Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

April 2017

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Mycket händer - men det finns hinder ...

Det har sagts tidigare, det behöver sägas igen. Sveriges kommuner, landsting och regioner har ett stort ansvar och stora utmaningar när det gäller att lyckas med integrationen och etableringen av nyanlända. Men häri ligger också stora möjligheter.

Mycket görs, och det är angeläget att de samlade offentliga resurserna används effektivt och att de lokala förutsättningarna tas tillvara på bästa sätt. De lokala förutsättningarna omfattar samspelet mellan många aktörer - det offentliga, dvs. stat och kommun, samt näringslivet, akademin och civilsamhället. Mycket händer – men det finns hinder. De beskrivs väl i SKLs agenda för integration som fastställdes av SKLs styrelse den 10 mars.

GRs årsredovisning presenterades för förbundsstyrelsen den 31 mars. Av den framgår att en del av verksamheten under 2016 har varit viktiga och angelägna insatser direkt kopplade till kommunernas arbete med nyanländas etablering. För att undvika risken att öka polariseringen i samhället är det angeläget att så snabbt som möjligt hantera dessa frågor precis som andra, inom ramen för ordinarie verksamhet och strukturer.

MEN …. nu var det något mer som efterfrågades och det kändes väldigt ansvarsfullt. 

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

Verklighetslabb i kommunerna på gång inom AllAgeHub

Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub, och i förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag.

Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns? Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Läs mer 

Kontakt: Theresa Larsen och Ulrica Björner


Susanne Rolfer Suvanto

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

– Vi börjar om, vi börjar om, vi börjar om och vi börjar om. Men nu börjar förhoppningsvis långsiktigheten.

Så inledde Susanne Rolfer Suvanto när hon presenterade betänkandet om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre för nästan 200 åhörare på Burgårdens konferenscenter.

I utredningen presenteras en rad olika förslag till åtgärder som handlar om högre kvalitet och effektivitet, bättre, förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut inom äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi.

Läs mer här 

Kontakt: Sara Nordenhielm


En av Sveriges största Läromedelsmässor, 25–26 april i Göteborg!

För nionde året i rad arrangerar GR Utbildning Läromedel den årliga Läromedelsmässan i Eriksbergshallen.

Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola. På plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel.

Nytt för i år: Workshops med Makerspace och Games!

Under båda dagarna håller GR Lärmiljö workshops med Makerspace, skapande och digitalisering.

Den 25:e håller Games workshops med pedagoger från Storbritannien för att inspirera till att använda spel och programmering i undervisningen.

När: 25–26 april kl. 13.30–17.30.
Var: Eriksbergshallen i Göteborg

Läs mer här 

Fri entré!

OBS! Boka redan nu in nästa års Läromedelsmässa 24–25 april 2018. Då firar vi tio år på Eriksberg

Kontakt: Johan Borvén


Psykisk ohälsa och depression hos äldre – lär dig mer!

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, inte minst bland äldre.

Den 2 mars samlades 320 personer från hela Västsverige i Folkets hus i Göteborg för att lära sig mer om psykisk ohälsa och depression hos äldre. Nu finns dokumentationen från dagen att läsa i form av en tidning som ger en lättillgänglig kunskap i ämnet.  

Läs tidningen här

Kontakt: Linda Macke och Karin Westberg


Praktikprogrammet ”På rätt plats” för nyanlända samhällsbyggare är igång!

I april har 14 praktikanter startat sin praktik och fler är på gång. Bland praktikanterna finns ingenjörer inom bygg, miljö och VA, men även svetsare och mekaniker. 

Det som väntar praktikanterna är handledd praktik i tre till sex månader, kombinerat med en kurs i yrkessvenska som drivs av Mölndals Stads vuxenutbildning. Under mars månad utbildades praktikanternas handledare av Validering Väst. I mars anordnades även en kick-off med en workshop om mångfald, kultur och samarbete.

I en växande region är efterfrågan på kompetens inom samhällsbyggnad stor. Målet med "På rätt plats" är att arbetsgivare ska hitta den arbetskraft de söker och att nyanlända snabbare ska få jobb inom sitt kompetensområde. De deltagande arbetsgivarna är Aarsleff, Audi, Gryaab, Göteborgs Stad, Kungsbacka kommun, Lerums kommun, Mölndals Stad, Stenungsunds kommun, Skanska, WSP och Älvstranden Utveckling. 

Läs mer om projektet här

Kontakt: Lisa Ström, projektledare, 031-3355312


GRs seminarier vid Rikskonferensen för samverkan skola–arbetsliv

Den 19–21 april genomförs Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel.
 
