Jan Frånlund har gått bort

Hedersordförande för Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Jan Frånlund, somnade in den 26 april efter en kort tids sjukdom. Det var svårt att ta emot beskedet om Jans bortgång.

Jan har under mycket lång tid varit en stark profil inom underhållsområdet, både nationellt och internationellt. Vi som hade förmånen att umgås med Jan fick ta del av hans långa erfarenhet av frågor inom underhåll och driftsäkerhet.

Våra tankar går till Jans nära anhöriga.

Läs mer på vår hemsida www.svensktunderhall.se för detaljer kring kondoleanser.


Workshoparbete

Den 6 april genomfördes den uppskattade workshopen Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser, ett väl genomfört arrangemang med det samlade betyget mycket bra.

Under dagen fick deltagarna möjligheten att lära sig mer om och kunna tolka de två standarderna SS-EN 15341 – Nyckeltal och SS-EN 13306 – Terminologi. De fick även arbeta praktiskt med olika viktiga nyckeltal kopplade till underhåll och de ingående processerna, t.ex. driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållskostnader och stopptider.

Ett stort tack till workshopledaren Christer Olsson och framför allt deltagarna för er aktiva medverkan!


Kommittéarbete inom SHM

Att utföra förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder är nödvändigt, men innebär samtidigt många risker. De åtgärder som underhållet utför avviker från den vanliga driften.

I vissa situationer är underhållspersonalen tvungna att felsöka under drift och/eller behöver ta bort säkerhetsanordningar och då ökar risken för olyckor. Det är viktigt att i förväg genomföra en riskanalys där man gör en bedömning av vilka risker som kan uppstå i samband med underhållsarbetet och hur de kan undvikas.

Både beställare och utförare behöver kontinuerligt ta del av vad som gäller för ett visst underhållsarbete och för att underlätta detta arbete har Arbetsmiljöverket tagit fram ett antal arbetsföreskrifter, AFS. Dessa förändras över tiden och det är ofta svårt att få en överblick om vilka AFS som gäller för ett visst arbete.

Underhållsarbete finns exempelvis omnämnt i ett tjugotal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I flera föreskrifter finns dessutom tydliga krav på olika besiktningar och kontroller för att bland annat minimera de tekniska felen.

Genom att vara med i Svenskt Underhålls kommittéarbete inom SHM, Säkerhet, Hälsa och Miljö, kan du påverka, ta del av och lära mer om det arbete som sker inom området. Kommittén är kopplad till det europeiska nätverket EFNMS som i sin tur samarbetar med den europeiska arbetsmiljöbyrån EHSEC, Environment Health and Safety Executive Committee.

Kontakta Torsten Ekström, 070-958 65 60, torsten.ekstrom@svuh.se eller kansliet, kansli@svuh.se för att få reda på mer om kommittéarbetet inom SHM.

 


Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna Telefon: 08-664 09 25

e-post: kansli@svuh.se  hemsida: www.svensktunderhall.se

 Avsluta din prenumeration, klicka här.