Erbjudande till våra aktieägare. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Erbjudande om att teckna räntebärande konvertibel.

Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare. I den händelse att erbjudandet inte fulltecknas av befintliga aktieägare har styrelsen möjlighet att gå utanför aktieägarkretsen. Informationsmöten kommer att hållas i Stockholm 21/9, Göteborg 25/9 och Malmö 26/9. 

21/9 Stockholm

25/9 Göteborg

26/9 Malmö

Mötet börjar kl. 17.00 i respektive stad. Plats meddelas på mail senare. Anmäl ditt deltagande till investor@runwaysafe.com senast 15/9.

Teckningssedel för räntebärande konvertibler erhålls genom intresseanmälan till investor@runwaysafe.com


Bakgrund

Runway Safe Sweden AB har under tre års tid arbetat med att utveckla, sälja och medverka till byggandet av bolagets patenterade produkt ”greenEMAS”. Arbetet har sedan förlikningen mellan Runway Safe och konkurrenten i USA 2016 expanderat till att också leda försäljningsarbetet mot nya kundgrupper utanför den enda mogna EMAS-marknaden i världen; USA. Detta har inneburit stora ansträngningar för bolaget.

Mot den bakgrunden avser styrelsen att förstärka bolaget både personellt och finansiellt. Erbjudandet är framtaget av bolagsledningen med avsikten att skapa förutsättningar för nödvändig expansion och konsolidering.

I villkoren för de räntebärande konvertiblerna har styrelsen tagit stor hänsyn till samtliga befintliga aktieägare och satt konverteringskursen lågt. Räntan har lagts på en mycket konkurrenskraftig nivå.

Försäljningsexpansion och ny organisation

Bolaget har under 2016–2017 verkat globalt och ett flertal offerter och anbud i offentliga upphandlingar har lämnats in. Vidare arbetar bolaget i långtgående direkta upphandlingar med länder främst i Latinamerika.

Bolagsledningen gör bedömningen att bolaget skall fortsätta i oförminskad takt med att bearbeta och utveckla marknaden för bolagets greenEMAS. Ambitionen är att genom nyanställningar knyta ytterligare nyckelpersoner till bolaget. På så sätt minskas beroendet av externa konsulter.

Marknad

Bolagsledningen konstaterar att marknaden är svårbearbetad i och med långa säljcykler och att politiska processer ibland är involverade. Dock finns dokumenterat intresse från samtliga världsdelar och konkreta anbud eller offerter har lämnats in i ett par av dessa.

Slutsatsen är att marknaden finns men att den behöver bearbetas med ytterligare intensitet. Ett arbete som bedöms säkerställas genom detta konvertibelerbjudande.


Likviditetsbehov

Det är styrelsens bedömning att Runway Safe Sweden AB, för att kunna utvecklas i önskad och ovan nämnda takt under 2017–2019, har ett likviditetsbehov på
12 000 000 SEK.

Styrelsen föreslår att behovet täcks genom utgivande av räntebärande konvertibler, garanterat av de större ägarna med 3,5 miljoner SEK.

Villkoren är fastställda enligt nedanstående.

Risk

Styrelsen reserverar sig för risken av långa ledtider från offert till order. Tvister och konkurrens kan påverka Runway Safes situation. Dock medför denna kapitalinjektion att bolaget med oförminskad kraft kan verka och utvecklas långt in på nästföljande år.

I händelse av att ingen ny order tecknats inom den perioden kan ytterligare kapitaltillskott komma ifråga.


Frågor och svar

Hur mycket kan man investera?
I poster om 12 000 SEK

När betalas räntan ut?
Den betalas ut den 5 januari 2019 och 30 september 2019.

Vilken ränta får man?
10% per år, dvs 20% totalt för konvertibelns löptid. En post på 12 000 SEK ger en ränteintäkt på 2 400 SEK.

När får man aktierna?
Konvertering till aktier sker med automatik den 30 september 2019.


Erbjudande att teckna räntebärande konvertibler i Runway Safe Sweden AB

Teckningsperiod: 1 september - 29 september 2017
Konvertibelkurs: 10 SEK
Ränta: 10% per år (20% på beloppet betalas ut vid löptidens slut)
Omfattning: 12 000 000 SEK vid maximal teckning,
3 500 000 SEK är garanterade av de större ägarna
Poster: 1 000 poster á 12 000 SEK
Antal aktier vid full konvertering: 1 000 000 B aktier
Löptid: Till och med 30 september 2019
Betalning: Inom fem bankdagar efter tilldelning

Kommande emissioner
Vid eventuella emissioner så kan styrelsen ta hänsyn till konvertiblerna vid fördelning av aktier.

Överteckning
Vid eventuell överteckning så kommer styrelsen tilldela aktieägare med mindre innehav så mycket som möjligt.

Utspädning
Vid fullt tecknande blir utspädningen ca 8%.

Övrigt
Vid eventuell split/omvänd split, kommer konvertiblerna att räknas om till nytt antal aktier.

Styrelsen i Runway Safe Sweden AB

DISCLAIMER
All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas. Vänligen notera särskilt att detta Investeringsmemorandum endast är en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet och ställning. Informationen i dokumentet avses ej vara fullständig eller uttömmande och aktieägare och investerare avråds från att basera sina investeringsbeslut enbart på den information som framkommer i detta memorandum.
Investeringserbjudandet har ej registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Skyldighet att upprätta prospekt enligt 2 kap 1 & lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument föreligger inte då erbjudandet på så sätt som anges i 2 kap 4 § samma lag endast riktar sig mot en utvald grupp fysiska och juridiska personer till antalet ej överstigande 150, jämte kvalificerade investerare.

Detta Investeringsmemorandum innehåller uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning och bedömning av framtida tänkbara händelser och finansiell utveckling. Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten för Investeringsmemorandumet offentliggörande. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Investeringsmemorandumet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Frågor på innehållet i detta mail eller andra frågor rörande bolagets verksamhet tas tacksamt emot på investor@runwaysafe.com

Du får detta epostmeddelande eftersom du är aktieägare i Runway Safe Sweden. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.