Göteborg den 29 maj 2017

Hej ##firstname##!

 

Framtidens underhåll

Jon Bokrantz från Chalmers berättar om sin licentiatavhandling i framtidens underhåll i digitaliserade produktionssystem. Och om forskningsprojektet, Smart Maintenance Assessment som ska utveckla ett verktyg för att stödja implementeringen av Smart Maintenance.

Jon Bokrantz, Doktorand, avd. för Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap vid Chalmers presenterade nyligen sin licentiatavhandling om framtidens underhåll i digitaliserade produktionssystem.

I totalt fyra studier har han kartlagt nuvarande problem och framtida scenarier som tillsammans beskriver utmaningar och möjligheter som underhållsverksamheter står inför i framtidens digitaliserade produktion. Jon berättar att avhandlingen skall fungera som ett incitament för industrin att lyfta underhållet för att möta framtidens krav.

Om ni är intresserade av att läsa hela avhandlingen är ni välkomna att kontakta Jon

 

Från de tre första studierna identifierades bland annat åtta stycken nuvarande problem:

 

1.   OEE ligger i genomsnitt på ca 50-60% i svensk industri, vilket har rapporterats i en rad studier de senaste 20 åren. Det betyder att stora delar av produktionskapaciteten försvinner på grund av utrustningsförluster, vilket tyder på en förbättringspotential inom underhåll generellt.

2.    Det är fortfarande främst avhjälpande underhåll i förhållande till förebyggande underhåll. 

3.    Operational efficiency (Performance) har stor effekt på OEE (på svenska anläggningsuttyttjande i TAK-värdet), vilket betyder att väntetider utgör en stor del av de totala förlusterna. Från ett underhållsperspektiv så tyder dessa resultat på att när stillestånd inträffar i en maskin så uppstår det följdeffekter i andra maskiner i form av väntetid. Detta sänker produktiviteten för hela produktionssystemet, och därför behövs ett systemperspektiv inom underhåll där man inte enbart fokuserar på individuella maskiners underhållsbehov utan även fokuserar på hela produktionssystemets prestanda. 

4.    En divergerande syn på produktionsstörningar, där det bland annat finns skillnad i synsätt mellan teori och praktik samt att produktions- och underhållschefer i större utsträckning klassificerar faktorer som produktionsstörningar jämfört med vad som mäts och följs upp. 

5.    Planerade händelser anses inte vara produktionsstörningar i samma utsträckning, som t.ex. omställningar, städning eller förebyggande underhåll. Det kan ses som outnyttjad potential då företag även kan arbeta med att minska planerade förluster för att öka produktiviteten.

6.    Lågt utnyttjande av ingenjörsmässiga verktyg och metoder inom underhåll.   

7.    Brett spektrum av datakvalitetsproblem. Dessa är både tekniska (t.ex. sensorer / signaler) samt sociala (t.ex. resurser, kommunikation, gemensam syn på data).

8.   Brist på välfungerande arbetssätt för att effektivt samla in, lagra och använda data som beslutsstöd. Data med tillräcklig kvalitet för mer avancerade underhållsanalyser är således en bristvara.

I den fjärde och sista studien utvecklade Jon 34 framtidsutsikter om underhåll år 2030. Dessa utvärderades av 25 underhållschefer inom svensk industri, vilket låg som grund för att utveckla scenarier som beskriver hur underhåll förväntas arbeta i en framtida digitaliserad produktion. De 8 mest sannolika scenarierna bestod av:

•   Dataanalys

•   Interoperabilitet

•   Hantering av stora datamängder

•   Kontinuerlig utbildning och träning

•   Faktabaserad underhållsplanering

•   Smarta arbetssätt

•   Underhållsplanering med systemperspektiv 

•   Och starkare lagstiftning och standarder för miljö.

 

Skriften innehåller mycket inspiration för företag i hur de kan utveckla långsiktiga strategier för framtiden säger Jon. Resultaten kan användas inom företag för till exempel utbildningar, workshops eller som diskussionsgrund. Förhoppningen är att den skall stödja underhållsverksamheter att påbörja sin resa mot Smart Maintenance.

 

Vad är nästa steg för dig?

Jag kommer att arbeta med projektet Smart Maintenance Assessment som handlar om att möjliggöra implementeringen av Smart Maintenance i industrin. Projektet kommer pågå i 2 ½ år, där bland annat; Preem, GKN Aerospace, Quant, ÅF, API Maintenance Systems, Öresundsbron och KTH kommer att delta.

Syftet med Smart Maintenance Assessment är att utveckla ett verktyg som definierar och mäter Smart Maintenance i industrin. Målet är att verktyget skall användas för benchmarking inom Smart Mantenance för att stimulera till delande av kunskap och erfarenheter mellan företag, samt förstå vilka kriterier som är viktiga för att lyckas med ett Smart Maintenance i framtidens industrier berättar Jon. Idén bakom projektet kommer från den fjärde studien i Jons avhandling då han kartlade vilka förväntningar och utmaningar underhållsverksamheter står inför i framtidens digitaliserade produktion.

Kartläggningen ledde till en efterfrågan på hur industrin kan stöttas i arbetet med att implementera Smart Maintenance. Vilket blev början till det nya projektet, där Jon kommer utföra stora delar av analysarbetet.

 

Projektet kommer att genomföras i flera steg, där det första steget kommer att vara workshops och intervjuer med forskare och underhållspersonal från flera svenska företag med ett fokus på att definiera Smart Maintenance och dess ingående komponenter.

 

Smart Maintenance har idag nått en högre mognadsgrad säger Jon. Men för att få det etablerat krävs det även pilotprojekt där både industri och akademi testar, analyserar och delar erfarenheter med varandra. Det finns en vilja och en stor optimism bland företagen, nu är det bara att sätta igång! 

 

Sustainability Circle står som referenspartner för projektet och har som uppgift att skapa engagemang och sprida kunskap i frågan. Jon vill även samarbeta med nätverkets medlemmar, så om ditt företag är intresserad av att delta i projektet är du välkommen att kontakta Jon för mer information. Sustainability Circle kommer att följa studien och hålla er uppdaterade i nyhetsbrevet om projektets utveckling och resultat.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Referensgruppsmöte

  • 2 juni - Via telefon

Smart Maintenance Strategies

  • 6 september - Värd Valmet

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube