Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev mars 2016

Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga

Vi söker dig som vill utveckla det regionala samarbetet för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården! Du kommer att samordna utvecklingsarbetet, arbeta i nätverk i GR-kommunerna och på SKL samt omvärldsbevaka frågorna. Du förstärker också i andra utvecklingsprojekt, särskilt på barn- och ungaområdet men projektarbete kan förekomma inom hela det sociala välfärdsområdet.

Läs mer


Nu är vår förbättringsverkstad äntligen igång!

Under fem heldagar utspridda över året ska deltagarna med hjälp av konkreta verktyg, workshops och erfarenhetsutbyte stärka sin förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar. Intresset för Förbättringsverkstaden har varit så stort att alla inte har kunnat beredas plats och därför finns det planer på en ny omgång till hösten.

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas & Anna Melke


Integration och arbetsmarknad: Vi söker en projektledare

Vi söker dig som har stor erfarenhet av frågor kopplade till etablering av nyanlända, arbetsmarknadens utmaningar och kommunen som arbetsgivare. Du kommer att leda grupper och nätverk samt initiera och samordna frågor och utvecklingsprojekt i dialog med politiska organ, chefsnätverk och GR:s medlemskommuner.

Läs mer


Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

Den 28 april arrangeras en heldag som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa. Syftet med konferensen är att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.

Läs mer


Forskning och verksamhet för bättre strokvård

Välkommen till ett nytt inspirationsseminarium för gränsöverskridande strokeforskning mellan kommun, primärvård och slutenvård. Seminariet är avgiftsfritt och äger rum den 19 april.

Läs mer


Populära PYC-utbildningar

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Yrkesverksamma som vill använda PYC går en tre dagar lång grundutbildning. Tre av årets fyra utbildningsomgångar har redan genomförts; i Göteborg (se bild), Motala samt Porsegrunns kommun i Norge. Årets sista utbildningsomgång genomförs i Uppsala i höst. För mer information och anmälan, se www.pyc.se.


Kompetensutveckling för personal som jobbar med ensamkommande barn

GR och 11 medlemskommuner får 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar. Syftet är att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

Läs mer


Mötesplats IFO 2016

Medarbetare? Chef? Dela med dig av dina erfarenheter! Den 29 november 2016 arrangeras Mötesplats IFO för fjortonde året. 

Läs mer


Nytt projekt: Funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen

Vilka organisationer arbetar med och verkar inom funktionshinderområdet? Hur organiserar de sig? Hur arbetar de gentemot Västra Götalandsregionens offentliga aktörer? Och hur upplever de att deras åsikter hörsammas? De frågorna ställs i ett nytt FoU-projekt som genomförs på uppdrag av Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter.

Kontakt: Julia Bahner


Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

I höst arrangeras två länsgemensamma spridningskonferenser utifrån de nya reviderade riktlinjerna för dig som arbetar med missbruks- och beroendevård. Längre fram kommer också utbildningar i några av de interventioner som rekommenderas i riktlinjerna, bland annat MET (Motivational Enhancement Therapy), MI (Motiverande samtal) och Återfallsprevention.

Kontakt: Yvonne Witzöe (fd Andersson)


Ta examen i evidensbasering!

En utbildning vid Göteborgs universitet för dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning. Programmet ges nu för fjärde gången.

Läs mer


Presentation av propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Propositionen utgår från översynen av betalningsansvarslagen och väntas under våren. Syftet är att åstadkomma en god vård där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilda boenden kan hållas så korta som möjligt – samt att onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Välkomna till en halvdag den 2 juni!

Läs mer

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Från 2016 ska det ingå i det systematiska kvalitetsarbetet hur man förebygger tvångs- och begränsningsåtgärder i en lärande organisation där kvalitet utvecklas. Under denna heldag den 26 maj medverkar utredare från Socialstyrelsen och Svenskt Demenscentrum presenterar Nollvision – en demensvård utan tvång och begränsningar. 

Läs mer


Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta

Det är viktigt att personal från kommun och sjukvård som möter äldre vågar fråga och vågar se. Vi vet t.ex. att depression är en stor folksjukdom som ökar med stigande ålder. Välkommen till en heldag den 28 april som vänder sig till personal som möter äldre i sitt arbete!

Läs mer

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre? 

I vilka former bedrivs förbyggande arbete? Skiljer sig utbudet åt mellan olika kommuner? Kan man genom förbyggande arbete minska behovet av individuell omsorg? Dessa frågor kommer att diskuteras på ett seminarium den 14 juni.

Läs mer


Följ oss på Facebook och Twitter!

Facebook: Gilla oss på Facebook så får du senaste nytt från oss i ditt nyhetsflöde.

Twitter: Här twittrar vår planeringsledare Linda Macke, främst om frågor som rör äldreområdet. Följ henne på @GR_Valfard.

 


Vårens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar

2016-05-11

Motiverande Samtal, MI

Fördjupning

2016-05-12

Handtag, famntag, klapp eller kyss! Att bemöta kärlek, ömhet och sexualitet hos vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.

2016-05-20

MI-utbildning

2016-06-16

Motiverande samtal, MI

Fördjupning