Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 1 - 2017


En joker i Energiomställningen

I förra veckan arrangerade Svebio i samråd med PelletFörbundet årets Pelletskonferens - Pellets 2017 i Kalmar. Arrangemanget blev som vanligt två mycket intressanta dagar som lockade närmare 90 personer. Första dagen ägnades åt en internationell utblick och den andra dagen åt vår inhemska marknad. Från vår sida bidrog Bengt Erik med ett föredrag i det internationella blocket "Pellet market driven by carbon pricing" och jag själv med ett föredrag med titeln "Pellets- En joker i Energiomställningen".

Intressant var att notera att Centraleuropa nu under en längre tid haft riktigt kallt väder som resulterat i att pelletsanvändningen ökat så att man nu riskerar att få brist i slutet av säsongen. Mer information om Pellets 2017 kommer du att hitta på Svebio:s hemsida inom kort.

I samband med Pellets 2017 hade vi ett fysiskt styrelsemöte där styrelsen träffades och diskuterade både den nuvarande- och den kommande verksamheten.

- Vi har lämnat in två stycken projektförslag till Energimyndigheten med förhoppning att dels förstärka Industrigruppens arbeten och dels medfinansiera PelletsFörbundets roll som klustersamordnare.

- Vår hemsida och medlemsbreven är uppskattade och Kommunikationsgruppen kommer under våren att titta på möjligheterna att även bli aktiare i "sociala media".

- Statistikinsamlingen pågår för fullt och det ser ut som att vi behåller användningen, eller till och med möjligen ökar något, i förhållande till 2015. Helt klar beräknas statistiken bli när SCB redovisat export och importsiffrorna i slutet av februari. Så fort dessa sammanställts lägger vi upp detta på får hemsida.

- Certifieringsutbildningen av Energiinstallatör enligt RES-direktivet är nu klar och den första kursen är fulltecknad. Ytterligare två kurser, där deltagaravgiften är subventionerad av Energimyndigheten, är planerade under våren.

- Kansliet kommer att ta fram en enklare utbildning i rökgasanalyser avsedd för i första hand de som säljer pellets och har att hantera reklamationer. Dessa återförsäljare kan sedan motivera kunden att teckna serviceavtal med en installatör.

- PelletFörbundet kommer att ansöka om att bli National Licener ENplus. Vill du veta mer om ENplus certifieringens regelverk kan du ladda ned en handbok om certifieringen (pdf).

- Som ett led i att öka synligheten kommer Kommunikationsgruppen att ta fram ett "varumärke" för medlemmar som man får använda i sin marknandsföring, exempelvis på pelletssäckar, i annonser etc.

- Vi kommer att utöka samarbetet med Svebio när det gäller debattartiklar i media, marknadsaktiviteter som t ex medverkan i Almedalsveckan.

Detta är ett axplock av det som ligger på styrelsens bord för närvarande. Vi jobbar hela tiden för att du som medlem skall känna att vi finns för dig.

Är ditt företag ännu inte medlem kan du enkelt söka medlemskap via vår hemsida. Din medverkan är viktig!


Lars Göran Harrysson
Ordförande Pelletsförbundet 


Vi behöver öka våra insatser

Efter klimatmötena i Paris och Marrakech har allt fler effekter av ett instabilare klimat blivit tydliga. Detta borde naturligtvis leda till ett bredare angagemang från alla världens länder. Men den senaste tiden har istället präglats av inbromsning med stort fokus på Brexit och president Trumps första veckor i Vita Huset. Det är knappast någon överdrift att säga att det idag finns en omtumlande och  global oro när det gäller insatser i klimatarbetet. 

Därför är det en viktig markering när den svenska regeringen i veckan lade en ny och ambitiös klimatlag på riksdagens bord. Förslaget har uppmärksammats även internationellt och sänder en signal om att Sverige tar klimatfrågan på största allvar, och att vi vill tillhöra de länder som går i täten. Det är en god början, men som Svebio konstaterar, klimatlagen är nog inte ensam det trollspö som kan ge oss rätt klimatpolitik. Hur utvecklingen går bestäms av hur bra styrmedel vi har.

Enligt förslaget ska regeringen varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och under varje mandatperiod ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. Att nå målen innebär utmaningar, det krävs en kombination av styrmedel, kloka investeringar och förändrade konsumtionsmönster.

Nu krävs det att alla vi som verkar i branschen antar utmaningen. Att agera via våra branschorganisationer som Svebio och PelletsFörbundet är därför viktigare än någonsin. Men vi behöver ditt stöd. Ju fler medlemmar vi blir, desto mer kan vi uträtta tillsammans. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra med något. Att gå med i en branschorganisation är alltid en bra början. 

Världen ropar efter goda exempel. Det är ingen tvekan om att vår kunskap och erfarenhet kommer att ha en internationell marknad. I dagsläget har bioenergin ”kommit bort” från agendan där allt mer fokus ligger på elektrifiering och elproduktion från sol och vind.

Vi glömmer bort att en stor del av vår energi går till uppvärmning av bostäder och lokaler, och att där gå omvägen att först producera högvärdig elström för att sedan värma byggnader till 20 grader är inte exergimässigt optimalt när det gäller att nå målet 100 % förnybart. Vi borde kunna utnyttja lagringsbar förnybar bioenergi mycket klokare än vad vi gör idag.

Att ersätta fossil energi med förnybara energibärare är viktigt för att Sverige och Världen skall kunna klara klimatet och minska den globala uppvärmningen. Även om vi i Sverige har kommit långt, jmf med många andra länder, finns enligt Energimyndigheten fortfarande omkring 14 TWh oljeanvändning inom industrin. CO2 utsläppen från dessa bidrar med c:a 4 miljoner ton CO2, vilket motsvarar ungefär 7 % av landets total utsläpp. Att identifiera dessa punktkällor är därför en viktig pusselbit i det svenska klimatarbetet.

Detta skulle kunna ske genom de så kallade 772-återbetalningarna från Skatteverket. PelletsFörbundet har begärt en sådan lista från Skatteverket men nekats denna med motiveringen att uppgifterna är sekretessbelagda. Ett beslut som vi överklagat till Kammanrätten

Leveranserna av pellets till den svenska marknaden under 2016 ser ut att ligga på samma nivå som året innan trots att 2016 var ett varmt år. Från kansliets sida noterar vi även ett ökat intresse för pelletskaminer. Trots låga elpriser så är intresset för industrikonverteringar fortsatt stort. På det hela taget för PelletsFörbundets medlemmar är jag idag mycket mer positiv än jag var för ett år sedan. Från förbundets sida har vi idag flera fungerande arbetsgrupper som "äger våra aktiviteter" och ska se till att saker blir gjorda. Ett  exempel är identifiering av oljeanvändare inom mellanskalan, ett annat är att vi kommit en bra bit på väg när det gäller att bygga upp en riksomfattande serviceorganisation för villamarknaden.

Certifieringsutbildningen av Bioenergiinstallatörer enligt RES-direktivet har också kommit igång i samarbete med Heta Utbildningar i Härnösand. Glädjande är också att den första utbildningsomgången snabbt blev fulltecknad.

Vår styrelseledamot Robert Ingvarsson, Janfire, höll ett mycket lärorikt föredrag om de kommande utsläppskraven på små till medelstora anläggningar under Pellets 2017 i Kalmar. Kraven kommer att påverka många av företagen i vår bransch. Se även på samma tema  Henrik Perssons OH-serie om de nya Energimärkningskraven och Carlos Lopes från Energimyndigheten OH-serie om Energimärkning och Ekodesign från Energimyndighetens infoträff om fastbränslepannor och kaminer den 19 januari.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2017 där vi tror att vår kunskap och vårt engagemang kommer att göra skillnad. Just nu arbetar vi också med att få ett intressant program till vårt årsmöte i Vimmerby. Reservera den 27- 28 april redan nu.

Är det något som ni funderar över så är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet. 


