Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 2-2017

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
  • INFORMATION FRÅN SBR OCH EXPERTGRUPPENS STYRELSE
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL


Annons:


Information från styrelsen

Ny ledamot:

Said Elmi har nyligen valts till ledamot I styrelsen, han är idag verksam som byggnadsinspektör i Stockholm stad. Däröver undervisar han om byggreglerna på yrkeshögskolor och tar KA-uppdrag, han har även utnämnts till ledamot av Boverkets insynsråd av regeringen.

Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 

Vill du arbeta som certifierad kontrollansvarig i byggprojekt?

När byggandet i landet ökar så behövs det fler certifierade kontrollansvariga som ser till att bygglagstiftningen följs i de byggprojekt som startas. För att bli certifierad behöver du ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. Du är även med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Läs mer här


Annons:


Nyheter

KA närvara vid slutsamråd?

Grundkrav enligt PBL kap 10 § 31 pkt 2

 Från propositionen

Det har även övervägts att återinföra obligatorisk slutbesiktning som en förutsättning för slutbesked. Det bör dock räcka att behovet av en avslutande besiktning bedöms och formerna för detta bestäms vid slutsamrådet. Byggnadsnämnden har rätt att utföra de tillsynsåtgärder som bedöms nödvändiga, men en besiktning bör utföras genom byggherrens försorg, gärna av en särskild sakkunnig.

 För det första bör byggherren ha visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. Detta görs bäst genom det utlåtande av den kontrollansvarige som ska skickas till byggherren och nämnden. Detta förfarande innebär att ansvaret för att uppfylla och bestyrka föreskrivna krav ligger kvar på byggherren. Det innebär också att bästa möjliga beslutsunderlag tas fram av den som bör ha de bästa förutsättningarna att uttala sig om hur kontrollerna har utfallit och hur föreskrifterna har följts. På så sätt ska byggnadsnämndens beslut inte fördröjas. Det förutsätts att en certifierad kontrollansvarig, likaväl som en särskild sakkunnig, förmår göra en självständig och fackmannamässig bedömning. Det innebär också att den kontrollansvariges utlåtande förväntas innehålla anmärkningar om det är befogat.

Kanske man kan se det som underförstått att KA ska närvara vid slutsamråd. Men, eftersom byggherren kan vara KA räcker det med att byggherren närvarar och verifierar att man uppfyllt kraven som finns i kontrollplanen.

Läs mer här


Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Läs mer här


Annons:


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8370-16, Startbesked?

När startbesked inte har getts kan byggsanktionsavgift inte tas ut för att byggnad tagits i bruk utan slutbesked. Byggsanktionsavgift har fastställts endast vad avser överträdelse avseende startbesked.

Läs mer här


Sänk 3:12-förslaget - stärk företagandet

Publiceras med anledning av att många KA är egenföretagare

Förslagen i utredningen om 3:12-reglerna skulle drabba alla fåmansföretagare, från soloföretagaren till ägaren med många anställda. Företagarna ser med stor oro på förslagen, som skulle öka den politiska osäkerheten och minska viljan att investera och skapa nya jobb.

3:12-reglerna infördes för att hantera spänningen i beskattning mellan inkomst av tjänst och på företagande. Under de senaste tio åren har skatten i huvudsak förbättrats, med målet att göra det mer attraktivt att starta och driva företag. Det har haft en positiv effekt: såväl nyföretagandet som skatteintäkterna från fåmansföretagare har ökat kraftigt.


Annons:


BRE – Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

I 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 3 kap. 20 a § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, finns krav på att vissa byggnader ska utrustas så att lägenheterna lätt kan anslutas till bredband.

Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning ska ge stöd i tillämpningen och bidra till en likformig tillämpning av kravet i PBL/PBF.
De allmänna råden avser bland annat kanalisation från byggnaden till tomtgränsen och infrastruktur för bredband i byggnader.

Läs mer här


Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Ni får härmed tillfälle att yttra er över föreslagna ändringar av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS. Synpunkter kan även lämnas på tillhörande konsekvensutredning.

Läs mer här


Överklagade beslut om förhandsbesked och lov

Statistiken indikerar att andelen överklagade beslut om lov och förhandsbesked har ökat något jämfört med 2015. Andelen av dessa beslut som upphävs av länsstyrelsen ligger däremot fortsatt över 20 procent. Jämfört med tidigare år har färre startbesked, men fler slutbesked, överklagats till länsstyrelsen.

