Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Maj 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Tvärläge - det är bra!

Jag brukar med regelbundenhet i dessa krönikor till våra nyhetsbrev komma tillbaka till uppdraget för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Det beror givetvis på att vi inom kommunalförbundet är stolta över det förtroende som medlemskommunerna visar oss när det gäller att skapa mervärde för dem.

Verksamhetsinriktningen som vi arbetar efter inleds med följande citat ”Göteborgsregionen ska vara en stark, framgångsrik och tydlig tillväxtregion. En region som är attraktiv att leva och verka i och som många vill besöka. Regionens kvaliteter stärker vi allra bäst genom att tillsammans arbeta målinriktat för att möta framtidens utmaningar ”.

Nu är utmaningarna för våra medlemskommuner ofta av den karaktären att vi inom kommunalförbundet – likväl som inom kommunerna – hamnar i tvärläge. Det är bra!

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck, förbundsdirektör

GR i Almedalen 2016

Hur skapar vi tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för ett hållbart samhälle

Så arbetar vi tillsammans i Göteborgsregionen kring migration

På Västsvenska arenan i Almedalen berättar GR om arbetet med att etablera utvecklings- och innovationscentrumet AllAgeHub.   

Vi står inför stora utmaningar gällande anpassning av befintliga boenden och nybyggnation, för att funktionsnedsatta och äldre ska ha möjlighet att leva ett självständigt och gott liv. Behovsanpassade välfärdstekniktjänster i hemmet kan möjliggöra ökat kvarboende för fler.

Läs mer

Kontakt: Theresa Larsen

GR arrangerar i Almedalen ett seminarium om hur vi i Göteborgsregionen arbetar tillsammans för att möta de utmaningar som migrationen medför.

På seminariet inom Västsvenska arenan deltar förtroendevalda från GR och några exempel på satsningar som kommer att omnämnas är Regional samordning för att underlätta etablering av nyanlända; Praktik med språkstöd – språket som nyckel; Snabbspår för nyanlända VA-ingenjörer; Validering Väst – KUB-modellen (kartläggning, utveckling och bedömning); Hitta Rätt – ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar.

Läs mer

Kontakt: Helena Söderbäck


Nytt arbetssätt när behovet av bostäder ökar

På grund av den ökande befolkningstillväxten i Göteborgsregionen upphandlar GR bostadsmoduler i dialog med tillverkarna.

Eftersom det är många människor som snabbt behöver någonstans att bo, har GR valt ett nytt arbetssätt för att bättre kunna stötta medlemskommunerna. Vi har gjort en funktionsupphandling där vi beskrivit vilket resultat vi vill ha och låtit tillverkarna av bostadsmoduler komma med förslag på hur det bäst kan uppnås.

GRs förbundsdirektör Helena Söderbäck berättar mer om arbetssättet i den film för tillverkarna som GR tagit fram. Du kan se filmen här.

Anbudstiden gick ut den 20 maj. Nu pågår utvärdering av anbuden.

Kontakt: Per Kristersson


Rekommendation om återsökning av ersättning för utbildningskostnader

GRs utbildningschefsnätverk beslutade i februari om en rekommendation till medlemskommunerna.

Rekommendationen innebär att det är den kommun där asylsökande barn/unga stadigvarande vistas (hemkommunen) som återsöker ersättning för utbildningskostnader från Migrationsverket.

Förslaget till medlemskommunerna är att denna rekommendation ska gälla tills eventuell förändring sker av tillämpliga lagar och regler.

Läs mer här

Kontakt: Bengt Randén


Verktygslåda för hållbara livsstilar

Nu lanseras en verktygslåda för kommunala tjänstemän och andra som är intresserade av hållbara livsstilar. GR har medverkat i arbetet inom ramen för Mistra Urban Futures.

Verktygslådan har tagits fram inom Mistra Urban Futures projekt Hållbara livsstilar – verktyg och metoder. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, GR och Lerums kommun. Verktygslådan innehåller metoder och exempel på hur kommuner gör det lättare för invånarna att leva hållbart.

Läs mer

Kontakt: Lisa Ström


Konferens om rehabilitering med Wii, Skype och appar

Spelifiering (eng. gamification) handlar om att använda spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt inte hör samman med spelande – exempelvis rehabilitering.

