Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 4-2016

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA
  • INFORMATION FRÅN SBR OCH EXPERTGRUPPENS STYRELSE
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i Expertgruppen för KA


Information från SBR och expertgruppens styrelse

Under våren kommer vi genomföra två olika kurser inom KA.

En för dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet. Mer information samt anmälan finner du här.

Vi genomför även en grundutbildning för dig som vill certifiera dig och börja arbeta som KA. Mer information samt anmälan finner du här

Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

Partnering handlar mer om attityd än juridik

Samverkansprojekt kräver högre närvaro, kunskap, kontroll och aktivitet av beställaren än vanliga projekt. Det är i dag ett större problem än avsaknad av ”juridiska regler", skriver Sveriges Byggindustriers chefsjurist Olof Johnson i tidningen Byggindustrin.

I en debattartikel i Byggindustrin den 23 maj slår Christer Kilesjö, vd Eksta Bostads och Jennie Sahlsten, vd, Enköpings Hyresbostäder ett slag för ”gemensamma regler kring partnering”. Författarna ställer bland annat frågan om varför branschens parter inte tar fram en standard för hur påslag, risker och självkostnader beräknas ihop med en begreppsbeskrivning av partnering; allt för att ”underlätta bostadsbyggandet” utan ”orimlig byggprishöjningar”.

Läs mer här


Buller i detaljplaner

Den 22 september bjöd Boverket in till ett webbseminarium om vanliga frågor om buller i planeringen som kommit till Boverket efter regeländringarna som genomfördes 2015. Nu kan du se sändningen i efterhand.

 

Länk till sändningen finns i "Relaterad information". I webbspelaren kommer du även att kunna ta del av föreläsarnas powerpointbilder.

Under sändningen har ett antal aktuella frågor att diskuterats och besvaras. Efter regeländringar som genomfördes 2015 har Boverket fått in många frågor om buller. Med detta webbseminarium vill Boverket ge förtydliganden och klargöranden i de olika frågorna.

Programpunkter

Omgivningsbuller – ett centralt begrepp i PBL, Jörgen Lundqvist, jurist, Boverket

Övergångsbestämmelser och regelförändringar 2015, Jörgen Lundqvist, jurist, Boverket

Trafikbullerförordningen och industribullervägledningen, Kerstin Hannrup, utredare och Magnus Lindkvist, utredare, Boverket

Planbeskrivning och Planbestämmelser, Therese Byheden, planeringsarkitekt, Boverket

Film om ljudkvalité

Frågepanel

Läs mer här

Bullerskydd i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

 


Förlikning i fasadmål

Mjöbäcks Entreprenad har nått en överenskommelse med en av de familjer som drabbats av fuktskador i sitt hus till följd av felaktig fasadkonstruktion.

Mjöbäck ska på egen bekostnad ersätta den befintliga enstegstätade fasaden med en träfasad.

Det står klart efter en dom i Borås Tingsrätt.

Förra året fällde Högsta domstolen Myresjöhus och konstaterade att enstegstätade putsfasader räknas som fel i entreprenaden. Domen öppnade upp för drabbade fastighetsägare att få ersättning från byggföretag som använt metoden.

En tvist mellan Mjöbäcksvillan och en fastighetsägare i Halland skulle ha tagits upp i Borås tingsrätt nu i september, en huvudförhandling var planerad. Men istället har parterna kommit fram till en förlikning.

Parterna har kommit överens om följande, vilket står att läsa i domen, från den 15 september:

”Den nuvarande putsade fasaden ska rivas i dess helhet. Byggnaderna ska förses med träfasader. Efter att den putsade fasaden har rivits ska sådana skador som är hänförliga till fasadens nuvarande putsade konstruktion, vilka påträffas i fasaden eller i anslutande byggnadsdetaljer (exempelvis fönster, dörrar, innerväggar, syllar fasadpaneler av trä etc.) åtgärdas”.

Läs mer här.


Dom lägger död hand över modulhus

 

Behovet av modulhus är just nu enormt. Men ett oklart rättsläge har gjort att en rädsla att våga investera sprider sig. I flera kommuner har byggandet stannat av. I Göteborg demonteras 120 inflyttningsklara studentlägenheter på grund av en dom gällande tillfälliga bygglov.

Läs mer här.


"Nya LOU-förslaget är inte förenligt med svensk modell"

 

Om kommunerna ska klara av att leva upp till de arbetsrättsliga intentionerna i den nya upphandlingslagstiftningen som ska träda ikraft den 1 januari 2017 måste upphandlingsfunktionerna i kommunerna mångdubblera antalet anställda. Varför är kommunpolitikerna så tysta? Det frågar sig Olof Johnson och Ellen Hausel Heldahl.

Av propositionen framgår att om en upphandling avser ett bygge där det sysselsätts många olika yrkeskategorier; målare, plåtslagare, snickare, VVS-montörer, glasmästare, elektriker, materialleverantörer etc. ska myndigheten i förfrågningsunderlaget ange villkor ur de respektive kollektivavtal som gäller för dessa arbetstagares yrkeskategorier. På ett bygge kan det finnas upp till 30 olika yrkeskategorier/kollektivavtal, ibland fler.

Läs mer här.


Brist på kontrollansvariga – fler behövs

När byggandet i landet ökar så behövs det fler certifierade kontrollansvariga som ser till att bygglagstiftningen följs i de projekt som startas. Det innebär bland annat att du kan hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan och ser till att den följs.

Läs mer här


Sök stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet består av dels ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017, dels ett långsiktigt framåtsyftande investeringsstöd som gäller för projekt som byggs från och med januari 2017. Det tidsbegränsade stödet träder i kraft först, den 15 november 2016, och då blir det också möjligt att ansöka om det stödet.

Läs mer här.


Entreprenadbesiktning

På grund av diskussioner under våra utbildningar informeras om nedanstående.

Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

Enligt entreprenadregler såsom t.ex. ABS-09, AB-04 och ABT-06 innebär en besiktning "att med noggrant iakttagande av parternas rätt undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar". Den som utför besiktningen skall därför lägga eget "tyckande" åt sidan, och utföra besiktningen med grund endast i parternas avtal. Förutom kontraktshandlingarna utgör ändringar och tilläggsarbeten samt övriga förhållanden som man enats om efter kontraktsskrivandet underlag för "kontraktsenliga fordringar". För att kunna utföra sitt uppdrag som besiktningsman bör samtliga handlingar som rör uppdraget tillsändas besiktningsmannen i god tid, så att denne hinner sätta sig väl in i handlingarna. Vid en entreprenad där konsument är beställare är även alltid Konsumenttjänstlagen tillämplig. 

Kontakta SBR om utbildning och information till besiktningsman.


Rättsfall

Sakägare ska kunna yttra sig

Om en ansökan om bygglov avser en åtgärd som innebär en avvikelse från detaljplanen ska byggnadsnämnden i enlighet med 9 kap. 25 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) underrätta bl.a. kända sakägare och ge dem tillfälle att yttra sig. Den aktuella ansökan om bygglov strider mot detaljplanen. Av utredningen i målet framgår att någon underrättelse inte har skickats till alla kända sakägare. Enligt Mark- och miljööverdomstolen utgör detta ett sådant allvarligt formellt fel i handläggningen att underinstansernas avgöranden ska upphävas och målet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8739-15

Byggnadshöjd. Speciell tolkning

Fråga om en byggnad är förenlig med plan avseende byggnadshöjd. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en av långsidorna ska vara beräkningsgrundande. Vid valet av långsida har den fasad valts som har störst allmän påverkan. Byggnaden har bedömts som planenlig. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därmed fastställts.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7340-15

Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus, se även 4803-15.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2167-16

MÖD har funnit att ett bygglov inte var förenligt med stadsplanen i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Beträffande byggnadshöjden bedömde MÖD att, då byggnadens ena hörn låg mindre än sex meter från allmän plats, skulle byggnadshöjden beräknas från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Några särskilda omständigheter till stöd för att göra avsteg från detta beräkningssätt har inte ansetts föreligga. Bygglovet har upphävts och ansökan därom har avslagits.

Läs mer här.


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.