Bengt- Erik & Irene
Pelletsförbundets kansli


Från Svebios blogg:
Ska land med klimatlag byggas? – Nej med bra styrmedel!

Regeringen lägger förslag om en klimatlag för att garantera att vi får en konsekvent klimatpolitik. Den kan inte ställa till någon skada, men inte heller är klimatlagen det trollspö som ska ge oss rätt klimatpolitik. Hur snabbt utvecklingen går bestäms istället av hur bra styrmedel vi har.

Allra märkligast i argumentationen för en klimatlag är att man ständigt hänvisar till Storbritannien, som haft en klimatlag sedan 2008. Utvecklingen i Storbritannien borde istället i vissa avseenden förskräcka, och kan användas som ett bevis för att en klimatlag och ett ”klimatpolitiskt ramverk” inte är någon garanti för att man får en klok klimatpolitik. Storbritannien är inget föredöme, generellt.

Läs hela inlägget från Kjell Andersson här.

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

När Energikommissionen nu lägger sitt slutbetänkande har man tyvärr inte hanterat effektfrågan, utan föreslår att den nuvarande marknadsmodellen ”energy only” fortsätter. Man föreslår inte heller några justeringar av elcertifikatsystemet för att säkerställa att det också investeras i styrbar elproduktion som kan leverera när el efterfrågas - garanterad effekt. Det kommer att ge oss en onödigt instabil och dyr förnybar elförsörjning, där vi inte kan ta vara på den stora potential som finns för utbyggd biokraft. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i en kommentar till Energikommissionens slutbetänkande. Läs hela pressmeddelandet här.

Kraftig global temperaturökning 2016
De amerikanska myndigheterna NASA och NOAA presenterade 18 januari globala medeltemperaturer för 2016. Kurvan visar en sammanvägning av temperaturökningen över land och över hav uttryckt i förändring i °C. Nollinjen står för medeltemperatur under 1900-talet. Målet enligt Parisavtalet 2015 är att hålla temperaturökningen under 2 °C, och att sträva efter att inte öka mer än 1,5 °C i förhållande till förindustriell tid.


Nya medlemmar i PelletsFörbundet

Tillsammans bygger vi en starkare organisation som kan göra så mycket mera till gagn för oss alla. Ansök om medlemskap idag så presenterar vi ditt företag i vårt nästa nyhetsbrev och på vår hemsida.


Intressant för branschen  

KLARTECKEN FÖR NIBES FÖRVÄRV AV ENERTECH
Konkurrensverkets utredning av Nibes förvärv av Enertech avslutas då granskningen visar att ”köpet inte påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden för uppvärmningssystem”. Det var i september 2016 som Nibe Industrier meddelade att avtal slutits om att förvärva huvudparten av Enertech Group som omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder.

Pellets ersätter olja för att värma bussar i Tierp
Med byte till pelletsvärme ersätts 80 kubikmeter olja per år. Energibehovet minskar också betydligt eftersom den moderna pannan har en hög verkningsgrad. 

Investeringen i den nya pannan på 300 kW är drygt två miljoner kronor. En ansökan till Klimatklivet resulterade i ett bidrag på 55 procent av investeringen. Värmen används för att värma upp en industrilokal, en tvätthall för bussar samt en uppställningsplats för 30 bussar.

Den nya miljöeffekten
Företag med låg miljöprofil kommer att förlora affärer. Att tänka miljövänligt blir allt mer ett hygienkrav. De som inte tänker miljövänligt blir allt färre och upplevs istället som osympatiska och tanklösa. Att driva sin verksamhet på ett klimatanpassat sätt och minimera sina utsläpp av växthusgaser blir ett nytt normalläge. Det är den nya miljöeffekten.

Pelletsvärmeaserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar
Sveriges utsläpp av växthusgaser var 2,8 procent högre under juli-september 2016 jämfört med samma period 2015. Även under kvartalen januari-mars och april-juni var utsläppen högre 2016 än vad de var under samma period 2015. Utsläppen under juli-september 2016 var dock lite lägre än vad de var 2014, visar preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån.

»Sverige kan nå målet om förnybar el snabbare«
Debatt: »Av och till ställs frågan om målet om 100 procent förnybar el till 2040 är realistiskt. Vi menar att det inte är bara realistiskt, utan med den mycket snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen vi nu ser inom hela energiområdet kan det till och med gå snabbare«, skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson. 

Förändringen av klimatet dyr och farlig
Klimatförändringen kommer att innebära allt allvarligare risker för människors hälsa, ekonomi och ekosystem i Europa, konstateras i ny rapport. Bättre anpassningsstrategier krävs för att mildra effekterna.

Energimodell spår koldioxidneutralt Sverige år 2045
Modellen tittar på hela energisystemet från elproduktion till hur efterfrågan ser ut. Det rör sig om 100000 parametrar, till exempel hur många svenska villor som behöver värmas upp och görs det med fjärrvärme eller med en värmepump? För både produktionen och efterfrågan finns många val som måste göras. Ska energin användas till att värma upp villorna eller ska den gå till industrin? Modellen försöker peka ut var energin används mest effektivt för att nå klimatmålen.

Klimatmålen missas enligt ny energiprognos
Fortsatt ökad fossilbränsleanvändning ännu år 2040 spår det internationella energiorganet IEA i sin nya energiprognos. Ändå antas att de förnybara energislagen fördubbla sin andel av energimixen och tillsammans med fossilgas tränga undan kolet. Det internationella energiorganet IEA presenterar varje år en rapport som ger en översikt av utvecklingen inom energiområdet, ”World energy outlook”. I den senaste rapporten från 2016 görs en prognos för världens energibehov och den förväntade utvecklingen för olika energislag till år 2040.

Biomassan räcker för att göra Sverige fossilfritt
En vanlig föreställning är att all den fossila olja vi använder i dag måste ersättas med motsvarande mängd biomassa och som då inte räcker till. I stället måste vi förflytta fokus till vilka behov vi kommer att ha i framtiden. En ny vetenskaplig studie, utförd på uppdrag av Näringsdepartementet, slår fast att vi kan uppnå en bra balans mellan ökad tillförsel av inhemsk biomassa och ökad avsättning inom olika sektorer.

Extremt väder – det största globala hotet 2017
Extremt väder och miljökatastrofer till följd av mänsklig aktivitet är några av de största hoten inför 2017. Det visar World Economic Forums årliga Global Risk Report.


Nyhetsbrev och Annat aktuellt

Södras plantskola i Falkenberg ersätter fossil gas med förnybar pellets
Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt växthus som innebär att anläggningen utvecklas ytterligare mot fossilfrihet, skriver Södra i ett pressmeddelande

Investeringen ligger i linje med de hållbarhetsmål som Södra fattade beslut om tidigare under hösten, varav ett handlar om att Södras produktion ska vara fossilfri år 2020 och transporterna ska vara fossilfria år 2030. Satsningen på det nya växthuset i Falkenberg är ett steg på vägen.

Anders Wijkman: Sverige ska vara förebild i klimatambitionerna
DEBATT. Sedan klimatmötet i Paris har effekterna av ett instabilt klimat manifesterats på en rad sätt. Det borde öka ansträngningarna hos FN:s medlemsländer. Men världens största ekonomi gör tvärtom. Sverige markerar nu mot detta med en ambitiös klimatlag, konstaterar Anders Wijkman.

14 nya lagar från årsskiftet som berör VVS-branschen 
VVS-Forum har listat 14 nya lagar som träder i kraft vid årsskiftet och som berör bygg- och VVS-branschen. Skydd för visselblåsare, skattebefrielse för mikroproducenter av förnybar el och REP-avdrag för reparation av vitvaror är några exempel på nya lagar.

Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045
I dag presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) ett regeringsförslag om ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket innehåller Sveriges första klimatlag som ska styra regeringens arbete mot nollutsläpp av växthusgaser.

