Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Här är ett urval av kommande kurser på GR. Fler hittar du på www.grkom.se/kurser

 

Prenumerera på kursnytt!


Vad alla i hemtjänsten bör kunna

Yngve Gustafson, läkare och professor känd från TV-programmet Sveriges bästa hemtjänst, med ett djupt engagemang för äldres hälsa och livssituation tar upp vad som är viktigt att kunna när man arbetar inom hemtjänsten.

Datum: 4 april

Läs mer och anmäl dig


Familjerätt

GR erbjuder en tvådagarsutbildning i socialtjänstens familjerättsliga frågor med inriktning på frågor om faderskap, adoption, underhåll och vårdnad.

Datum: 7–8 mars

Läs mer och anmäl dig


Gallra eller bevara ekonomihandlingar?

Kursen syftar till att ge dig kunskap om dokumenthantering av räkenskapsinformation och ekonomihandlingar. På kursen behandlar vi den dokumentation som skapas och hanteras samt hur denna bör tas om hand och arkiveras. Gällande regler gås igenom och du får också ett förslag till dokumentplan.

Datum: 22 maj

Läs mer och anmäl dig


LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Under dagen kommer stadsjuristerna Ulrika Björkroth och Erica Farberger med hjälp av rättsfall lotsa genom förvaltningsprocessen och praktiska övningar i Kammarrätten.

Datum: 24 april

Läs mer och anmäl dig


Presentation av Tillitsdelegationens arbete

Välkommen till en eftermiddag på GR där vi blickar både tillbaka och framåt i tiden med fokus på styrkedjan i offentlig verksamhet. Eftermiddagen inleds med en presentation av Stig Montin, professor i offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Därefter presenterar Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman sitt uppdrag och arbete. 

Datum: 14 mars

Läs mer och anmäl dig


Ekonomi i EU-projekt

I vår erbjuder vi en tvådagars grundkurs som vänder sig till dig som till vardags arbetar med ekonomihantering inom kommunen och som vill stärka din kompetens när det gäller
ekonomihantering i EU-projekt. Kursen täcker in generella regler för EU-projekt och innehåller praktiska övningar i form av mindre övningsuppgifter till respektive projektfas.

Datum: 30–31 maj

Läs mer här och anmäl dig


Handläggning och dokumentation i arbetet med barn och unga

Föreskrifterna SOSFS 2014:5 och SOSFS 2014:6 som generellt innebär ökade krav gällande dokumentationen trädde i kraft januari 2015. Under dagen ges en grundlig genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de skärpta dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas.

Datum: 18 maj

Läs mer och anmäl dig


Det ensamkommande barnet – vem bär ansvaret?

Det finns många aktörer kring de ensamkommande barnen, både myndigheter och frivilliga. Migrationsverket är en självklar myndighet, liksom socialnämnden, överförmyndaren och polisen. Därtill kommer de gode männen, familjehem, personal på HVB-hem, skolan m.fl. Vilka roller har dessa aktörer och vem bär ansvaret för barnen och ungdomarna?

Datum: 2 mars

Läs mer och anmäl dig

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare från Socialdepartementet, berättar om den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Syftet med kvalitetsplanen är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Datum: 6 april

Läs mer och anmäl dig


Från strategi till EU-ansökan

Med avstamp i EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020 och regionala strategier kommer vi visa på möjligheterna inom nuvarande programperiod. Jämfört med tidigare programperiod ligger ett ökat fokus på implementering, uppföljning och resultat, vilket också kommer att ge avtryck i denna utbildning.

Datum: 17–18 maj

Läs mer och anmäl dig


MI – motiverande samtal

MI-kurserna på GR vänder sig till personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI.

MI grundkurs 20 mars, 19 april eller 27 april

MI fördjupning 22 mars eller 24 maj

MI för baspersonal inom äldreomsorgen 20 april

MI grundkurs för äldreomsorgen 12 maj 


Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Presentation av propositionen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, utifrån utredningen Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. 

Datum: 16 maj

Mer information kommer inom kort här


Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Under dagen ges en grundlig genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas.

Datum: 1 mars

Läs mer och anmäl dig


"Busiga vårdtagare"

Busig vårdtagare handlar om bemötande men ger också en förståelse för hur beteenden uppstår i en hjärna där intellektet sviktar. Ola Polmé pratar om hur personal genom bemötandet kan både hindra och förändra konstiga beteenden och om att vi som personal måste förstå hur vi påverkar både omvårdnadskvaliteten och arbetsmiljön genom det egna sättet att vara på jobbet.

Datum: 25 april 

Läs mer och anmäl dig


Gallra eller bevara personalhandlingar?

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn när det gäller hantering och arkivering. Handlingarna kan innehålla uppgifter som vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl. Kursen syftar till att ge dig kunskap om dokumenthantering av personalhandlingar.

Datum: 23 maj

Läs mer och anmäl dig


IPS – Individual placement and support

IPS är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Datum: 7–8 mars eller 8–9 juni

Läs mer och anmäl dig


Aktuella arbetsrättsliga frågor

Kursen vänder sig till personalchefer, förhandlingschefer, personalansvariga, personalhandläggare m.fl. som vill informera sig om beslutade och föreslagna ändringar i lagstiftningen samt den utveckling som skett i rättspraxis.

Datum: 11 maj

Läs mer och anmäl dig här


Övriga kurser, konferenser och utbildningar


Missa inte dokumentation från våra konferenser!

Här hittar du sammanfattningar, bildspel, filmer och annat material från våra konferenser. 


Saknar du något i vårt utbud?
GR hjälper även till att anordna utbildningar, kurser, seminarier och konferenser på uppdrag av er verksamhet. Kontakta oss gärna på:
GRkurskonferens@grkom.se 

Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du deltagit i en utbildning på GR.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.