Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-03-17

Förslag till nytt system för tillträde till högskolan

Tillträdesutredningens seminarium
Tillträdesutredningens seminarium

2017-03-17

Tillträdesutredningen föreslog den 15 mars flera förändringar i tillträdesbestämmelserna och vill göra tillträdessystemet enklare och mer överblickbart. Vägledande principer för förslaget har varit enkelhet, att tillträdet ska värnas, att flera vägar in ger fler chanser och att det ska finnas incitament för att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga.

 

Utredningens bedömning av vad som behöver göras

Utredningen har i sina överväganden kommit fram till att förändringar i tillträdesbestämmelserna bör kunna göras inom de befintliga ramarna för vårt nuvarande system.

Utredningen anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart. Att göra systemet enklare och mer överblickbart är ett mål. Därför har också en högre grad av enkelhet varit en styrande princip då olika avvägningar har behövt göras. Sådant som inte direkt fyller någon funktion för tillträdet till högskoleutbildning bör tas bort.

Bestämmelserna måste utformas så att de kan hantera olika grupper av sökande med olika slags meriter. Det behövs även tydligare och enklare vägar in i högskolan för personer som inte har en traditionell studiebakgrund. För att undvika att vi får ett system som behöver lappas och lagas för att kunna hantera olika grupper av sökande och meriter, förändringar i vår omvärld m.m., behöver vi ett system som inte är alltför statiskt utan kan hantera förändrade förutsättningar och nya grupper framöver. Det ökar möjligheterna att göra systemet mer hållbart över tid. Vägledande principer för förslaget har således varit enkelhet, att tillträdet ska värnas, att flera vägar in ger fler chanser och att det ska finnas incitament för att tillträdet blir en strategisk lärosätesfråga.

 

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att de nya tillträdesbestämmelser i huvudsak träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller för utbildning som påbörjas efter den 31 juli 2022.

Utredningen anser att det är viktigt att tillträdesbestämmelserna utvärderas och följs upp. UHR bör få i uppdrag att utvärdera de nya tillträdesbestämmelserna i samband med att de införs och under en period framåt. I en sådan utvärdering bör det ingå att utvärdera effekter, bland annat för universitet och högskolor, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och de sökande. Myndigheten bör också ha i uppdrag att kontinuerligt följa upp olika delar av bestämmelserna.

Ladda ner ”Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning" >>

Se Tillträdesutredningens slutseminarium (video), TCO-konferensen >>


Jobbkort på väg till alla som har beställt

www.tremedia.se

För alla som har beställt JOBBKORT så kan vi berätta att samtliga leveranser gick från Borås i tisdags. Om du har beställt och de inte dykt upp under veckan så mejla oss så ser vi vad som hänt och hjälper dig. Mejla anna@tremedia.se.

Vad är Jobbkort?
Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Korten vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill korten utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

Läs mer om Jobbkort >>

Prov Jobbkort
Prov Jobbkort

Skolverkets insatser för en förbättrad studie- och yrkesvägledning

2017-03-16

Sedan 2013 har Skolverket haft ett regeringsuppdrag att genomföra olika insatser för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen i skolan. De har nu sammanställt en redovisning som beskriver vad Skolverket har gjort under 2016 inom uppdraget att genomföra insatser för att förbättra kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen samt en kort beskrivning av vilka insatser som planeras.

Läs redovisningen som pdf här – Redovisning av uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen


Vuxenutbildningen ses över

2017-03-16

Reglerna kring den kommunala vuxenutbildningen, komvux, ska ses över och regeringen har låtit uppdraget gå till Roger Mörtvik, med bakgrund som bland annat statssekreterare i utbildningsdepartementet.

Läs mer på svt.se


Lästips: Vägledarens val

Genom ett antal dialoger vill författaren ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

Läs mer om boken Vägledarens val >>

Läs ett provkapitel >>

Läs recensionen ur tidningen Vägledaren >>


Gymnasieskolan växer för första gången sen 2008

2017-03-16

Gymnasieskolan växer igen för första gången sedan 2008. Och det program som växer i särklass mest är språkintroduktion för nyanlända elever.

Läs mer på Svenska Dagbladet

Se PM från Skolverket med officiell statistik


Basårsutbildningar ska ge behörighet till fler högskoleutbildningar

2017-03-13

Utbildningsdepartementet skickar nu ut en promemoria med förslag på nya regler för behörighetsgivande basår på remiss. Syftet är att skapa fler vägar till högskolestudier och öka flexibiliteten för studenter och lärosäten. Förslaget går ut på att basårsutbildningar ska utformas bredare än i dag så att de ger behörighet till fler än en enskild högskoleutbildning.

Läs hela artikeln på regeringen.se


Årets SSA-konferens i Kungsbacka 19-21 april

2017-03-13

Sedan starten 2003 har konferensen varit i olika städer och nu är det Kungsbackas tur. Tema för 2017 är #Levla samverkan – Alla kan levla samverkan! Konferensen har fokus på  lärande exempel, inspiration, nya kunskaper, möten och prova på.

Konferensen kommer att hållas 19-21 april 2017.

Läs mer om konferensen

Se inbjudan

Anmäl dig


Fler i arbete med nationell strategi för validering

2017-03-13

Att skapa bättre möjligheter att synliggöra och erkänna människors kompetens, oavsett hur de skaffat sig den, är en avgörande fråga för Sverige. Nu lämnar Valideringsdelegationen förslag på en nationell strategi för validering till regeringen.

Läs hela artikeln på dagenssamhalle.se

Förslaget som pfd – En nationell strategi för validering


#jagmed-projekt ska minska gymnasieavhopp

2017-03-13

Drygt var tredje gymnasielev lämnar skolan utan examen. Det ska projektet #jagmed ändra på. Fem län deltar i projektet som ska få fler att ta gymnasieexamen.

I ”jagmed ingår insatser riktade till unga mellan 15 och 24 år som antingen redan hoppat av skolan eller som ligger i riskzonen för att lämna gymnasiet utan examen.

– Målet är att ta fram arbetsmetoder i gymnasieskola eller i det kommunala aktivitetsansvaret som gör att ungdomar går klart sitt gymnasium och får examen, och att de som lämnat vill återvända eller få möjligheter på annat sätt att komma in på arbetsmarknaden, säger Lars Jonsson, huvudprojektledare.

Läs hela artikeln på skolvärlden.se


Samverkansplattformen DELTA Blekinge ska öka teknikintresset

2017-03-13

Samverkansplattformen DELTA Blekinge har nu lanserats. Plattformen är ett unikt koncept som bygger på nära samarbete mellan näringslivet, skola och regionala branschaktörer inom teknikområdet.

I september 2016 hölls en första kick-off inför lanseringen där företag, branschorganisationer, utbildningssamordnare och aktörer inom teknik- och industrisektorn fanns på plats för att diskutera samverkansformer. Diskussionerna har nu landat i verkstad genom lanseringen av en gemensam IT-plattform.

– Blekinges arbetsliv skriker efter arbetskraft såsom gymnasieingenjörer med god motivation och teknisk kompetens. Genom samverkan stärker vi konkurrenskraften och säkrar framtida kompetensförsörjningen, säger Mats Svensson, en av projektledarna för Delta Blekinge.

– Det är i mötet mellan skola och arbetsliv som intresse och motivation för teknikämnena kan skapas hos eleverna. Delta Blekinge är en av alla arenor som möjliggör för dessa möten, sa Mikaela Zelmerlööw, Skolverket, som också var en av föredragshållarna vid lanseringen.

Läs hela artikeln på svensktnäringliv.se


Projektet ”Hälsosam yrkesdebut”

2017-03-13

Idag drabbas många unga människor av kroppsliga eller psykiska besvär redan tidigt i arbetslivet, ibland till och med under yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Syftet med projektet Hälsosam yrkesdebut är att minska arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det vill vi göra genom att ge skolorna bättre förutsättningar att vägleda ungdomar till ett hälsosamt studie- och yrkesval.

Tydligare riktlinjer för medicinsk studie- och yrkesvägledning, mer kunskap kring yrkens hälsorisker och ökat samarbete mellan skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Det är tre faktorer som minskar risken för att elever väljer ett yrkesprogram på gymnasiet som riskerar deras hälsa, enligt rapporten från projektet ”Hälsosam yrkesdebut”.

Våren 2013 startade projektet ”Hälsosam yrkesdebut” och nu publiceras den andra och sista delrapporten från projektet.


Kraftsamlar för att unga ska klara skolan

2017-03-08

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden.
– Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Läs hela artikeln

 

Fem problemområden där Västra Götalandsregionen kommer att arbeta för en positiv utveckling

1) Samverkan
Med komplexa problem krävs samverkan mellan flera aktörer. För att undvika friktion och gränskonflikter behövs det fungerande metoder för kommunikation och tillit.

2) Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa i barndomen leder till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. Dagens hälsofrämjande insatser når inte alla familjer, barn och unga. Hur fångar vi upp dem?

3) Livsvillkor och levnadsvanor
Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som utvecklar? Med rätt stöd till barn och föräldrar med svår livssituation kan negativa mönster mellan generationerna brytas.

4) Studiemotivation
Ungdomar som hoppar av upplever ofta skolan som meningslös, eftersom de har svårt att se samband mellan sina studier och framtida mål. Tillsammans kan vi stärka kopplingarna mellan studier och arbetsliv.

5) Migrationsbakgrund
Barn och unga med migrationsbakgrund står inför särskilda utmaningar genom till exempel kortare tid i skolan, trauman eller att de saknar kontaktnät. Genom att möta upp med hälso- och sjukvårdsinsatser och kontakt med näringslivet kan vi visa på framtidsmöjligheter.


Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet

2017-03-04

I dag har regeringen fattat beslut om ett lagförslag som ska stoppa utvisningen av ensamkommande som går gymnasiet. ”Det här är en grupp som vi har all anledning att ge den här chansen”, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Läs mer och lyssna på sverigesradio.se


Fler lästips från Tremedia:

WATCH

PÅ SVENSKA. I första hand är boken skriven som en hjälp för dem som planerar att implementera och leda en gruppvägledningsprocess med syftet att förebygga avhopp från grund- och gymnasiestudier.

Läs mer om WATCH >>

Provkapitel 1 >>

Provkapitel 2 >>

VÄGLEDA

PÅ SVENSKA. Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning. Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar som alla kan användas i det författaren Leif Andergren kallar ”vägledning i en möjlighetsbaserad process”.

Läs mer om Vägleda >>

Provkapitel 1 >>

Provkapitel 2 >>

SAMTALA

PÅ SVENSKA. Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession. Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar om

Läs mer om Samtala >>

Provkapitel >>

HOPE-FILLED ENGAGEMENT

PÅ ENGELSKA. Boken behandlar den ökande mångfalden och komplexiteten som vägledare möter i sitt arbete. Boken vill skapa en miljö av hopp för människor med fokus på verktyg och processer som kombinerar en holistisk världsbild med nutida vägledningsbegrepp.

Läs mer om Hope-Filled Engagement

Provkapitel >>


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.