hur stärker vi samarbetet mellan skolan och näringslivet?

Många av de som skall genomföra industriell hållbarhet går just nu i skolan. Därför är det viktigt att näringslivet involverar skolan i tankarna om att utveckla en smart industri. SSAB är ett företag som arbetar aktivt med att stärka samarbetet mellan industrin och skolan. De bjöd bland annat in skolledare till en av deras interna utbildning om digitalisering och Smart Maintenance. Syftet var att tillsammans diskutera den digitala utvecklingen.

Vi var såklart nyfikna på hur skolan upplevde kursen och få höra hur de ser på samarbetet med näringslivet. Därför tog vi chansen att ställa några frågor till Magnus Hedén, lärare i CNC inom produkt och maskinteknik på Hushagsgymnasiet.

Vad är dina tankar efter Smart Start kursen hos SSAB?

Det var ett mycket bra initiativ. Jag hoppas att vi kan organisera liknande kurser i framtiden. Jag har själv tidigare arbetat inom industrin och dagen gav mig en bra uppdatera på vad som sker inom industrin idag.  

Jag blev imponerad av den nya tekniken och den industriella digitaliseringen. Vi står inför en stor förändring. Men vi i skolan har svårt att hänga med. Vi behöver helt klart samarbeta med industrin i dessa frågor.

Vad har eleverna för bild av industrin?

Tyvärr lever den negativa bilden av industrin kvar idag. Att det monotona arbeten i en mörk och smutsig industrilokal. Men ofta förändras elevernas bilden av industrin när de väl kommer ut till företagen och får se hur det ser ut i verkligheten.

Problemet är att industrin är en stängd värld. Det är svårt för eleverna att se och förstå hur arbetet verkligen går till. Industrin måste öppna upp grindarna och välkomna in allmänheten. Det skulle hjälpa till att tvätta bort den negativa stämpeln.

 

Hur tycker du att skolan och industrin skall samarbeta?

Vi måste komma närmare varandra.

Industrin bör även engagera sig i utbildningsfrågor. Tex. genom att titta på skolverkets läroplaner och fråga sig om skolan utbildar eleverna i rätt kunskaper. Eller finns det kurser som inte längre är aktuella? Vad ska skolan fokusera på och fördjupa sig i? Det är svårt för skolan att veta vad som egentligen efterfrågas av industrin.

Skolan måste också ha kunskap om vilka utmaningar och problem industrin står inför i framtiden. Vi saknar en sammanhållande länk mellan skolan och företag.

 

Vad finns det för fler sätt att stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet?

Ett bra sätt är att skolan får vara med på interna utbildningar.

Vi skulle även kunna organisera arbetsbyten, där lärare får komma ut till industrin och företag får komma till skolan och utbilda. Då får vi se och upplever varandras världar. 

Ett annat förslag är att förlänga gymnasieelevernas yrkesprakt. Eller att även eleverna får vara med på företagens interna kurser. 

Det är svårt för skolan att greppa allt som händer inom industrin. Vi måste därför skapa närmare samarbeten mellan skolan och näringslivet avslutar Magnus med.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 6 september - Värd Valmet

 

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 19 september - Värd Chalmers

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube