Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

susannepetterssongallery - gävlegatan 10b - 113 30 stockholm - 0046(0)731 83 91 71 - info@spgallery.se öppet: ons-tors-fre 12-17 lörd 12-16 el enl överensk.

 

OSCAR FURBACKEN 

Fördolda vidder

 

Välkommen på konstnärssamtal torsdagen 27 april kl 17:30

Konstnären och scenografen Karin Lind samtalar med Oscar Furbacken med utgångspunkt i begreppet rumslighet som genomgående finns att upptäcka i Furbackens arbete.


Detalj från inblick i verket "Weatherings" 2017

Oscar Furbacken - Fördolda vidder

"O dessa mörka skogar inom oss
där jättarna slumra.
Det som vi kallar själen
är bara en vandrande solfläck
under träden, en uthuggning
dit det snedställda ljuset når."
(Werner Aspenström) 

 

S.P.G har glädjen att presentera Oscar Furbackens tredje utställning i galleriets alla fyra rum. Fördolda vidder rymmer nya ljusfenomen denna gång förstärkt med ett meditativt ljudspår. Furbackens bakgrund som landskapsmålare gör sig här påmind, både i rörliga bilder och skulpturala gestaltningar.

Verken undersöker varandets förutsättningar också rent fysiskt genom rumslighetens optiska fördjupningar. Stegvis lockas betraktaren in i en värld av skrymslen och vrår, ledsagad av ett besynnerligt ljus som ständigt tycks finna sin väg i dunklet.

För att vetenskapligt kartlägga mönster i olika skalor och dechiffrera universums komplexitet används ofta fraktaler. Men inom kaosteori lär vi oss att även de mest avancerade matematiska formler, ytterst kommer till korta i att beskriva och förutsäga naturens nycker, den så kallade fjärilseffekten. Den fotobaserade installationen Conciliatory Gate ger sig i kast med detta ogripbara genom ett myller av lavar, tecken och ljusfenomen.

Furbacken visar att tiden sätter spår även i de hårdaste material. Betongobjekten genomborras av sprickor och hål, det är som att något tar spjärn och vill spränga sig ut. De intrikata detaljerna och det illusoriska djupet laddar verkens inre med en intensitet som känns igen i de rörliga bilderna.

Med avstamp i hjärtat av samtida Rom tar videoverket Close Studies III med oss på en existentiell resa bland stadens förbisedda mikrokosmos. Verket har tillkommit i samarbete med ljudskaparen Robin af Ekenstam och tack vare Nisse Zetterbergs och Marta Larssons Rom-stipendium från Konstakademin.

Oscar Furbacken är baserad i Stockholm och har just nu ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Efter examen från Kungl. Konsthögskolan 2011 har hans verk visats flitigt i Sverige, men även i Paris, Italien, Kina, Korea och Japan samt på utställningen Nordic Landscapes på Moderna Museet i Bogota, Colombia. Han är bland annat representerad på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Esbo Moderna Museum i Finland (EMMA). I september kommer han ställa ut på Teatergalleriet i Kalmar.


Utställningen pågår tom 6 maj, 2017

 

Oscar Furbacken - Concealed expanse

"Oh, these dark forest within us
where giants slumber.
That which we call the soul
is just a wandering sun spot
beneath the trees, a cut
where the oblique light reaches."
(Werner Aspenström)


S.P.G is glad to present Oscar Furbacken’s third solo exhibition in all four rooms of the gallery. Concealed expanse accommodates new light phenomena, this time enhanced by a meditative sound track. Furbacken's background as a landscape painter manifests itself, both within the moving images and in the sculptural creations.

The artworks physically investigate the conditions of being, through augmented optical depth. Step by step, the viewer is lured into a world of nooks and crannies, accompanied by a strange light that always seems to find its way in the dark.

Fractals are often used to scientifically map out patterns in different scales and to decipher the complexity of the universe. But chaos theory has taught us that even the most advanced mathematical formulas, ultimately falls short in describing and predicting the whims of nature, this is called the butterfly effect. The photo-based installation Conciliatory Gate embarks this elusive task through a myriad of lichens, signs and light sensations.

Furbacken makes evident that time leaves its mark even in the firmest of materials. Concrete objects are riddled with cracks and holes, it’s almost as if something takes brace and wants to jolt itself out. The inner intricate details and illusionary depth amount to an internal intensity also resurfaced in the moving images.

Beginning in the heart of contemporary Rome, the video work Close Studies III brings us on an existential trip through the city’s overlooked microcosms. It was made possible in co-operation with sound-designer Robin af Ekstam and thanks to the Nisse Zetterberg and Marta Larsson Rome-grant provided by the Royal Art Academy.

Oscar Furbacken is based in Stockholm and holds a two-year work-stipend from Konstnärsnämnden. After his MFA-graduation from the Royal Art Academy in 2011, he has extensively exhibited in Sweden, as well as in Paris, Italy, China, Korea, Japan and at the exhibition Nordic Landscapes at the Museum of Modern Art in Bogota, Colombia. He is represented at Akademiska Sjukhuset in Uppsala and Esbo Modern Museum in Finland (EMMA) amongst others. In September a new exhibition opens at Teatergalleriet in Kalmar.

The exhibition runs until May 6, 2017


Next exhibition will present:

KARIN ALSIN - Element

Backstage: 
Alina Vergnano - Tides

Opening night: May 18th

S.P.G

susanne pettersson gallery
gävlegatan 10 b
SE-113 30 stockholm
0046 (0)731 83 91 71

 

info@spgallery.se                               
www.spgallery.se

facebook
open: wed-fre 12-5 pm 
sat 12-4 pm 
or acc. to specific agreement