Nyhetsbrev nr 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

Mer information om projektet hittar du på respektive hemsida: Chalmers / FoU i Väst/GR

 

Vad har hänt i projektet under våren?

Workshop: Hållbara bostäder för seniorer

I februari bjöd projekt DIABAHS in till en workshop på temat ”hållbara boenden för seniorer”.
Ett 30-tal deltagare medverkade i workshopen. Deltagarna bestod av representanter från kommunal äldreomsorg och samhällsplanering, arkitekter, byggherrar/fastighetsägare, pensionärsorganisationer och övergripande planerare. Sociala aspekter av hållbarhet som Hälsa & välbefinnande, Jämlika villkor & delaktighet samt Långsiktig ekonomi diskuterades. 

Du hittar dokumentationen från workshopen genom att klicka här. 

Enkäter och intervjuguide - hyresgästers upplevelse av trygghetsbostäder

Under våren har enkäter samt intervjuguide framarbetats i syfte att studera i vad mån hyresgästerna upplever att de har kunnat vara med och påverka sitt boende, hur de upplever boendet utifrån frågor om känsla av tillhörighet och trygghet samt livstillfredsställelse. Tanken är att framtida hyresgäster i de exempel där bostäderna ännu inte är färdigställda ska få en göra en "före-enkät" samt en "efter-enkät" som uppföljning efter inflyttning. Intervjustudien syftar till att ge en djupare förståelse för hyresgästernas upplevelser och genomförs med ett mindre antal hushåll. 

Enkäter samt intervjuguide har testats på seniorer samt behandlats av projektets expert- och referensgrupp. Den Regionala etiksprövningsnämnden i Göteborg har gett studien klartecken.

Arbetsgrupp - handbok

Ett första idégenereringsmöte kring den handbok som projektet ska utforma genomfördes i maj med representanter från projektets expertgrupp. Tanken är att handboken ska vända sig till byggherrar, arkitekter och planerare i utvecklingsprocessen för trygghetsbostäder. Under mötet kom vi fram till att handboken bör finnas digitalt och vara avgränsad till hållbara bostäder för seniorer. Fler möten kommer att genomföras framöver i det forsatta arbetet med utformningen av handboken. 

De fyra exemplen

Bild: Mölndalsbostäder

Bifrost, Mölndal

Trygghetsboendet i Bifrost beräknas vara klart för inflyttning i december 2017. Mölndalsbostäder har inlett uthyrnings-processen för de 66 lägenheterna. Projekt DIABAHS har genomfört intervjuer med Mölndalsbostäder, Tengbom arkiteter och projektledaren för den konceptutveckling som föregick projektet med trygghetsbostäder. Under hösten kommer en enkätstudie att genomföras med blivande hyresgäster innan inflyttning, bland annat för att undersöka flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. Enkäten kommer att följas upp efter inflyttning.

Bild: Alingsåshem

Noltorpshöjd, Alingsås

Punkthuset med trygghetsbostäder som håller på att byggas på Bollvägen i Noltorpshöjd beräknas vara färdigt i början av 2018. Alingsåshem och Alingsås kommuns vård- och äldreomsorgsförvaltning har inlett en dialog om uthyrning och personal till trygghetsboendet. Intervju och uppföljningssamtal med Alingsåshem sker kontinuerligt. Under hösten kommer blivande hyresgäster tillfrågas om att delta i en enkätstudie som bland annat handlar om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. Denna studie kommer att följas upp efter inflyttning.

 

 

Bild: White

Lundbypark, Göteborg

I Lundbypark prövar White arkitekter en arbetsmodell med dialog och samverkan som grund. I en förstudie har White genomfört workshops med bland andra äldre som bor och rör sig i området samt representanter för stadsdelen och staden. FoU i Väst/GR och Chalmers har genomfört följeforskning av projektet sedan 2014. Syftet med följeforskningen är att undersöka hur man med hjälp av en dialogprocess i ett byggprojekts alla skeden kan bidra till boendemiljöer som tillgodoser behov i det lokala sammanhanget. Under tidig höst kommer ett delresultat från den att presenteras. Bygget av trygghets-bostäderna har flyttats fram i tiden och förväntas påbörjas 2019.

 

Bild: TBAB

Kållekärr, Tjörn

70+ bostäderna på Syster Ebbas väg i Kållekärr blev klara för inflyttning den 1 maj 2015. Intervjuer har genomförts med Tjörns Bostads AB samt med representanter från Tjörns kommuns socialförvaltning och sektor samhällsbyggnad. Under maj och juni genomfördes intervjustudier med hyresgäster där fem hushåll deltog. Till övriga 19 hushåll har enkätstudier distribuerats. Dessutom har bostädernas tillgänglighet inventerats med hjälp av TIBB och T-märkning. Preliminära resultat kommer att vara klara under hösten 2017. 


Vad är på gång under hösten?

  • Under hösten kommer projektet att göra ett studiebesök till Kvarnkullen där bostäder byggts för personer som är 70 år eller äldre. Arkitekter: White, Bostadsföretag: Förbo
  • Arbetet med att intervjua representanter från alla exempel fortsätter
  • Enkätstudier och intervjustudier med hyresgäster kommer att inledas i Mölndal och Alingsås
  • Analys av material från datainsamlingen inleds
  • Fortsatt följeforskning av vad som händer i Lundbypark

Och mycket annat! Till exempel referensgrupps- och expertgruppsmöten, fortsatt arbete med handboken, planering av kunskapsseminarium och workshops.

 


Glad sommar önskar vi i projekt DIABAHS!

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR

Inga Malmqvist 
Projektledare
Chalmers Arkitektur

Lisbeth Lindahl, Cecilia Kaan och Inga Malmqvist

Vill du inte få detta nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration genom att klicka här.