Där öppnas nya möjligheter genom Wii-spel, interaktiva miljöer, surfplattor, robotar, artificiella djur, Skype, appar m.m. Gamification möjliggör en mer skräddarsydd behandling och skapar en långsiktig motivation hos en individ eller grupp att utföra en aktivitet där du kan göra det mesta av rehabiliteringen hemma med en vanlig spelkonsol/dator eller surfplatta. Detta innebär möjlighet till nya aktiviteter för både äldre och personer med funktionshinder men också att yrkesrollerna förändras. På initiativ av nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer arrangeras en heldagskonferens den 8 september om rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter.

Läs mer

Kontakt: Karin Westberg


Fredrik Zeybrandt och Marie Egerstad

GRvux presenterade yrkesutbildningar med språkstöd på EU-konferens i Kristianstad

GRvux har tillsammans med Marie Egerstad, rektor Lerum vuxenutbildning, blivit inbjudna till och deltagit på konferens med EU-projektet ELAINE - European Local Authorities Integration Network.

Projektet syftar till att föra samman lokala och regionala Europeiska organisationer på temat integration av asylsökande och flyktingar. Temat för konferensen 14-15 april i Kristianstad och Hässleholm var Integration genom entreprenörskap och sysselsättningsprogram exempelvis genom validering, språkundervisning och snabbspår. Goda och relevanta exempel presenterades och följdes upp med panelsamtal och workshops med deltagare från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Danmark.

GRvux väckte stort intresse med sin presentation av yrkesutbildningar med språkstöd som dels presenterades ur ett regionalt perspektiv och dels ur ett lokalt perspektiv då Marie Egerstad berättade om erfarenheter utifrån sin roll som huvudman samt anordnare av Vård och omsorg med språkstöd. Utöver GRvux presenterade Arbetsförmedlingen, Fryshuset Malmö, Krinova Science Park, Almi IFS och EU-kommissionen sitt arbete med integration och migration.

Kontakt: Anne-li Drath


SMART MR ska öka det hållbara resandet

Nu är SMART MR igång. Flera europeiska storstadsregioner ingår i projektet, däribland Göteborgsregionen.

Projektet ska bland annat arbeta för ökad delaktighet i utformandet av kollektivtrafiken, att minska koldioxidutsläppen genom trafikplanering och att skapa mobilitetsplaner.

Under de fem år som projektet pågår kommer workshops med olika teman att anordnas. Den första äger rum i september i år, och tar upp delaktighet från olika intressegrupper i regional transportplanering.

Parallellt med workshopparna utvecklar deltagarna handlingsplaner. GRs handlar om hur måldokumentet Hållbar tillväxt och det urbana stationssamhället tydligare kan kopplas samman.

Det kommer att finnas en sida om SMART MR på GRs hemsida där du kan hitta information och nyheter om projektet. Den hittar du här.

SMART MR är ett EU-projekt som utförs med finansiellt stöd från Interreg Europe.

Kontakt: Per Kristersson


Regionens elever trivs i skolan

39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö.

Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på. I år var svarsfrekvensen 85 procent, en ökning med 6 procentenheter sedan 2015 och den högsta sedan enkäten började genomföras i Göteborgsregionen för sex år sedan. Detta innebär därmed också en större legitimitet för enkätresultatet.  

Läs mer 

Kontakt: Jenny Sjöstrand


Cyberbullying – en unik internationell konferens för att motverka nätmobbning

Den 21-22 april arrangerades den internationella Cyberbullying-konferensen i Göteborg.

Där samlades ledande forskare och praktiker från hela världen för att föreläsa och utbyta erfarenheter om hur mobbning på nätet kan förebyggas och stoppas.

Nätet erbjuder fantastiska möjligheter för kunskap, informationsutbyte och umgänge. Men det finns också baksidor. För den som blir utsatt för kränkningar och mobbning är hemmet inte längre en fredad zon. Övergrepp på nätet försiggår oberoende av tid och rum.

Friends Nätrapport som undersöker ungas situation på nätet visar att var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar på nätet. Den visar också att 8 procent av tjejerna och 5 procent av killarna, dvs. mellan ett och två barn per klass, har blivit utsatta för mobbning på nätet.

Bland talarna märktes: Donna Cross, Winthrop Professor vid University of Western Australia och the Telethon Kids Institute. Ann Frisén, Professor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Mårten Schultz, Professor i civilrätt, Stockholms universitet. Grundare av och ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Justin Patchin, professor vid University of Wisconsin-Eau Claire och Co-director för Cyberbullying research Center.

Konferensen var ett samarrangemang mellan Friends, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och International Bullying Prevention Association.

