Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev april 2017

Introduktionsprogram för nya socialsekreterare

Yrkesresan är en satsning som GR-kommunerna gör för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Inledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Syftet är att ge den som är ny i yrket en bra start och hjälp att hitta en yrkesidentitet, tillfälle till erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens möjligheter och svårigheter. På sikt kommer Yrkesresan att erbjuda kompetensinsatser även för mer erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer. Under våren byggs en webbplats för de som genomgår Yrkesresan och en pilotomgång genomförs. Till hösten lanseras sedan Yrkesresan fullt ut.

Kontakt: Cristina Dahlberg


Mötesplats Funktionshinder och Mötesplats IFO i höst!

I höst är det dags att utbyta erfarenheter och inspireras på Mötesplats Funktionshinder! Mötesplatsen är till för alla som vill lära sig mer om funktionshinderområdet. Dagarna innehåller bland annat utställningar, seminarier och speakers' corner. Fritt inträde.

När? 10 – 11 oktober 2017, 09:30-16:30 

Var? Eriksbergshallen, Göteborg 

Läs mer

Nu söker vi dig som vill dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats IFO den 16 november! Vad vill du berätta om? Dagen är till för att utbyta erfarenheter, inspireras och att stärka yrkesrollen. 

Läs mer 


AllAgeHub söker medarbetare till sin interaktiva inspirationsmiljö

Är du legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska? Intresserad av välfärdsteknik, tillgängliga boende miljöer och innovation? Ansök då om jobbet  i AllAgeHubs interaktiva miljö senast den 7 maj. Läs mer


Jobbskuggardagen ska motverka utanförskap

Under Jobbskuggardagen (Job shadow day) får personer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, delta i en arbetsdag på önskad arbetsplats.

Till vänster Pernilla Lindberg under sin jobbskuggardag på ett bageri.

Dagen handlar om att skapa positiva möten mellan arbetsgivare och jobbskuggare. På lång sikt ska detta motverka utanförskap på arbetsmarknaden och främja en jämställd arbetsmarknad.

I Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har de precis genomfört en lyckad Jobbskuggardag. Läs intervjun med Anna Ingemansson, arbetsterapeut på daglig verksamhet i Örgryte-Härlanda.


Utvärdering av förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar i Lerum

FoU i Väst/GR ska ta fram underlag till en diskussion om det framtida stödet till barn, unga och föräldrar i Lerums kommun.

Lerums kommun arbetar med att se över hur främjande och förebyggande insatser till barn, unga och föräldrar ska se ut i framtiden. Som ett led i detta har FoU i Väst/GR fått i uppdrag att utvärdera familjecentralen i Gråbo. Utvärderingen ska bland annat belysa hur den befintliga familjecentralen i Gråbo når ut, hur familjecentralen och andra aktörer i Lerum samverkar och hur arbetsgången ser ut när man upptäcker att en familj behöver stöd.

Läs mer


Tillitsdelegationen ska stärka professionerna

Bristande tillit är ett växande samhällsproblem. Med anledning av detta tillsattes Tillitsdelegationen av regeringen 2016. I mars var Tillitsdelegationen på plats på GR för att berätta om sitt arbete.

Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman vid sitt besök på GR.

Delegationens arbete handlar om att öka tilliten till medarbetares kompetens och därmed stärka professionernas roll inom kommunernas och landstingens verksamheter.

Läs mer


Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas

ASIH-teamen är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för kurator- och läkarresurser. Nu har de båda huvudmännen gett FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) i uppdrag att utvärdera verksamheten.

Läs mer


Inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

PYC syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Programmet används när det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, som stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn. PYC kommer ursprungligen från Australien. I Sverige sker utbildning och utveckling av PYC genom ett samarbete där FoU i Väst/GR ingår. Den 23 maj arrangeras en länsgemensam inspirationsdag för dig som vill veta mer om PYC.

Anmäl dig


Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare


Webbutbildningar inom funktionshinder

Möte mellan forskning och praktik

Nu finns webbutbildningarna för sommarvikarier inom funktionshinderområdet på vår webbplats igen.

Klicka här för att komma direkt till utbildningarna.

Den 8-9 november är nästa Socialtjänstforum. Årets tema är tillit. 

Läs mer


Verklighetslabb på gång inom AllAgeHub

Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns?

Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub och nyligen hölls workshoppar med kommuner samt små och medelstora företag. Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Läs mer


Serviceförare utbildas i bemötande

Färdtjänsten i Göteborgs Stad har gett GR i uppdrag att under 2017 utbilda minst 600 serviceförare i bemötande. Syftet är att förarna ska stärkas i sin professionella roll som chaufför i färdtjänsten och få ökade kunskaper och färdigheter när det gäller kundbemötande samt ökad förståelse för kundernas behov.

Kontakt: Staffan Nyqvist


Psykisk ohälsa hos äldre – lär dig mer!

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem, inte minst bland äldre.

Den 2 mars samlades 320 personer från hela Västsverige i Folkets hus i Göteborg för att lära sig mer om psykisk ohälsa och depression hos äldre. Nu finns en tidning med lättillgänglig kunskap i ämnet.

Läs mer


Ungdomsmottagningarna undersöks

Hur ska ungdomsmottagningarnas verksamhet utvecklas för att bättre möta invånarnas behov? Hur ska de följas upp? 

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att kartlägga och undersöka Västra Götalands läns 54 ungdomsmottagningar. I uppdraget ingår kartläggning av organisationsformer och arbetssätt samt att undersöka vilka ungdomar som går dit och hur man kan nå de som inte gör det. FoU i Väst/GR ska även utvärdera ungdomsmottagningarnas särskilda satsningar inom psykisk hälsa. 

Läs mer

 


Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Ett betänkande till nationell kvalitetsplan har lämnats till barn-, äldre- och jämställdhetsministern. Syftet med planen är att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Susanne Rolfner Suvanto presenterade betänkandet på Burgårdens konferenscenter 6 april.

I betänkandet ges förslag på åtgärder gällande högre kvalitet och effektivitet, förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut inom äldreomsorg samt användning av välfärdsteknologi.

Läs mer


Delegationen för Unga till Arbete (DUA) i Göteborgsregionen

Minskad arbetslöshet bland unga är ett prioriterat område i den svenska arbetsmarknadspolitiken. En del i regeringens strategi är Delegationen för Unga till Arbete (DUA). 

Gunilla Bergström Casinowsky är forskare på FoU i Väst/GR och följer arbetet med DUA i Göteborgsregionen:

– Två specifika erfarenheter kan lyftas fram. Den ena är att de insatser som lanserades i samband med DUA, det vill säga utbildningskontrakt och trainee, inte uppfattas som relevanta för målgruppen, vilket är problematiskt både ur effektivitetssynpunkt, men också ur legitimitetssynpunkt. En annan, och mer positiv erfarenhet, är att tidigare fungerande samarbeten på lokal nivå fungerat som en påtagligt gynnsam faktor i samverkansprocessen.

Läs mer


Vilka röster hörs?

Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? FoU i Väst/GR och Västra Götalandsregionen har släppt en rapport om detta. Rapporten presenterades på ett välbesökt seminarie den 10 mars. 

Läs mer


Anmäl dig till våra kurser, konferenser, utbildningar och seminarier!

Maj

Juni

Augusti

September