Information från styrelsen i SellNet

Vid tiden runt nyår skickades det ut information till de internationella medlemmarna i SellNet från suppleant Nils-Eirik Jevne i styrelsen. På uppdrag av styrelsen hade Nils-Eirik Jevne fått arbets­uppgiften att undersöka varför Telia särbehandlar internationella kunder. Tyvärr gick det istället ut information som SellNets övriga styrelseledamöter inte står bakom och som till vissa delar även är felaktig.
Styrelsen godtog på ett extra insatt styrelsemöte 2017-01-02 Nils-Erik Jevnes egen begäran om sin avgång ur styrelsen med omedelbar verkan.
Då han var suppleant, bedömer styrelsen att ingen ersättare behöver väljas innan årsmötet i april 2017.

Styrelsen vill med detta meddelande visa att det är viktigt att medlemmarna får korrekt information. Har du frågor om verksam­heten kan svaret finnas på hemsidan eller kontakta ordförande Björn Alsmark, e-post:bjorn@sellnet.se, telefon: +46(0)57341126.

Nordmarkens Fiberförening - NFF

Som tidigare har informerats om på flera informations- och årsmöten, har sex fiberföreningar i Årjängs Kommun bildat ett gemensamt nätverk, den ideella föreningen NFF, för att diskutera och planera gemensamma frågeställningar och aktiviteter för att effektivisera arbetet. Under byggfasen av projektet var detta forum till ovärderlig hjälp för alla föreningarna.

Den föreningen är Nord­markens Fiberförening – NFF och bildades 15 december 2011.

”Föreningens syfte är att bland annat att samordna gemensamma aktiviteter och vara en samtalspart gentemot kommunens bolag Årjängs Nät ” http://www.nordmarkensfiber.se

NFF har fått mer och mer att hantera och därför har de sex ingående fiberföreningarna önskat att påbörja en process att ombilda den ideella föreningen till en ekonomisk förening.  Några exempel på uppgifter är att föreningens hemsida på sikt ska kunna ersätta de enskilda föreningarnas hemsidor, revidering av olika avtal samt samtalspart vid kontakter med ÅNät. Den ekonomiska föreningen är alltså under bildande.

NFF har även tillsatt en arbetsgrupp för att se på möjligheterna att slå ihop de sex föreningarna, nu när själva byggfasen är avklarad och vi går in i en förvaltande fas. Planen är att arbetsgruppen ska presentera sitt arbete under 2017. Innan en fusion är aktuell, kommer respektive styrelse i de olika föreningarna att lägga fram ett förslag till sina medlemmar för beslut på respektive årsstämma.

Ekonomi

När det gäller ekonomin i SellNet vill styrelsen meddela att den är under kontroll. Men som alltid i mindre föreningar är det viktigt att hålla kontroll på intäkter och utgifter. SellNet har idag olika typer av intäkter:

  • Det är medlemsavgiften, 200: -/år, som ska bekosta föreningens interna arbete,
  • Det är nätavgiften, 100: -/mån, som ska bekosta underhåll och drift av nätet.

När det gäller utgifter så är tanken att medlemsavgiften ska bekosta bl. a. styrelsens arbete, hemsida, avtal och medlemshantering. Nätavgiften ska täcka kostnader för administration, distribution av tjänster, drift och underhåll av det passiva fibernätet som ägs av SellNet (landsbygdsnätet) och ÅNät (stamnätet). Styrelsen känner inte till någon planerad höjning av nätavgiften som påstås i meddelandet från Jevne.

Styrelsen hoppas nu på ett stort deltagande på årsstämman den 27 april 2017 kl. 19:00 på Tjolitta. Kallelse kommer senare i enlighet med stadgarna, men boka gärna redan nu in den kvällen. Det är på stämman du som medlem för fram dina synpunkter och fattar beslut om ledning och verksamhet i SellNet.

SellNets styrelse önskar alla medlemmar ett Gott Nytt År

 

Sillerud 5 januari 2017

Styrelsen för SellNet
Björn Alsmark, ordförande
Peter Lustig, vice ordförande
Kent Norman, kassör
Malin Andersson, Sekreterare
Erik Olsson, ledamot
Monica Frisk, ledamot
Kristina Jornevald, ledamot
Inger Reuter Johansson, suppleant 

 

hemsidan finns kontaktuppgifterna till alla i styrelsen.

SellNet ek.för. Lisslerud 25   672 95 Årjäng

Hemsida: sellnet.se 
e-post: info@sellnet.se

Ordförande: Björn Alsmark, Lisslerud, 67295 Årjäng, Tel. +46(0)57341126


Klicka här för att läsa informationen online
Du får denna information eftersom du är medlem i SellNet.
 Skulle du vilja avstå att få information och nyhetsbrev från SellNet klicka här.