Läs mer här


Annons:


Tidsbegränsat bygglov för bostäder, lagändring i PBL ikraftträdande 1 maj

Den 1 maj 2017 börjar en ny lagparagraf gälla i plan- och bygglagen, PBL, 9 kap. 33 a §. Den handlar om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder.

Själva lagparagrafen ska upphöra den 1 juli 2023. Till skillnad från den nuvarande och fortsatta gällande bestämmelsen om tidsbegränsat bygglov, som gäller alla bygglovspliktiga åtgärder, så gäller den nya bestämmelsen enbart för nybyggnad av bostadshus. Lovet behöver inte tillgodose ett tillfälligt behov och det kan ges även om alla förutsättningar för permanent bygglov är uppfyllda.

Läs mer här


BBR 25?

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 6:741

EU:s ekodesignreglering innebär att produkter som inte uppfyller vissa minimikrav avseende energi- eller resurseffektivitet inte får släppas ut på marknaden. För fastbränslepannor respektive rumsvärmare börjar sådana minimikrav på verkningsgrad och rökgasutsläpp gälla 2020 respektive 2022.

Boverket fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 ett återrapporteringskrav att föreslå åtgärder för ett tidigare införande av kravnivåerna i EU:s ekodesignreglering för fastbränslepannor och rumsvärmare. Som svar på återrapporteringskravet beskriver Boverket i rapporten 2016:6 Småskalig vedeldning hur utsläppskraven avseende fastbränslepannor i Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR) skulle kunna vara utformade för att motsvara kravnivåerna i ekodesign. För rumsvärmare finns i dagläget rättsliga hinder att införa nationella krav på samtliga utsläppsparametrar enligt ekodesign, eftersom de harmoniserade standarderna för rumsvärmare saknar bedömningsmetoder för utsläpp av partiklar, OGC och NOx.

De svenska kraven på utsläpp från byggnader med fastbränslepannor och rumsvärmare finns i avsnitt 6:741 i Boverkets byggregler. De förslag till föreskriftsändringar som här lämnas har sin grund i de förslag Boverket lämnat i rapporten 2016:6.

För fastbränslepannor föreslås att nya krav införs på utsläpp av partiklar och CO. Kravet på utsläpp av OGC skärps. Utsläppskraven läggs i nivå med ekodesign. Inget krav införs på NOx då krav på låga utsläpp av NOx i kombination med höga krav på övriga utsläppsparametrar är svåra att nå med dagens teknik för vedpannor. Vidare införs ett nytt krav på verkningsgrad motsvarande klass 5 i SS EN 303-5 som är den standard som allmänt används i branschen.

För rumsvärmare innebär den föreslagna regleringen en skärpning i kraven på utsläpp av CO och på verkningsgrad. Kravet på CO-utsläpp läggs i nivå med ekodesign och breddas till att omfatta fler produktgrupper av rumsvärmare. Det föreslås dock att det nu gällande undantaget från kraven för kakelugnar och öppna spisar behålls. Regleringen kring verkningsgrad får formen av en föreskrift istället för ett allmänt råd.

Läs mer här


BBR 26, Ändringar i energiavsnittet

Alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader från och med den 31 december 2020 enligt Europaparlamentet och rådets (EU) direktiv 2010/31 av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (energiprestandadirektivet). Ändringar i plan- och byggförordningen avseende regler för nära-nollenergibyggnader trädde i kraft den 1 april 2017. Med anledning av ändringarna i plan- och byggförordningen behöver Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, ändras.

Ett omfattande förslag till ändringar i energihushållningsreglerna i avsnitt 9 BBR med tillhörande konsekvensutredning skickades ut på remiss under tiden 20 januari – 24 februari 2017. För allmän information om mål och utgångspunkter för ändringarna i BBR hänvisas till den tidigare remissen och konsekvensutredningen som finns tillgänglig på Boverkets webbplats här.

I den tidigare remissen beskrevs vilka justeringar som behöver göras för att uppfylla energiprestandadirektivet och ändringarna i plan- och byggförordningen. Remissen innehöll ett förslag på ett nytt sätt att beräkna energiprestanda med ett primärenergital och primärenergi-faktorer. Dessutom innehöll remissen ett förslag på hur geografiska justeringsfaktorer skulle kunna utformas. Kravnivåmässigt innehöll förslaget till regler för 2017 ingen skärpning utan skärpningen föreslogs komma 2021 och då genomföras som en höjning av primärenergifaktorn för el.