Framtidens jobb finns inom livsmedel och gröna näringar
Restaurangerna är i behov av långt fler mästerkockar än de som utbildas i tv. Lantbrukarna skriker efter kvalificerad arbetskraft med gröna fingrar. Så här ser det ut på många håll inom livsmedel och gröna näringar, vilket innebär stora möjligheter till en karriär inom dessa områden. Men hur ska vi få ungdomarna att vilja satsa på denna framtidsbransch?
 
Hur kan arbetsplatser göras tillgängliga och välkomnande för alla?
Ingen elev ska i sina studie- och yrkesval behöva begränsas av sitt kön, sin bakgrund eller funktionsförmågor. För att nå en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad där alla individer ges lika möjligheter krävs ett systematiskt arbete såväl i skolan som i arbetslivet. Hur kan vi tillsammans jobba för att utmana rådande kulturer och bidra till utbildningar och arbetsplatser där alla känner sig välkomna?

Läs mer här

Kontakt: Wictoria Kovats


Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna

Förra årets mässa slog rekord med över 26 000 besökare. Den 10–12 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan. Nu är det hög tid för utställare att boka monterplats.
 
Gymnasiedagarna är en årligt återkommande mässa för elever som står inför sitt gymnasieval. Mässan arrangeras av GR Utbildning som en del av det öppna utbildningslandskapet, vilket innebär fri sökning till samtliga gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Förra året hade mässan 122 utställare och 26 352 besökare. 

Förutom de flesta utbildningsanordnarna i regionen finns här även representanter för skolor med riksintag, oberoende studie- och yrkesvägledare samt företrädare för arbetslivet, allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studieval. 
 
Gymnasiedagarna 4:e dagen – för gymnasiesärskolan
Även i år arrangeras Gymnasiedagarna 4:e dagen för att möta ett efterfrågat behov av en mässa i ett mindre format för de elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Den 19 oktober kl. 17:00-20:00 anordnas mässan i GR:s lokaler i Göteborg.

Anmälan för utställare är öppen 15 mars – 14 april. För mer information se bifogad inbjudan eller gå direkt till anmälningssidan.
 
Läs mer på gymnasiedagarna.se
 
Kontakt: Wictoria Kovats


Mobilitet tema på andra workshopen för SMART-MR

En andra workshop har genomförts inom det EU-finansierade Interreg Europa-projektet SMART-MR.

Workshopen ägde rum i Rom och temat var regional mobilitetsplanering. Deltagarna diskuterade erfarenheter från övriga partners som har gjort både lokala och regionala mobilitetsplaner. Ämnen som togs upp var: Vilket underlag behövs för att genomföra en mobilitetsplan? Hur kan mobilitetsplaner följas upp och utvärderas?

Gruppen gjorde även ett studiebesök på Roms nyinvigda järnvägsstation Tiburtina.

Genom workshopen fick GR tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun goda insikter i hur man skapar en regional mobilitetsplan.

Läs mer om SMART-MR

Kontakt: Per Kristersson


Serviceförare utbildas i bemötande

Färdtjänsten i Göteborgs Stad har gett GR i uppdrag att under 2017 utbilda minst 600 serviceförare i bemötande.

Syftet är att förarna ska stärkas i sin professionella roll som chaufför i färdtjänsten och få ökade kunskaper och färdigheter när det gäller kundbemötande samt ökad förståelse för kundernas behov.

Kontakt: Staffan Nyqvist


Inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

PYC syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Programmet används när det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, som stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.

PYC kommer ursprungligen från Australien. I Sverige sker utbildning och utveckling av PYC genom ett samarbete där FoU i Väst/GR ingår. Den 23 maj arrangeras en länsgemensam inspirationsdag för dig som vill veta mer om PYC.

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe


Senaste nytt från GRs digitaliseringssamordnare

GR har glädjen att presentera en ny digitaliseringssamordnare för Göteborgsregionen, som ersätter Linn Wallér. Freddy Ehrenholm kommer närmast från Öckerö kommun där han varit drivande i kommunens arbete med att få fart på digitaliseringen. Vi hälsar Freddy välkommen!

Det pågår en hel del just nu när det gäller digitalisering och GR driver utvecklingen både nationellt och regionalt.

Johan Kjernald är projektledare för deladigitalt.se som nu har över 2600 användare från Ystad till Haparanda. Fler och fler använder nu denna sajt som en del i sitt arbete för att förenkla och stimulera samverkan. 

