Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 3-2016

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA
  • INFORMATION FRÅN SBR
  • INFORMATION FRÅN EXPERTGRUPPENS STYRELSE
  • NYHETER
  • FRÅGOR/SVAR FRÅN KA-RÅDET
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i Expertgruppen för KA


Information från SBR

Under hösten genomför vi två olika kurser inom KA.

En för dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet. Mer information samt anmälan finner du här.

Vi genomför även en grundutbildning för dig som vill certifiera dig och börja arbeta som KA. Mer information samt anmälan finner du här


Information från Expertgruppens styrelse

Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

Ändringar i PBL och PBF, ikraftträdande 1 juni och 1 juli 2016

1 juni 2016 ändras plan och bygglagen, PBL. Ändringen gäller instansordningen för överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser.

1 juli 2016 sker en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Det införs en handläggningstid för anmälningsärenden.

Läs mer här


Boverkets byggregler finns nu i konsoliderad version

Boverkets byggregler (BBR) finns nu i en konsoliderad version. Det innebär att grundförfattningen BFS 2011:6 (BBR 18) och samtliga ändringsförfattningar till och med BFS 2016:6 (BBR 23) finns i en och samma text.

Läs mer här


Lennart Weiss: Bostadsbyggandet avstannar utan reformer för bosparande

 Oförmågan hos de tunga finansiella och politiska aktörerna i Sverige att förstå hur byggmarknaden fungerar gör att bostadsbyggandet kommer att plana ut och sjunka de närmaste åren. Det hävdar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige. Reformer som gynnar bosparande för ekonomiskt svaga grupper är det som krävs.

Läs mer här.


Rapport visar att Attefalls stopplag saknar effekt

Under sin tid som bostadsminister 2010-2014 drev Stefan Attefall (KD) bland annat igenom en lag som skulle sätta stopp för kommunala särkrav. En ny rapport från Passivhuscentrum visar att lagen haft liten effekt på kommunernas benägenhet att ställa egna krav på energianvändning i byggnader.

Attefalls stopplag trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagen syftar till att hindra kommuner från att ställa andra krav på byggande än de som finns i BBR och PBL. Diskussionen som föregick den nya lagen handlade till stor del om krav på energieffektivitet, till exempel genom kommunernas miljöprogram.

I samband med Almedalsveckan släppte Passivhuscentrum en rapport som kartlägger hur kommuner arbetar för att främja energieffektivt byggande i dag. Av rapporten framgår att kommunerna fortsätter att ställa energikrav som går utöver BBR och PBL. Totalt svarade 68 kommuner att de tillämpar någon form av åtgärder som främjar energieffektivt byggande. Det kan till exempel vara genom rabatter på tomter och bygglovsavgifter eller via miljöprogram.

Enligt Boverkets rättschef Yvonne Svensson finns det inte något hinder för kommunerna att ställa kraven, trots stopplagen. Enligt henne har lagen egentligen inte förändrat det rättsliga läget för kommunerna. Kommunerna får fortsätta ställa krav via miljöprogram, förutsatt att de inte gör det i sin myndighetsroll, till exempel när bygglovshandläggare fattar beslut om en bygglovsansökan. Däremot står det kommunen fritt att ställa krav i sin roll som byggherre eller i samband med att de säljer mark. Samma gällde även innan stopplagen, enligt Yvonne Svensson.

Läs mer här


Bostadsministern: ”Betong är en av de mest klimatpåverkande produkterna”

Den nya rapporten om byggandets klimatpåverkan diskuterades av en namnkunnig panel vid ett seminarium under Almedalsveckan. Bostadsminister Peter Eriksson hade på kort varsel beslutat att komma till seminariet för att ge sina reflektioner kring rapporten.

 

Studien, som är finansierad av SBUF (Byggbranschens utvecklingsfond), IVL och Näringsdepartementet, visar att byggskedet och materialval är viktigare än väntat för en byggnads klimatpåverkan under sin livscykel. Rapporten redogör för klimatpåverkan från ett bostadsprojekt i Sundbyberg, det åtta våningar höga huset i kvarteret Strandparken.

Huset är byggt med massiv trästomme, med garage och källarvåning i betong. Forskningens resultat visar att 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan kan hänföras till hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. Driftsfasen står för en mindre del.

Läs mer: Ny studie om byggandets klimatpåverkan.

Forskarna bakom rapporten betonar att detta inte handlar om ett slagsmål mellan trä och betong, att det endast är byggnadens klimatpåverkan som har studerats, inte andra viktiga aspekter av materialval.

Läs mer här.


Regler ändras – kan ge fler bostäder och säkrare förskolor

Den 1 juli 2016 trädde ändringar av Boverkets byggregler (BBR 23) i kraft. Målet med förändringarna är att göra byggreglerna enklare, tydliga och mer rättssäkra. Det kan också öka möjligheten att bygga enklare för att främst få fram fler små bostäder.

Läs mer här


Nya föreskrifter för tillfälliga anläggningsboenden

Den 1 juli 2016 började nya föreskrifter och allmänna råd att gälla för tillfälliga anläggningsboenden. Ändringen innebar att anpassningar och avsteg kan göras från vissa utformningskrav och tekniska egenskapskrav i plan - och bygglagen, PBL.

Läs mer här


Ny lag ska främja bredbandsutbyggnaden

Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagen innebär bland annat att den som ska bygga ut bredbandsnät får rätt att nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andras bygg- och anläggningsprojekt.

Samtidigt gjordes vissa förändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK), i plan- och bygglagen (PBL) och i Plan- och byggförordningen.

De nya reglerna baseras på ett EU-direktiv som brukar benämnas utbyggnadsdirektivet. Syftet med direktivet och de nya reglerna är att främja bredbandsutbyggnad genom att sänka kostnaderna för utbyggnad av bredbandsnät.

Reglerna innebär rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för vissa ägare av infrastruktur. Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag som ansvarar för ledningsburen infrastruktur berörs av de nya reglerna och kommer bland annat behöva ta ställning till hur de ska uppfylla informationskraven.

Läs mer här


Ändrade regler i BBR och ny föreskrift (BEN)

Boverket föreslår i sin översyn av avsnittet i BBR om energihushållning tydligare krav på verifiering av energikraven. Den nya föreskriften kallas BEN, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bestämning av en byggnads energianvändning vid normalt brukande.

BEN ska tillämpas både vid verifiering av att en byggnad uppfyller energikraven i BBR och vid bestämning av en byggnads energianvändning i en energideklaration.

Mindre ändringar i föreskrifterna om energideklarationer (BED) och energiexperter (CEX) föreslås som en följd av den nya föreskriften och ändringarna i BBR.

Läs mer här.


Certifiering av arbetsmiljö, OHSAS 18001 blir ISO 45001.

New International Standard for Occupational Health and Safety Management Systems

The world’s first occupational health and safety international standard is currently being developed. It will help your organization provide a safe and healthy workplace for your workers and other people, prevent deaths, work-related injury and illhealth as well as continually improve OH&S performance.

Läs mer här.

Nedan visas planerad utvecklingsprocess.


Fråga till Boverket

Fråga till Boverket:

När kommer BBR 2016 att ges ut som tryckt bok?

Man kan inte enbart ha den i digitalt format då man vid tentamen av bl a kontrollansvariga inte får använda sig av några som helst digitala hjälpmedel enligt krav från certifieringsorganen.

Svar från Boverket:

Hej! Du ställde en fråga till Boverket om när vi kommer att trycka BBR 2016. Det finns inga planer på det idag. Vi jobbar i första hand med digitala versioner (kolla Kunskapsbanken) men det pågår en diskussion om att eventuellt trycka en regelsamling igen, men det blir aktuellt först 2017 i så fall.

/Ingvar

Ingvar Andersson
Kommunikatör

 

Utbildning och certifiering av KA:

BBR tillhandahålles av Boverket enbart i digitalt format och kan hämtas i så kallad konsoliderad version vilket innebär att alla ändringar är införda i gällande BBR. I utbildningshänseende kan mycket väl det digitala formatet användas men vid certifieringen får digitala hjälpmedel inte användas. Det innebär att de som certifierar sig (mot myndighetskrav) måste ha tillgång till en utskrift.