Läs mer om konferensen här

Kontakt: Lislott Lundahl


Vad hände med Det Urbana Stationssamhället under 2015?

Kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället ska bidra till utvecklingen av stationssamhällen ­–orter i anslutning till en tågstation. Nu är årsrapporten för 2015 klar.

Under året arbetade ”Det urbana stationssamhället” bland annat med hur buller kan minskas, hur en station i en mindre ort kan bidra till regional utveckling, och hållbar lokal mobilitet och markanvändning. Dessutom bestämdes var fokus ska ligga under 2016-19.

Det Urbana Stationssamhället är en kunskapsprocess inom ramen för Mistra Urban Futures. GR är representerade i dess processledning och styrgrupp. Åtta av GR:s medlemskommuner deltar.

Det Urbana Stationssamhället – Årsrapport 2015

Läs mer

Kontakt: Amie Ramstedt


Workshops för Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Hur kan bättre pendlingsmöjligheter göra Lerum och Nödinge till bättre platser att bo på? Det fick intresserade diskutera i workshops som anordnades i början av maj.

Workshopparna är en del av Hållbara och attraktiva stationssamhällen, ett projekt som ska minska pendlingens miljöpåverkan och göra det mer lockande att bo i tätorter med en pendeltågstation. De ägde rum den 10 och 11 maj.

På projektets nya hemsida kan du läsa mer, bland annat nyheter och vad syftet är.

GR koordinerar Hållbara och attraktiva stationssamhällen, som är ett samarbete mellan högskolor, privata aktörer och den offentliga sektorn. Projektet får stöd av Vinnova och är en del av den större kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället.

Hållbara och attraktiva stationssamhällens hemsida

Hållbara och attraktiva stationssamhällen på Facebook

Kontakt: Amie Ramstedt


Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och sitt arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap samt studie- och yrkesvägledning. Detta görs via länkarna nedan. 

Ansökningssida för företag  Ansökningssida för skolor

Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses. Prisutdelningen äger rum i anslutning till EuroSkills i december. Vinnarna tilldelas en prispokal och prispengar samt kommer under kommande år att fungera som goda exempel för samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta bland annat genom att finnas med i GR Skola Arbetslivs nyhetsbrev samt genom att berätta om sitt arbete på ett frukostmöte som GR arrangerar.

Kontakt: Emma Theiland-Nilsson


Foto: Losevsky Pavel/Shutterstock

Följ med Västsvenska paketet till framtiden

Besök utställningen om Västsvenska paketet på Kungsmässan, Kungsbacka 27–28 maj fredag kl. 10–19, lördag kl. 10–17.

Här kan du ta del av projektinformation, föreläsningar, speed meeting med politiker och en tidskapsel där du kan skicka en videohälsning till dig själv i framtiden.

Mer information

Kontakt: Eva-Lena Hedvall


Gymnasieingenjör – ett fjärde år på teknikprogrammet

Produktutvecklare, CAD-konstruktör eller systemtekniker. Det är bara några exempel på vad en gymnasieingenjör kan arbeta med.

Nu kan alla som har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller likvärdig utbildning läsa ett fjärde år på teknikprogrammet.

I Göteborgsregionen finns möjligheten att läsa till gymnasieingenjör hos samtliga gymnasieskolor som är certifierade Teknikcollege. Det innebär att skolorna erbjuder tekniska utbildningar av hög klass i nära samverkan med de regionala teknikföretagen. Utbildningarna inom Teknikcollege vänder sig till elever som söker spännande, innovativa utvecklingsmöjligheter och ger oavsett utbildningsnivå eleverna en nära koppling mellan teori och praktik.

Läs mer om utbildningen och vilka skolor i Göteborgsregionen som erbjuder det fjärde året här.

Kontakt: Johanna Redelius


Ny digital mötesarena för arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Praktikplatsen.se initierar ett projekt för utveckling av en digital plattform och mötesarena mellan närings-, förenings- och arbetsliv i mötet med ensamkommande flyktingbarn.

Under ett och ett halvt år ska en digital plattform utformas som en del av praktikplatsen.se i syfte att skapa sociala och fysiska aktiviteter mellan ensamkommande flyktingbarn och vuxna förebilder inom både offentlig, ideell och privat sektor. Projektet genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen.

För mer information och vid intresse av att vara deltagare i projektet, kontakta Rasim Avdic tel: 0708-229995.