Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? .Se det i webbläsaren

Staten fortsätter satsa på cancervård
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskommelse om att fortsätta satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. Av dessa utgör 407 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 10 nya vårdförlopp.

Läs hela artikeln här.
Se intervjun med Gunilla Gunnarsson här.


Ny regional patientprocessledare för ärftlig cancer
Marie Stenmark Askmalm är onkolog och klinisk genetiker och RCC Syds nya regionala patientprocessledare (RPPL) för ärftlig cancer. Marie är verksam på genetiska kliniken i Lund där hon arbetar med klinisk-genetiska frågeställningar inom ett flertal olika områden. Vi har ställt frågor till henne om hennes tankar kring rollen som patientprocessledare.

Läs artikeln här.


Kontaktsjuksköterska viktig även efter cancerbehandlingen
Sedan maj 2016 finns det en rutin för överlämning mellan sjukhus och primärvården som ser till att patienter efter avslutad cancerbehandling vid behov får en kontaktsjuksköterska på sin egen vårdcentral, så länge den tillhör Region Skånes förvaltning Kryh. Rutinen är ännu i sin linda, men kan komma att bli en viktig del för cancerpatienters välmående efter sin behandling. Tina Olofsson, Verksamhetsområdeschef för Primärvård Hässleholm, var med och fattade beslutet om rutinen.

Läs intervjun med Tina här.

RCC Syds nya patient- och närståenderåd
Patient- och närståenderådet har haft sitt andra möte sedan de blev konstituerande i november 2016. Rådet bestar nu av elva medlemmar med fokus på patient- och närståendefrågor i cancervården.
De primära områdena som rådet kommer att arbeta med under 2017 är:

  • uppföljning av SVF
  • regional nivåstrukturering
  • anhöriga/närstående

Rådet kommer även att fokusera på kommunikation till patientföreningar och vårdprofession.

För kontakt och information läs mer här.


Multidisciplinära konferensers nytta och potential undersöks
Linn Rosell, verksamhetsutvecklare på RCC Syd, forskar om hur multidisciplinära konferenser bäst kan användas och vidareutvecklas.

Läs mer här.

SVF-information för primärvården
Primärvården är en viktig aktör i de standardiserade vårdförloppen, eftersom det ofta är i primärvården som de påbörjas. Helena Brändström, samordnare för vårdförloppen, berättar i en film om primärvårdens viktiga roll i satsningen på kortare väntetider i cancervården. Filmen ingår i SKL:s filmserie Primärvårsnytt.
På samma sida finns nu förkortade SVF-instruktioner för primärvården. I dokumenten finns alla vårdförlopp presenterade, med korta, tydliga instruktioner.

Kortversionerna hittar du här.


Nya föreskrifter i cancerregistret
Från den första januari gäller nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister. För uppgiftslämnare i sjukvården innebär de nya föreskrifterna små skillnader jämfört med tidigare.

Läs mer här.

Mer jämlik cancervård med vårdprogram
Den stora fördelen med vårdprogrammen som de flesta lyfter fram är att de faktiskt bidrar till att göra vården mer jämlik. Det är roligt att det är så många som tar upp detta, eftersom det var ett av de främsta syftena med att skapa de nationella vårdprogrammen inom cancervården. Det säger Ewa Lundgren, projektledare för utvärderingen av de nationella vårdprogrammen inom cancervården. 

Läs hela artikeln här.


Nytt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer
Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Det innehåller bland annat rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, behandling av cellförändringar, kvalitetskrav på verksamheterna och utbildningsinsatser.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här.

Reviderat nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede
– Detta reviderade vårdprogram har ett tydligare fokus på palliativ vård i livets slutskede även om det inte går att dra någon skarp gräns när det gäller patienternas behov, som kan vara stora i såväl tidiga som sena sjukdomsskeden säger, Carl Johan Fürst, professor och överläkare Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne, ordförande för vårdprogrammet palliativ vård.

Läs mer här.


Nytt vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet
Ett nytt nationellt vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet finns nu publicerat.
Det beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i centrala nervsystemet, gliom. Vårdprogrammet ersätter det tidigare för primära maligna hjärntumörer som fastställdes 2012.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här.

Informerande samtal viktigt i nytt vårdprogram
Vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör (CUP) har kommit i en ny version. CUP kan vara svår att diagnosticera. Förhoppningen är att utredningar med PET/CT och bättre diagnostik leder till ökad kunskap och nya, mer riktade behandlingar.

Läs mer om vårdprogrammet för CUP här.


Nu finns KVÅ-koder för Min vårdplan
Socialstyrelsen har tagit fram nya KVÅ-koder för registrering av Min vårdplan. De ska användas när Min vårdplan skapas eller uppdateras. Inom varje enhet och vårdprocess behöver nu ett arbete påbörjas om hur processen kring registrering, skapandet och uppdateringen av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Läs hela artikeln här.

Cancerstudier i Sverige
Den nationella databasen för kliniska studier inom cancervården, Cancerstudier i Sverige, vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer. Databasen och webbsidan är utformad så att även patienter kan tillgodogöra sig informationen. Vill du också få med din studie i registret?

Läs mer här.


Vem arbetar med kommunikation på RCC Syd?
Det är vi, Jenny Patera och Mimi Taylor, som arbetar med kommunikationsfrågor på RCC Syd. Vi tar gärna emot dina synpunkter på innehållet i nyhetsbrevet. Är det något du skulle vilja se mer eller mindre av? Har du en nyhet du skulle vilja att vi hjälpte dig att sprida? Har du andra frågor som rör RCC Syds kommunikation? Maila oss dina åsikter!

På gång

Gyncancerdagen i Malmö
Den 24/4 kl. 17.00–19.30 anordnar Nätverket mot cancer och RCC Syd den årliga gyncancerdagen i Malmö, Lilla aulan, SUS. Mer information kommer snart på www.rccsyd.se. Några av ämnena denna dag kommer att vara HPV-vaccinering, mat och cancer samt egenvård.

Nationella konferensen för sjuksköterskor i cancervården 27-28 april i Stockholm
Föreningen Sjuksköterskor i cancervård arrangerar en nationell konferens med fokus på aktuell forskning och aktuella ämnen. Mer information, program.

Anmälan hittar du här.


”Save the date” 30 maj 2017
Regionalt cancercentrum syds ”En dag för kontaktsjuksköterskan” planeras till tisdagen den 30 maj på Medicon Village i Lund, ett av teman blir ärftlig cancer.

Håll ögonen öppna efter program och anmälan, på www.rccsyd.se, som kommer under våren 2017.

Utbildning kontaktsjuksköterska
Linnéuniversitetet satsar på ytterligare uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor till hösten 2017.

Mer information och anmälan kommer innan sommaren.

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.