Vad beror klimatförnekelse på?
I och med avslöjandena om att SD anser att SMHI bedriver propaganda verkar fler och fler fått upp ögonen för den klimatförnekelse som finns i partiet. För oss som studerat klimatfrågan från en tvärvetenskaplig kunskapsbas är detta ingen nyhet, skriver Martin Hultman från Linköpings Universitet idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

Aldrig producerat mer pellets
Pemco Energis pelletsfabrik i Brumunddal satte produktionsrekord 2016. Kallt väder och nya kunder ökade efterfrågan medans effektivisering i produktionen möjliggjorde att producera mer än någonsin. Nu siktar fabrikschefen på att slå rekordet 2017.01.20

Kärnkraften hotar miljön
DEBATT Det har gjorts ett par inlägg på LT opinion som hävdar att kärnkraften är bra för miljön. De bygger uppenbarligen på lite missuppfattningar. En seriös miljö- och säkerhetsprövning av kärnkraften måste omfatta hela kärnbränslecykeln, från uranbrytningen till dess att avfallet upphör att var farligt.

DEBATT: Miljörörelsen hindrar omställningen till ett fossilfritt samhälle
Ratificeringen av Parisavtalet samt uppföljningen i Marrakesh har gjort det alltmera känt att världen ska ställa om till ett mindre beroende av energislagen kol och olja. Därefter har flera storstäder (bland annat Stockholm) som mål att inom 20-30 år förbjuda all användning av diesel och bensin som drivmedel i fordonsflottan.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår nya broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

 2nd Biomass Trade & Power Europe
  
13- 14 feb Copenhagen
  Program här

OPPORTUNITIES FOR SWEDISH AND CANADIAN BUSINESS UNDER CETA
  21 feb, Stockholm
  Mer info här

FRAMTIDENS FJÄRRVÄRME
 
 21- 22 feb Stockholm
  Program här

EcoBuild
  7- 9 mars, Excel London
  Program här

ISH-Messe 2017
 
 1- 18 mars Frankfurt am Main
  Program här

Nordic Baltic Bioenergy
  29 mars, Helsinfors
  
Nordic Baltic Bioenergy Conference

SVEBIOS Vårmöte & Årsmöte
  
5 april, Stockholm
  Mer information här

International Biomass Conference & Expo
 
10- 12 april, Minneapolis (USA)
  Program here

Trender i omvärlden förändrar
villkoren för närvärmen
 
26 april, Stockholm
  Inbjudan här

Argus Biomass 2017
  25- 27 april, London
  Läs mer här

PelletsFörbundets Årsmöte & Konferens
  
26- 27 april, Fredensborg Herrgård Vimmerby
  Mer information inom kort

All Energy 2017
  10- 11 Maj Glasgow
  
The UK´s largest Energy event

EUBCE 2017
  12- 15 juni Stockholm
  EUBCE 2017 

European Bioenergy Future
  21- 22 nov Brussels
  More info here


Myndigheter och Politik

Regeringen föreslår dramatiskt dyrare utsläpp
Regeringen vill att det ska bli dramatiskt dyrare för EU:s industrier att släppa ut koldioxid. Samtidigt ska fler företag som tidigare sluppit betala nu omfattas av avgifterna.
– Vi måste ta ledarskap i klimatfrågan, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till SvD.

Missade du frukostmöte om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen?
Hagainitiativet ordnade tillsammans med Företagarna och Miljöpartiet frukostmöte i riksdagen om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen 9 november. Vilken politik vill svenska företag se? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen? Det går att se på SVT Forum här.

Energimyndigheten om Energimärkning och Ekodesign

Länk till EM:s hemsida:
Krav på fastbränslepannor
Krav på rumsvärmare

Länk till Guidelines med beräkningsformler:
Vi fick även en fråga om när man ska avrunda i beräkningarna, och det är enligt gängse praxis när den sista beräkningen är gjord.

