NYHETSBREV – SEPTEMBER 2016 


Cancerstudier i Sverige

Onlinedatabas för kliniska cancerstudier

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), har lanserat en nationell databas för kliniska studier inom cancervården – Cancerstudier i Sverige.

Cancerstudier i Sverige vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer, men databasen och webbsidan är utformad så att även patienter kan tillgodogöra sig informationen.

Här hittar du databasen Cancerstudier i Sverige

Se TV4:s inslag Cancerstudier i Sverige

Klicka på bilden för att se inslag

I vilken utsträckning påverkar geografisk hemvist insjuknande, tidig upptäckt och överlevnad av vissa cancerdiagnoser?

Just nu pågår en studie som drivs av RCC Syd, RCC Väst och Region Halland. Studien ska ge svar på om det finns betydande ojämlikheter i befolkningen inom södra och västra sjukvårdsregionerna när det gäller insjuknande, tidig upptäckt och överlevnad med fokus på malignt melanom, tjock- och ändtarmscancer samt lungcancer. 

På motsvarande sätt ska ojämlikheter beträffande deltagandet i den nationella studien för tarmcancerscreening (SCREESCO) utvärderas. Resultaten kommer att tas fram med geomapping och presenteras med hjälp av kartor som tydliggör skillnader mellan olika bostadsområden. Inom malignt melanom har man redan identifierat ett ökat insjuknande och överdödlighet inom särskilda geografiska hemvister. Läs mer här


Nytt standardiserat vårdförlopp 1 september: malignt melanom

I september startar malignt melanom i de standardiserade vårdförloppen. 

Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5 procent av alla registrerade tumörer i Sverige och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och 6:e vanligaste hos män. Information om vad som gäller i det standardiserade vårdförloppet för malignt melanom hittar du här.

Här
 kan du läsa om hur nya vårdförlopp tas fram

Remissversioner, fastställda förlopp och övrig information hittar du här

OBS att information gällande vårdförlopp hittas under respektive diagnos på vår hemsida


Vårdförlopp för njur-, penis och testikelcancer på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade på cancercentrum.se. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober. På samma sida finns även instruktioner för hur du går tillväga om du vill lämna synpunkter.

Se remissversion och lämna synpunkter här


SUS anpassade resurserna efter behoven

För ett år sedan började urologen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbeta med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer.

Målet var bland annat att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet på SUS och i hela Region Skåne.

Läs om arbetet här.


Nationell samling kring funktionella besvär efter cancer i bäckenet

I höst arrangeras det första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet. Mötet har till syfte ett kartlägga vilka problem patienter upplever efter behandling, samt var kompetenserna och resurser för rehabiliteringen finns i landet. Björn Ohlsson, kirurg vid Blekingesjukhuset och medicinsk rådgivare vid RCC Syd och en av arrangörerna, 
berättar om mötet.
Mötet tar plats i Malmö 6-7 oktober och är ett samarrangemang mellan Svensk förening för kolorektalkirurgi och Regionalt cancercentrum syd. Mer om mötet och hur du anmäler dig hittar du här.


Bra betyg för cancerdagen i Almedalen

Cancerdagen är viktig därför att den tar upp frågor inom cancervården utifrån vårdens och patientens perspektiv. I och med att Regionalt cancercentrum arbetar tillsammans med varje sjukvårdsregion, så kan vi lyfta frågor och ta upp debatter som andra inte gör. Jag tror det är en av anledningarna till att seminarierna är så uppskattade.

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst som i år var med och organiserade årets Cancerdag i Almedalen tillsammans med RCC i samverkan och Socialstyrelsen. Seminarierna var så gott som fullsatta, och utifrån enkätsvaren uppskattade. De första resultaten av enkäten visar att 75 % av deltagarna ger Cancerdagen en 4:a eller 5:a av 5. 61 % kan definitivt rekommendera Cancerdagen till en kollega. Läs mer


Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK eller MDT, har utvecklats till att bli en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförlopp (SVF) som introduceras i cancervården. Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet.

Regionala cancercentra har därför under 2016 i uppdrag att i samverkan med linjeorganisationen stödja arbetet för mer jämlik MDK och att inrätta/utveckla MDK för fler diagnoser.

RCC Syd har tagit fram en rapport baserad på besök vid södra sjukvårdsregionens 50 identifierade MDK. I regionen bedrivs såväl nationella och regionala video-MDK som lokala MDK. 

RCC Syd pekar framför allt på behoven av att etablera MDK-team som ansvarar för riktlinjer för respektive MDK, öka den regionala samverkan, använda MDK för att identifiera patienter för behandling i kliniska studier och att årligt utvärdera MDK som led i cancervårdens förbättringsarbete. 

Läs mer och ta del av rapporten här


Rapport från det nationella kvalitetsregistret för lymfom

Oförändrad insjuknandenivå och successiv förbättring av överlevnad i ny rapport för åren 2000 till 2015.

Läs rapporten här


Kvalitetsuppföljning RCC Syd

Du vet väl att RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad?

Figurer och tabeller finns tillgängliga för alla diagnoser. Data redovisas bara för tidsperioder och enheter med minst fem patienter. Parametrar presenteras som stapeldiagram, median- och kvartilplottar (för väntetider), kartor med staplar och tabeller.

Läs mer här


– PÅ GÅNG –

 • 10/11 – En dag för KSSK och teamet med fokus på cancerrehabilitering, Medicon Village, Lund.

  Dagen bjuder på senaste nytt gällande det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, patienters upplevelser av rehabilitering och goda exempel från både primärvården samt cancerrehabiliteringsteam. Detaljerad agenda och inbjudan kommer inom kort.

 • 15/11 – Utbildning för dysplasibarnmorskor, Hässleholm.

  Utbildningsdag för barnmorskor på KK, Skåne/Kronoberg/Blekinge/Halland, tänkta att handha organisation och uppföljning av kvinnor med cellförändringar, i samband med införande av Primärscreening HPV. Utbildningen gäller i samtycke med klinikchef. För anmälningsinformation, kontakta Anna Palmstierna.

 • 8/12 – En dag för patientföreningar med temat ”så här arbetar vi”, Medicon Village, Lund.

  Årets andra dag för patientföreningar fokuserar bland annat på olika föreningars arbete och vi hoppas kunna bjuda på inspiration från Norge samt den danska modellen ”Patient-til-Patient”. Detaljerad agenda och inbjudan kommer inom kort.

  Hela RCC Syds kalender hittar du här.


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här