Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 38, 18 november 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 5.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


STADENS ANNONS


Regler för Hundhägn!

Vi i Byalaget är inte så mycket för detaljerade regler utan vill helst att man använder sitt sunda förnuft. Ibland så behövs det dock lite regler och Staden har till andra Hundhägn samlat lite regler och vi tycker att det är en bra idé som vi gärna hänger med på. Ungefär som bilden kommer vår skylt att se ut.

Byalaget uttrycker på Rydebäcksbornas och hundarna vägnar ett stort tack till Staden för denna efterlängtade anläggning.

 

Klicka för större bild

STADEN HJÄLPER TILL

Kontaktcenter.

Kontaktcenter har många tjänster

Helsingborg kontaktcenter, ett serviceorgan inom Helsingborgs stad, förknippas kanske mest med löpande ärenden och frågor till kommunen. Men där finns också ett antal rådgivartjänster som vem som helst kan dra nytta av, kostnadsfritt och oberoende. 

 

Energi- och klimatrådgivning 

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig att få ner kostnader för el och värme. Detta på sätt som är bra för klimatet. De hjälper både privatpersoner och företag. 

 

Konsumentrådgivning Bli inte lurad när du handlar av en näringsidkare! Kontaktcenters konsumentrådgivare är experter på konsumenträtt (regler för att köpa och sälja saker) och ger råd till både privatpersoner och företagare. 

 

EU-information Är det något du vill veta om EU? Mycket av det som bestäms i kommunen bygger i sin tur på vad som har bestämts inom den Europeiska Unionen. Vår EU-expert svarar på frågor om EU och ordnar föreläsningar, debatter och seminarier. 

 

Volontärcenter Vill du göra en frivillig insats för en annan människa på din fritid? Då kan volontärcenter vara något för dig. Du kanske också vill bli kompis med någon från en annan kultur? 

 

Äldreombudet För dig som är 65 år eller äldre. Råd, stöd och vägledning i frågor som berör hela din livssituation. Även anhöriga till äldre kan ta kontakt. 

 

Ombudet för personer med funktionsnedsättning För dig som har en funktionsnedsättning, synlig eller osynlig. Råd, stöd och vägledning i frågor som berör hela din livssituation. Även anhöriga kan ta kontakt.

 

Budget- och skuldrådgivning

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Budget- och skuldrådgivarna ger dig råd som har ekonomiska svårigheter, eller dig som vill få hjälp med att lägga upp en hushållsbudget. 

 

Rådgivningen sker både per telefon och via direkta personmöten:

 

Kontaktcenter nås på telefon 10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se och har besöksadress Stortorget 17. De har öppet även på lördagar och där kan du även låna flytvästar gratis.


HANDIKAPPANPASSNING

Anslutningen till Bryggan sandar igen.

 

Flanörer som kommer i Rullstol eller med Rollator kan inte på egen hand forcera genom det konstanta sandklager som hela tiden blåser över den betongramp som ansluter till Bryggan. Byalaget har vid många tillfällen påpekat detta och också diskuterat detta med Stadens expert på handikappfrågor. Konstruktionen är i grunden felaktig och för två år sedan utlovade Staden att man dagligen skulle sopa rent anslutningen under badsäsongen då man har daglig tillsyn. I det läge vi då befann oss i fick vi vackert acceptera detta. Nu har frågan åter kommit upp och argumentet är ju att en vandring på Bryggan är ju en upplevelse året runt och skänker nytt perspektiv även utanför badsäsongen.

Vi har därför åter aktualliserat frågan och kommer att följa upp den.

Svaret kom direkt!!

från Elisabeth Lindberg, ansvarig för stränderna i Staden.

"Under badsäsong är det självklart att både rampen och badrampen ska hållas sand och algfria. Jag vet om att det har varit lite si och så med den saken så vår entreprenör får skärpa sig. Jag tar det med dem igen.
Under lågsäsong är det inte samma användning av rampen och finns inte samma krav att hålla den helt sandfri. Dessutom får vi acceptera var rampen finns någonstans, på en strand. Det kommer alltid finnas mer eller mindre sand på den i och med att den ligger på en sandstrand så det har inte med konstruktionen att göra. Dessutom är detta styrt av strandskyddet, vi får inte göra vilka konstruktioner vi vill på stranden.
Jag tror att ni håller med om att det är bättre användning av resurser om de läggs på sommaren än på vintern där dessutom resurserna behövs till annat."


STADEN HAR MÅNGA KOMMUNIKATÖRER OCH VI UNDRADE VAD DOM GÖR.

                         Kommunikatörens roll
Kommunikatör är en paraplybenämning som används som beteckning för en person som yrkesmässigt arbetar med kommunikationsverksamhet. Kommunikatörsyrket rymmer olika roller, befattningar och specialistkunskaper. Kommunikatören kan exempelvis arbeta med intern kommunikation, med utveckling av organisationens webbplats eller med marknadsföring. Några yrkestitlar som är vanliga bland kommunikatörer är kommunikationsstrateg, webbredaktör, grafisk formgivare, marknadsförare, projektledare. Olika befattningar kräver antingen hela eller delar av dessa kompetensområden. Kommunikatörer arbetar både strategiskt och kreativt.

Vi som arbetar med kommunikation på stadsbyggnadsförvaltningen har olika roller men arbetar tillsammans för att vår organisation ska vara så kommunikativ som möjligt. Vi vill att invånare och besökare i Helsingborg ska få den information de behöver på ett sätt de kan ta till sig. Vi arbetar också för att underlätta för invånare att på olika sätt vara delaktiga och lämna synpunkter och förslag till nytta för vår verksamhet.

Vad gör de som arbetar med kommunikation på stadsbyggnadsförvaltningen?
De exempel jag nämner nedan avser kommunikation på stadsbyggnadsförvaltningen. På andra förvaltningar kan det se annorlunda ut.

  • Vi arbetar med internkommunikation. Det innebär att vi håller förvaltningens medarbetare informerade om det som kan vara viktigt och/eller intressant för medarbetarna att känna till och som hjälper dem att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Det gör vi bland annat genom vårt intranät, interna nyhetsbrev, TV-skärmar i Stadsbyggnadshuset och riktad e-post. Vi använder också förvaltningens chefer som en kanal ut till medarbetarna.
  • Vi vill att invånare och andra intressenter ska kunna få snabb service och fakta om förvaltningens verksamheter. Vi arbetar därför ständigt för att öka tillgängligheten så att helsingborgarna själva kan hitta och välja den kontaktform med stadsbyggnadsförvaltningen som passar dem bäst. På stadens hemsida kan den som vill hitta information 24 timmar om dygnet. På helsingborg.se sköter vi om flera hundra sidor, där det finns information från vår förvaltning. Här finns viktig basfakta såsom; hur du söker bygglov, hur du beställer ett mätuppdrag, information om vad en detaljplan är, vad som gäller för parkering och hur staden arbetar med renhållning och snöröjning. Vi informerar också om badplatser, parker, lekplatser, motionsslingor med mera. Vi förser löpande Helsingborg kontaktcenter med information för att de ska kunna svara på frågor de får från invånare och som rör vår förvaltning.

 

  • Vi omvärldsbevakar och samlar in vad som skrivs om vår förvaltnings verksamhet i medier, och så långt det är möjligt, i andra digitala kanaler. Vi analyserar och delger våra verksamheter.
  • Vi hjälper förvaltningens verksamheter med kommunikationsplanering i olika frågor och projekt samt med marknadsföring av händelser, aktiviteter och evenemang som vår förvaltning står bakom. Det handlar både om mindre och snabba insatser som ska kommuniceras till få personer och om större långsiktiga projekt som ska kommuniceras till många fler. Arbetet sker i samverkan med förvaltningens verksamheter och i en del fall samarbetar vi även med andra förvaltningar och aktörer som till exempel NSVA, Skånetrafiken och Citysamverkan.

 

Vårt kommunikationsarbete innehåller alla delar från idé till verklighet. Tillsammans med våra verksamheter analyserar vi kommunikationsbehovet, bestämmer vad det är vi ska kommunicera och hur. Därefter arbetar vi vidare med att genomföra de beslutade kommunikationsinsatserna. Vi sammanfattar och paketerar budskap så att de ska bli lätta att förstå för mottagaren. Vi skriver texter, bokar annonsplatser, hanterar riktade direktutskick, skickar information till media och andra intressenter och publicerar information på stadens sida i tidningen Hallå, på stadens hemsida och i andra digitala kanaler. I arbetet ingår grafisk formgivning av informationsmaterial av olika slag, till exempel flyers, annonser, foldrar, skyltar, vepor och utställningsmaterial. I de fall där vi tycker det ökar intresset och/eller förenklar för mottagaren att ta till sig budskapet producerar vi enkla filmer. Om vi behöver anlita extern hjälp från reklambyråer, tryckerier, skyltproducenter eller andra leverantörer håller vi i kontakterna med dessa. När kommunikationsinsatserna är genomförda utvärderar vi genomslaget för att se vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra för att ta erfarenheten med oss till nästa gång.

Mycket av den information vi sprider riktas i första hand till berörda och i andra hand till övriga invånare. Som exempel kan nämnas information om ett upprustningsarbete i ett område. I dessa fall skickar vi ofta direktinformation till berörda hushåll. Allmän information för andra intresserade finns att läsa på helsingborg.se. Är det ett arbete med lite större allmänintressen skickar vi information till media, som oftast tycker det är intressant och sprider det vidare.

  • Vi stöttar ledning och medarbetare på förvaltningen med kommunikationsstöd på olika sätt. Vi har en rådgivande roll och fungerar som bollplank i olika situationer, både interna och externa. Olika medarbetare på förvaltningen behöver olika typer av stöd, beroende på var de befinner sig i organisationen men också på hur vana de är vid att kommunicera.

 

  • Vi arbetar med att skapa förutsättningar för medarbetarna att kommunicera. Med det menas att vi ser till så att medarbetarna känner till och har tillgång till verktyg att använda, till exempel lathunder, mallar, bilder och presentationer. Vid behov ordnar vi utbildningar.
  • Vi stöttar HR-funktionen och förvaltningens chefer i deras rekryteringsarbete. Vi skriver texter, tar bilder, layoutar annonser och filmar.
  • Vi hjälper till med utvärderingar och undersökningar av olika slag. Det kan till exempel handla om att producera en enkätundersökning, se till så att den kommer ut till rätt målgrupp och sedan sammanställa en rapport. Det kan också vara att själva, eller tillsammans med annan aktör, genomföra en på-plats-undersökning.
  • Det är viktigt att det material som lämnar förvaltningen är skrivet på ett sätt som är lätt att förstå. Vi arbetar därför, tillsammans med stadens övriga förvaltningar, med utbildningar i klarspråk för våra anställda. I den mån vi har möjlighet hjälper vi till med textbearbetningar.
  • Helsingborgs stad och stadsbyggnadsförvaltningen medverkar årligen på ett antal mässor. Främst handlar det om Bomässan på Helsingborg arena men även på en del regionala rekryteringsmässor. Vi planerar för själva montern, såväl innehåll som utseende, och sköter mycket av det praktiska såsom bokningar, samordning, produktion av monter och material samt marknadsföring av själva aktiviteten.


Såhär hittar du aktuell information som rör stadsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden
För den som är allmänt intresserad av vad som händer och sker i Helsingborg är stadens hemsida en bra informationskälla. Helsingborg.se är inte uppdelad efter förvaltningars ansvarsområden utan istället efter ämnesområden. Information som gäller stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet finns främst att hitta under rubrikerna Bo, bygga och miljö, Trafik och stadsplanering och Uppleva och göra.

Information om de flesta trafik- och byggprojekt som staden ansvarar för och som är igång finns att hitta på helsingborg.se/vibygger. På denna sida i högermarginalen finns också en länk till en På-gång-karta med större projekt. Den innehåller ett urval av aktuella bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

De detaljplaner som är under arbete finns att hitta på helsingborg.se/detaljplaner.


DET LACKAR MOT JUL.

Vi påminner!

 

Planeringen för den traditionella julmarknaden vid Krokahus är i full gång inom föreningslivet och Byalaget.

Klart är programmet och också vi behöver hjälp kl.10.00 med att resa tält och övrigt. Anmäl er här.


SÄSONGSINFLUENSAN

Nu är det åter dags för att vaccineras inför vintern.

Med start v. 45 (veckan den 7 nov.) så kommer Rydebäcksborna att erbjudas vaccinering mot den s.k. säsongsinfluensan. MIssa inte detta! Mera detaljer om tider och dagar kommer i annons i Rydebäcksbladet närmare starten


ETT ÅR GÅR FORT!

Nu börjar vi medlemsrekryteringen för 2017!

Nu är det åter dags att rekrytera medlemmar för 2017.

Tidsplanen är likt förra året.

# Oktober. Alla hushåll har fått ett medlemsbrev.

# November.Dags att betala 200kr (är någon i hushållet över 75 år så är det 100kr)

Betala in på Bankgiro 5848-8719.
Glöm inte att ange Namn, Adress och E-post adress.

# December. Vi skickar ut medlemskort i god tid innan december är slut så att ni fullt ut kan avända er av rabatterna som kortet berättigar till. 2 kort/hushåll.

 


Klicka för större bild

Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% rabatt på all ekologisk hud,hygien,tvätt o rengöringsmedel
10-27% medlemsrabatt
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
20% rabatt på arbetskostnad i verkstaden
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
10% rabatt på arbetskostnaden
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% rabatt till medlemmar.
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
Hyr täckt släp 250kr/dygn
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Apoteket
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Nytt café i Rydebäck. Tel 073-146 46 68
Servicebutiken
tel: 0733-363347
Klicka för mer info.
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Ring och beställ: 0723-834070

Läs sagan om Byn från ingenting!!Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.