Vill ni ha tips på hur man gör en energimärkningsetikett? EU-kommissionens hemsida tipsarNi hittar den även via Energimyndighetens web:

Mer om energimärkning och ekodesign i allmänhet:


Internationella Nyheter

pro>>Pellets
Österreich ist der führende Pelletmarkt Europas. In keinem anderen Land ausser Estland werden so viele Pellets pro Kopf für die Beheizung eingesetzt. Deshalb können Sie bei Pelletheizgeräten, wie bei der Pelletlieferung und der Installation der Heizgeräte mit höchster Professionalität und einwandfreier Qualität rechnen. Die Mitglieder von proPellets Austria sind durchwegs führende Unternehmen ihrer Branche, die durch die Mitarbeit im Verein ihre Bereitschaft unterstreichen, die Energiewende beim Heizen in Österreich tatkräftig zu unterstützen.

CEBC 2017 - Presentations online
With more than 1,000 participants from 40 nations and every continent, the Central European Biomass Conference lived up to its reputation of being one of the industry's leading events worldwide and the flagship event of the Central European bioenergy sector. Highlights have been more than 200 speeches, six excursions, a special Pellet Day, a Biogas Day and a World Bioenergy Day as well as Workshops from the International Energyagency, Highlights of bioenergy research 2017 and the 1st Africa-EU Matchmaking. Delegations from Denmark, Greece, Japan and Poland underline the importance of bioenergy for a global energy transition.

Information for you/Presentations online:
All abstracts are summarized in the conference proceedings, all speeches and presentations are free for download at: http://www.cebc.at/en/service/publications/5-mitteleuropaeische-biomassekonferenz/

Graz Declaration – The role of bioenergy in Europe after COP21 Taking the opportunity of the the 5th Central European Biomass Conference held in Graz on January 18th, major biomass associations from GER, ITA, HR, SLO, SRB, AT, the European Biomass Association and the WorldBioenergyAssociation decided to unit and signed the `Declaration of Graz` as a guideline for the development of bioenergy in Europe towards 2030. The main parameters are halving the use of fossil fuels by 2030, phasing out fossil generated electricity, a doubling of the final energy use of biomass, as well as a 2.5 fold increase of renewables.

Download the Full text of the Declaration:
http://www.cebc.at/en/conference/declaration-of-graz/

Stor oro efter Trumps fossila rivstart
Direkt efter att Donald Trump tillträdde som USA:s president i förra veckan märktes skillnad på klimatområdet. Presidenten utfärdade ett presidentdekret som återupplivar två stora oljeledningsprojekt, rapporterar Sveriges Radio.
På Vita Husets hemsida byttes rubriken ”Climate Change” ut mot ”An America First Energy Plan”. Där beskriver den nya presidentadministrationen hur man planerar att eliminera lagar och regler som ska skydda miljö- och klimat, för att i stället gynna en återgång till fossila bränslen som olja, kol och gas, rapporterar Aktuell Hållbarhet.
Det kom också rapporter om att den nya presidentadministrationen beordrat den amerikanska miljömyndigheten EPA att släcka sina webbsidor om klimatförändringarna, något som man sedan backade från, skriver Sciencemag.
Donald Trumps inställning i klimatfrågan verkar dock inte delas av den amerikanska militären.
– Militären följer det vetenskapen säger och betraktar klimatförändring som ett direkt och indirekt hot mot USA:s säkerhet, säger Francesco Femia som leder Center for Climate and Security, enligt Sveriges Radio.
I den internationella forskarvärlden är oron nu stor över vad presidentbytet kommer att innebära, skriver Dagens Nyheter. Professor Johan Rockström delar oron för Trump.
– Nu omges han, med några undantag, av vetenskapskritiker och klimatskeptiker, som förstärker hans oansvariga, kortsiktiga och ovetenskapliga syn på utvecklingen i USA. Det finns starka skäl att vara orolig nu, säger Johan Rockström till SVT.