Tjänsten Mina Meddelanden har tagits upp på flera nivåer på ett nationellt plan som en grundläggande förutsättning för en bättre digital kommunikation mellan medborgare och det offentliga. GR anordnar därför en heldag där fem leverantörer visar upp och demonstrerar sina lösningar. Förhoppningen är att GR kan leda vägen och öka farten i spridningen av tjänsten i våra kommuner. Allt för en enklare vardag för våra medborgare!

Digitaliseringen har identifierats som den enskilt största förändringsfaktorn för att klara av framtidens utmaningar inom den kommunala sektorn. För att vi på bästa sätt ska dra nytta av denna transformation är det avgörande att vi arbetar tillsammans. Då kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra kommuner att möta medborgarnas förväntningar.

Kontakt: Johan Kjernald

Freddy Ehrenholm

Metodbok för SRHR på HVB

Pedagogiskt Centrum har i samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en metodbok kring SRHR som riktar sig till personal på HVB-hem.
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en del av de mänskliga rättigheterna och gäller alla människors samlevnad, relationer och livskvalitet. För placerade ungdomar finns särskilda skäl till att uppmärksamma den sexuella hälsan. Det har visat sig att dessa unga i lägre utsträckning skyddar sig mot oönskad graviditet, sexuellt överförda infektioner och hiv än andra unga samt gör sin sexdebut med annan person betydligt tidigare.
 
Boken bygger på material som togs fram inom projektet SRHR på HVB som syftade till att skapa förutsättningar för personal på hem för vård och boende i Västra Götaland att integrera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i behandlingsarbetet samt att etablera tydliga kontaktytor och fungerande vårdkontakter mellan HVB och hälso- och sjukvården.
 
Genom boken är tanken att konceptet SRHR på HVB ska fortsätta att användas och spridas till fler personer och personal på hem för vård och boende än de som redan deltagit i projektet. Boken kan även fungera som ett stöd i det befintliga arbetet med SRHR på HVB.
 
Läs mer och ladda ner boken kostnadsfritt här.
 
Kontakt: Karin Johansson 


Nu har årsrapporten för Mistra Urban Futures 2016 kommit

GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures, ett kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling. Under 2016 har centrumet gått in i en andra fas, där fokus är att förverkliga rättvisa städer. 

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform erbjuder en arena där lokala parter kan mötas utanför de etablerade strukturerna samt ta fram verkningsfull och relevant kunskap i samverkan mellan praktik och akademi. GRs medlemskommuner deltar i flera forskningsprojekt som syftar till att skapa rättvisa, tillgängliga och gröna städer. Läs mer om de forskningsprojekt som pågår inom Göteborgsplattformen HÄR

Arbetet i centrumet bygger på fem lokala plattformar, i fem städer i världen: Göteborg, Malmö, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 

Realising Just Cities blev titeln på den första årliga internationella konferensen för Mistra Urban Futures, som ägde rum i Göteborg i september. Konferensen förde samman forskare och praktiker från alla plattformarna. 

På global nivå tog Mistra Urban Futures under 2016 aktiv del i arbetet mot en globalt hållbar utveckling, särskilt när det gäller FN:s mål 11 för hållbara städer och samhällen.

Läs mer i den helt webbaserade årsrapporten HÄR.

Vikten av att basera beslut på bästa tillgängliga kunskap för att nå en hållbar stadsplanering var också temat i en debattartikel från Mistra Urban Futures i Göteborgs-Posten 31 mars i år. Skribenterna var den nya ledaren för Göteborgsplattformen, Margareta Forsberg, tillsammans med Anna Ledin, direktör, miljöförvaltningen Göteborg och ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd samt David Simon, direktör för Mistra Urban Futures. Författarna betonade behovet av att uppmärksamma målkonflikter och applicera bästa tillgängliga kunskap för att kunna fatta kloka beslut i den snabba förändringstakt som nu råder i samhällsplaneringen.    

Läs debattartikeln här

Kontakt: Sara-Linnea Östervall


Social hållbarhet i samhällsplaneringen - vad vet vi och vad behöver vi veta?

I förra veckan träffades 113 personer från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv på ett seminarium i Hammarkullen anordnat av Mistra Urban Futures.

Ämnet för dagen var social hållbarhet i samhällsplanering och under dagen presenterades och diskuterades preliminära resultat från en kunskapsöversikt som kommer att bli färdig till sommaren.

Karin Winter, industridoktorand på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) presenterade tankeväckande perspektiv på vägar framåt - antingen i utveckling eller uppror.

Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, och Camilla Lindqvist, socialchef, Stenungsund berättade om hur kommunen planerar i samverkan för ett Hasselbacken i utveckling.

Dokumentation från dagen och kunskapsöversikten kommer att publiceras på www.mistraurbanfutures.org

Kontakt: Lisa Ström