Läs mer här

 


Förändring av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa konsekvenser av en förändring av förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, i enlighet med det förslag som remissbehandlades under 2014. Vid avstämning med Näringsdepartementet den 20 december 2016 framkom också önskemål att Boverket i sin rapportering översiktligt tar upp områden inom vilka förbättringar och förtydliganden skulle kunna underlätta tillämpningen av förordningen.

Uppdraget är en tidigareläggning av en del av det uppdrag som erhölls i regleringsbrev för 2016. Redovisningen av övriga delar i uppdraget kommer att göras senast 18 april 2017.

Sammanfattning

Trafikbuller är inte längre ett hinder för bostadsbyggandet

Boverkets slutsats är att trafikbuller inte längre utgör hinder för bostadsbyggandet. Reglerna, som numera är desamma överallt i landet, innebär att det inte finns någon gräns för högsta ljudnivå på den exponerade sidan, samt att lägenheter upp till 35 m2 kan utformas enkelsidiga upp till en ljudnivå om 60 dBA. En ändring av riktvärdena i enlighet med det förslag som remitterades 2014, bedöms inte möjliggöra fler bostäder.

Läs mer här.


Vad är buller

Buller är vanligt förekommande i våra samhällen och kan vara av olika slag. En samlingsbeteckning är omgivningsbuller. Trafikbuller är vanligast. Buller kan också klassificeras som industribuller och annat verksamhetsbuller. Ibland förekommer särreglering av vissa typer av buller, till exempel buller från vindkraftverk eller skjutbanor.

Såsom buller betraktas i lagens mening oönskat ljud på nivåer som kan utgöra en risk för olägenhet för människor. Det är därför viktigt att kunna ange hur höga ljudnivåer och vilket slags ljud som kan anses vara acceptabelt och var gränsen går för skadligt buller. Den ljudalstring som sker vid en lägre ljudnivå kan fortfarande betraktas som buller och som en störning i bemärkelsen oönskat ljud, men den kräver inte några direkta hänsynstaganden eller åtgärder. Samtidigt är det viktigt att planläggningen syftar till bästa möjliga boendemiljö när det gäller omgivningsbuller. Avsikten är att tillförsäkra de boende en acceptabel ljudnivå utomhus i anslutning till bostadsbyggnaden.

Läs mer här


Frågor/svar från KA-rådet

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet

 Det kommer regelbundet upp frågor som rör kontrollplanen, både innehåll och arbetsmetodiker. Vi vill på detta sätt påminna om den mycket utförliga anvisningen som finns på Boverkets hemsida via PBL-Kunskapsbanken. Detta är för övrigt en mycket innehållsrik del hos Boverket med mängder av information som rör byggprocessen.

Läs mer här


Rättsfall

Tillbyggnad eller nybyggnad? Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6575-16

En kommunal nämnd gav bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ca 79 kvm. Den byggnad som skulle byggas till är ca 20 kvm för vilken tidigare hade beviljats lov som gäststuga/förråd (komplementbyggnad). Eftersom sökanden vill ha prövat tillåtligheten av att få ha ett fritidshus om ca 100 kvm på den aktuella platsen är det som ska prövas nybyggnation av ett fritidshus. Denna prövning bör göras av nämnden, därför har mark- och miljödomstolens dom och ¬nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

Läs mer här


HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slog i målet fast att Akademiska Hus är ett sådant offentligt organ som omfattas av LOU:s bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen går alltså på samma linje som underrätterna och ger Konkurrensverket rätt.


Att förse ett befintligt skärmtak med väggar var fasadändring och inte tillbyggnad

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. Huvudfrågan var om det är en tillbyggnad enligt PBL att förse ett befintligt skärmtak med väggar. I målet hade en byggnadsnämnd tagit ut sanktionsavgift av en byggherre bland annat för att ha satt väggar på ett skärmtak över en lastkaj. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen bedömde att det funnits stöd att ta ut sanktionsavgift för åtgärden, eftersom den var att se som en olovlig tillbyggnad. Byggherren överklagade domen.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, hänvisade till två av sina tidigare domar där domstolen bedömt att det inte är tillbyggnad att glasa in ett befintligt uterum (MÖD 2013-10-15 mål nr P 8918-12, och 2013-11-07 mål nr P 519-13). I dessa domar tillämpades den upphävda plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL). Utifrån dessa tidigare domar kom MÖD fram till att den aktuella åtgärden inte var att se som tillbyggnad och att den beslutade sanktionsavgiften därmed inte hade lagstöd.

Domen har vunnit laga kraft.

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.