This anxiety-inducing video shows more than 100 years of climate change in 20 seconds
NASA and the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) confirmed this week that 2016 really was the hottest year on record... again.
That might not seem so alarming - after all, climate and weather trends come and go. But the reality is that, regardless of how much the planet's temperature has changed over its 4.5 billion years of existence, it's nothing compared to what we've seen in the past century. S
ee video here 

NRC building Canada’s first biomass CHP testing and training hub for remote communities
In off-grid and isolated Canadian communities, energy for residents and industries is most often generated through diesel, which emits large amounts of greenhouse gases (GHG) and negatively impacts local air quality. These communities are often in the coldest parts of Canada and rely upon diesel deliveries to ensure heat, power, and quality of life, particularly during winter months.


Marknadsrapport Biobränslen jan 2017
I denna rapport redogör vi för några aktuella nyheter under den gångna månaden. Ni kan bland annat läsa om hur den globala pellets-produktionen har ökat de senaste åren, att det finns en stor teoretisk tillväxtpotential i de nordiska och baltiska skogarna samt hur stort nettoupptaget av växthusgaser var 2015 i skog och mark.

Vi redogör även för marknadsutvecklingen för fasta biobränslen där de internationella indexen för pellets och flis har gått ned uttryckt i SEK/MWh.

Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I detta nummer kommer dock endast information om fasta biobränslen att inkluderas men rapporten Marknaderna för biodrivmedel 2016 har publicerats och ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Energimyndigheten planerar för att biodrivmedel ska inkluderas igen i denna rapport under 2017.

Läget på elmarknaden

Läs om hur vintervädret och överföringsbegränsningar påverkade den nordiska prisbilden i veckan som gick, i Läget på elmarknaden för vecka 5, 2017.

Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Lägst var priset i NO4 med 25,1 EUR/MWh och högst var priset i SE4 och DK2 där priset var 36,1 EUR/MWh. SE4 bildade prisområde med DK2 en stor del av tiden i veckan. Priset i SE4 var i genomsnitt ungefär 3,5 EUR/MWh högre än priserna i SE1-SE3.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i Läget på elmarknaden v4 2017, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent och var i veckomedel 69,4 SEK/MWh. Föregående år var priset samma tid kring 150 SEK/MWh.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft fortsätter att vara kring 100 procent trots ett mindre oljeläckage som innebar att Forsmark 1 gick på halvfart i början av veckan. Rapporten i sin helhet hittar du här

Olje-, gas- och kolmarknaderna

Läget på energimarknaderna - Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter vecka 6, skriver vi bland annat om minskad oljeproduktion både inom OPEC och i USA.

Under de senaste två veckorna har antalet aktiva riggar i USA ökat rekordartat, med den största veckovisa ökningen sedan 2011. Informationen om den snabba ökningen i antalet riggar samt en rapport från den amerikanska energimyndigheten EIA:s om att amerikanska oljelager ökar gjorde att oljepriserna under vecka fyra inledningsvis sjönk. Under förra veckan påverkades oljepriserna inledningsvis negativt av att antalet aktiva oljeriggar rapporterades ha ökat ytterligare. Trots detta och rapporter om en ökning om 6,5 miljoner fat i amerikanska lager steg oljepriserna i mitten av veckan, då handlare snarare valde att fokusera på det faktum att amerikansk oljeproduktion minskade med 46 000 fat per dag från föregående vecka.

Priset på utsläppsrätter inom det europeiska handelssystemet, EU ETS, har de två senaste veckorna varit relativt volatilt. Under vecka fyra tyngdes priset något av att EU-kommissionen annonserade en mindre omräkning av allokeringsplanen för innevarande handelsperiod. Samtidigt blev slutpriserna låga vid auktioneringar av utsläppsrätter i Storbritannien, vilket smittade av sig på den sekundära marknaden. Mot slutet av veckan fick priset däremot stöd av spekulationer kring politiska beslut. Under första halvan av vecka fem steg priset igen, bland annat till följd av att det var mindre auktionering under veckan och prognoser om kallare väder, men vände mot slutet av veckan neråt igen. Efter fredagens handel stängde decemberkontraktet på 5,16 euro per ton koldioxid."Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.