Du finner den här.


Frågor/svar från KA-rådet

Vad menas med att ta i bruk

Byggnadsverk får normalt sett inte tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked. Vad som menas med begreppet "ta i bruk" är därför av stort intresse. I lagtexten och i förarbetena förklaras detta begrepp inte närmare. När det gäller byggnader för bostadsändamål finns det ett rättsfall som klargör vad som menas med "ta i bruk". Enligt domen ska det anses att byggnaden har tagits i bruk när möbler har flyttats in. För andra byggnader kan det vara svårare att avgöra om de har tagits i bruk. Det gäller till exempel när det behövs någon form av inredning för att det ska gå att ta emot patienter i en vårdlokal, kunder i en butik eller bedriva verksamhet i en industrilokal. För detta finns det ännu inga vägledande rättsfall. Avgörande kan i sådana fall vara om det är fråga om fast eller lös egendom och om inredningen krävs för att lokalerna ska kunna användas för sitt syfte. (MMD Växjö 2013-03-01 Mål nr 4611-12) 

Observera att domen inte finns tillgänglig på internet. Man måste ringa till MMD i Växjö för att få den digitalt eller i utskrift. Tel 0470-560100.(Förf Anm)

Ni kan även skicka ett e-postmeddelande till ingvar@sfuab.se så kommer domen i retur.


Några Webbseminarier från Boverket


Rättsfall

HFD slår fast: Akademiska Hus omfattas av upphandlingsreglerna

I oktober 2011 träffade Akademiska Hus ett entreprenadavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Umeå utan föregående annonsering enligt LOU. Konkurrensverket, som drivit ett ärende mot Akademiska hus om en upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kr, har nu fått fullt bifall i högsta instans. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slog i målet fast att Akademiska Hus är ett sådant offentligt organ som omfattas av LOU:s bestämmelser. Högsta Förvaltningsdomstolen går alltså på samma linje som underrätterna och ger Konkurrensverket rätt.


Miljömål: M 9279-15, Strandskyddsdispens

Ett besked från kommunen att strandskyddsdispens inte krävs för en brygga har vid en senare prövning av ansökan om dispens för bryggan inte kunnat tillmätas någon betydelse. MÖD fann i likhet med mark- och miljödomstolen att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1734-15, Sjöbodar igen

En fastighetsägare har förelagts att återställa en sjöbod till dess avsedda användning enligt meddelat bygglov genom att riva ut bl.a. invändiga väggpaneler, parkettgolv, badrumsinredning och va-installation. MÖD har funnit att inredningsåtgärderna måste bedömas sammantaget, att åtgärderna medfört att byggnaden inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som bygglovet gett tillstånd till och att det därför funnits fog för föreläggandet.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7514-15, Attefallshus

 En byggnadsnämnd har gett startbesked för uppförande av en komplementbyggnad. Beslutet har överklagats av grannar som gjort gällande att åtgärden medför betydande olägenheter för dem. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det överklagade startbeskedet rör en prövning av grannarnas civila rättigheter och skyldigheter och de ska därför enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna medges rätt till domstolsprövning.  

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1734-15

Sjöbod, igen!

En fastighetsägare har förelagts att återställa en sjöbod till dess avsedda användning enligt meddelat bygglov genom att riva ut bl.a. invändiga väggpaneler, parkettgolv, badrumsinredning och va-installation. MÖD har funnit att inredningsåtgärderna måste bedömas sammantaget, att åtgärderna medfört att byggnaden inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som bygglovet gett tillstånd till och att det därför funnits fog för föreläggandet.

Läs mer här


Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9282-15

Bygglov i efterhand

MÖD fastställer nämndens beslut om att avslå en ansökan om bygglov i efterhand. Den uppförda tillbyggnaden avvek från detaljplan avseende såväl byggnadshöjd som våningsantal. MÖD fastställer även nämndens beslut om att förelägga ägaren av huset att vid vite vidta rättelse.

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.